Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1869

Seite: 332
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1869/0022
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
332 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ.

έν τη των έφηβων αναγραφή. Έν γένει δέ νομίζομεν, νατό τις νά θέση τον λίθου εις την έποχήν, καθ3 ην

δτι δημοτικά της Έρετρικής είναι τα κατ' άποκοπήν τά πράγματα των Έρετριέων διεχειρίζετο ό Έρε<

γεγραμμένα έθνικά ονόματα ταϋτα, σημαίνοντα τά τριεύς φιλόσοφος Μενέδημος, δςτις κατά Διογένην

μεν δήμους κατ' όνομα, τά δε δήμους κατά τόπον. τον Ααέρτιον (2, 17, 17) πολλάκις έχρημάτισε προ-

Επειδή δέ κοινά είναι τά ονόματα ταύτα εις άπάσας βούλας. Έν δέ τω ύπ' αύτοΰ ύπέρ τοΟ Αντιγόνου τοϋ

τάς πλευράς, διότι 'Αφαρ, κείμενον έν πλ. γ, κείται Γόνατα προταθέντι ψηφίσματι διά την κατά των

και έν τη πλ. α, έπεται έκ τούτου, δτι και οί έν τη Γαλατών νίχην (278 π. Χ.), ου τεμάχιον διέσωσεν

πλευρά α άναγεγραμμένοι άνδρες έκ δήμων είναι της ήμΐν ο Αοέρτιος, άπαντώμεν, ως έν τω προκειμένω

Ερετρικής, οίοιδήποτε κ'έάν ήναι τον χαρακτήρα. λίθω, μετά βουλής καί δήμου στρατηγούς καΐ προ-

Έπεται δέ ένταύτώ, ότι οί άνδρες ούτοι δέν δύνανται δούλους.

νά ήναι 6 Χαιρεφάνης και οί κοινωνοί αυτού, περί ων Άλλ' ίσως 6 λίθος ανήκει εις την αυτήν έποχήν,

ή διδομένη αύτοΐς άσυλία μαρτυρεί, δτι δεν ήσαν πο- εις ην άνήκουσιν αί μισθώσεις των Αίξωνέων (345

λϊται Έρετριεϊς. π. Χ.) καΐ Πειραιέων (321 π. Χ.), τουλάχιστον τά

Ή έρμηνεία αύτη των έθνικών ονομάτων ύκοθέ- έν αύταΐς «Κατά τάδε Ιμίσθωσαν Αίξωνεΐς την Φιλα-

τει, δτι 6 λίθος άνήκει εις έποχήν, καθ'ην τό κράτος είδα», «κατά τάδε μισθοϋσιν Πειραιείς την παρα-

τής Ερέτριας έν Εύβοια ην ούχί μικρόν, άλλ' αυτό λίαν» δέν φαίνονται ούδόλως ανώτερα τών έν τω προ-

τοϋτο ύπεμφαίνει και τό έπιχείρημα, περί ού έν αύτω κ&ιμενω λίθω «Κατά τάδε Χαιρεφάνης έπαγγέλλεται

πρόκειται. Έρετ[ριεΰσι... έξάξειν τήν λίμνην την έν Γί]τέχαις.»

Ή έποχή τοΰ λίθου δέν δύναται νά προςδιορισθη Κατά τήν έποχήν ταύτην έδιώχθησαν οί τύραννοι

αμέσως εξ αύτοϋ. Ό έν αύτω άναφερόμενος "Άρχων έξ Έρδτρίας υπό τών "Αθηναίων (340 π. Χ.) καί οί

Ίπποκύδης, μετά τήν άρχήν τοΰ οποίου ό ένιαυτός ό- Έρετριεΐς συνεμάχησαν μετά τών Αθηναίων κατά τοΰ

ρίζεται ως άρχή τοϋ χρόνου τών συνθηκών, ού μόνον Φιλίππου. Όλίγω ύστερον (312 π. Χ.) οί Έρετριεΐς

