Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1869

Seite: 340
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1869/0030
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
340 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ,

θρων τής αναγραφή;, ότι Λευκόλοφός τις ά « * γ ρ ά- κριβέστερόν πω; έν τϊ) Άρχ. Έφημ. 1125, υπήρχε δέ

ψατο οίκίαν θεομένους, ορίζονται τά δρια τής κατά τήν μαρτυρίαν αυτού έν τη οικία τοΰ Σουρ-

οικίας κατά τούς γείτονας και ονομάζεται ό έγγυη- πιοΰ", έν 3) ?ιν τ εκκλησία τής Άγ. Κυράς, ή κειμένη

της η οί έγγυηται και τελευταίου, καθώς έν τοΐς τε- μεταξύ τής Υπαπαντής χαί τής Πυργιωτίσσης, έ-·

μαχίοις των εκατοστών ή εκατοστή, οΰτως ένταΟ- γένετο δέ άφαντον μετά ταΟτα, οτε ή εκκλησία κα-

θα προςτίθεται καταβολή. Απέναντι του άρθρου τεδαφίσθη και μετεχομίσθησαν έχεΐθεν οί λίθοι εις

κατ αριστεράν υπήρχε φαίνεται ή τιμή του κτήματος τήν τότε κτιζομένην οίκίαν του Καντακουζηνοί], ήτις

και κάτωθεν αυτής μετά τά γράμματα ΕΠΩ, άναμ· νϋν είναι μετοξουργεΐον.Τό τεμάχιον ούδαμοΰ άνεφάνη

φιβόλως σημαίνοντα έπώνιον, κείται μικρότερα τις έκτοτε.Τό δέ άλλο τεμάχιον έδημοσιεύθη έν τη Άρχ.

ποσότης, το έπώνιον αυτό. Άλλα ίυστυχώς τά δια- Έφημ. 1142 μετά ελλείψεων και σφαλμάτων, εύρέ-

σωθέντα μέρη είναι τόσον κολοβά, ώστε ού μό^ον Οη δέ έν τ?> περιοχή του καλουμένου βουλευτηρίου,

ουδεμία αναλογία δέν δύναται να πρόκυψη έξ αύ- ήτοι ούχι μακράν τής Άγ. Κυράς, δτε άνέσκαπτεν

των μεταξύ τής τιμής και τοϋ έπωνίου, ένταΰθα δε έχει τω 1852 ή αρχαιολογική έταιρί* και ύπάρ-

χαί μεταξύ αΰτων και τής καταβολής, άλλ'ούδέαύ- χει νυν ευτυχώς έν τη συλλογή τη έν τή Στοα τοϋ

τά ταΰτα νά συμπληρωθώσι δύνανται. Περιεργότε- ΆδριανοΟ (*):

ρον και έρεύνης άξιον έ; τω τεμαχίω τούτω είναι ή Τά τεμάχια τοΰτα κατά την γραφήν είναι τής

πρωτοφανής καταβολή, εις ήν καταλήγουσι τά αότής έποχής μέ το προκείμενον. Έν αύτοΐς τά μεν

άρθρα. Ούτε ένταΰθα τό έπώνιον φαίνεται εχον ά- εδάφια άρχονται ούτω· Τάδε έπράθη έπί τής δείνα

κριβή άναλογίαν προς την τιμήν, ως κατανοεί τις φυλής πρυτανευούσης κ.τ.λ., τά δέ άρθρα των έδα-

έκ τών Δ δραχμών τής τιμής, είς ας άυτί όβολοΰ ή φ(ων άρχονται δια γενικής, λ. χ. Άξιόχου του Άλ-

όβολών φαίνεται δραχμή αντιστοιχούσα. Ή δέ κα- χιβιάδου, καθώς έν τω ήμετέρω Πολυοτράτου τοϋ

ταβολή, ώς δύναται νά είκάση τις, φαίνεται νά ήναι Δι0 . . . Κηφισοδώρου τοΰ μετοίκου. Είς ταΰτα δέ

τής τιμής μετά τοΰ έπωνίου το 1/10, όπερ άγει είς έπονται τά πραθέντα, άτινα είναι δάση, χωρία, οί-

τήν παρακαταβολήν. Τό τεμάχιον δύναται νά ύπα- κ{ας> έπιχαρπίαι γης καΐ οϊχέται. Έμπροσθεν δέ τών

χθή εις τάς άναγραφάς τών κτημάτων, ών σκοπός πραθεντων κατ' άριστεράν κείνται ενθα έσώθησαν έν

ην ή μεταγραφή, άλλ' η έν αύτώ άναγεγραμμένη τ£ % ξεν παρελείφθηααν έν τή αντιγραφή δύο

καταβολή, είς ήν τά άρθρα καταλήγουσι, και ήτις άριθμο'ι, ών ό προτεταγμένος είναι μικρότερος, ώς έν

δεν δύναται νά διακριθή άν τέλος είναι διάφορον τής τφ τεμαχίω τούτω (**).

παρακαταβολής, μένει ανερμήνευτος. Τό τεμάχιον ' >Αμ?ότερα Λ „μάχια έπεξειργάσθη χαί έίημο-

εΐδον και έσπούδασάν τίνες τών παρ' ήμϊν άρχαιολό- σ{ευσ£ν . Ταγκαβής (Α. Η. I. Ν. 348 σελ. 394