αυτός αλλά καί τό όνομα αυτό Ίπποκύδης νΰν πρώ- φαίνονται σύμμαχοι τοΰ'Αντιγόνου κατά τοϋ Κασσά^-

τον γίνεται γνωστόν ώστε έξ αύτοϋ ούδέν περί της δρου. Τω 300 π. Χ. ακμάζει έν Έρετρία ή πίστις, ώς-

εποχής τοϋ λίθου δύναται νά προκύψη. Ούτε 6 έν τω τε ό οιλόσοφος'Αρκεσίλαος τήν διαθήχηναύτοϋ παρα-

καταλόγω (β. στίχ. 46) άναγεγραμμένος 'Αμφίκρι- καταθέτειπαράτινΓΕρετριεϊ 'Αμφικρίτω. Όλίγονμετά

τος δύναται νά διακριθί), άν είναι ό έν Έρετρία κα- ταύτα διευθύνει τά πράγματα τών Έρετριέων (27δ

τοικών φίλος τοΰ φιλοσόφου 'Αρχεσιλάου (5ρ. Δ'.ογ. π. Χ.) 6 φιλόσοφος Μενέδημος. Εις τοιαύτην έπο-/ήν

Λαέρτ. 4, 6, 43), άχμάσαντος περί τό 300 π. Χ. ήδύνατο αληθώς ή πόλις Ερέτρια νά βουλεύηται περί

Ό λίθος είναι ελεύθερος πάσης Τωμαϊχής έπιδρά- εξαγωγής λίμνης, ίνα μισθόνη τήν έκ τών λιμναζόν-

σεως, τό δέ έργον, περι ου έν αύτώ πρόκειται, είναι των υδάτων άπαλλαχθεΐσαν γήν, ιδιώτης δέ τις Χαι-

Ιργον πόλεως ελευθέρας τυράννων καί φρουρών ξενι- ρεφάνης να άναλάβη ιδίοις άναλώμασιν έργον τοιοΰ-

κών, πόλεως σκεπτόμενης περί πολέμου καί ειρήνης. τον, όποιον μετά ταϋτα αύτοκράτορες της 'Ρώμης

Επειδή δέ τό ψήφισμα τών Έρετριέων, δπερ προςκα- ήδύνατο νά έπιχειρισθώσιν. Είς τήν αυτήν δέ έποχήν

λεϊ τους πολίτας είς στεφανηφορίαν (β 1. Ο. 2144), πίπτει καί ή άνακάθαρσις τών πόρων της Κωπαίδος,

οιότι ή φρουρά απήλθε της πόλεως καί ό δήμος έ- ήν ό Χαλκιδεύς Κράτης ό ταφρώρυχος έπεχείρησεν

κομίσατο τήν έλευθερίαν, έτέθη ύπό Βοικχίου είς έπί Μεγάλου "Αλεξάνδρου (336—323 π. Χ.) νά δια-

τήν Όλ. 145, 4. (197 π. Χ.), ό προκείμενος λίθος ταφρεύση, καί άπήχησίς τις ίσως τοΰ Κρατητείου Ιρ-

ήδύνατο νά τεθη ίσως είς τους μετά ταΰτα χρόνους, γου και τοϋ βουλεύματος τών Βοιωτών φαίνεται πως

ώς έτέθη χαί τό περί Θεοπόμπου ψήφισμα (δρ.'Ραγχ. τό τών Έρετριέων, δπερ άνεδέχθη έ Χαιρεφάνης.

Α. Η. 689). Άλλ'ό χαρακτήρ τοϋ έν αύτω άνα- "Ωστε ο λίθος κατά πάσαν πιθανότητα πρέπει νά τεθϊ)

γλυφού, ή στοιχηοόν γραφή καί ή ορθογραφία καί ή μεταξύ 340 καί 278 π. Χ.

ύφη τοΰ λόγου ΰπεμφαίνουσιν, δτι 6 λίθος ανήκει Π. Εύστρατιάδης.
§ίς πρλλώ προτέρους χρόνους. Μετά θάρρους ηδύ-
loading ...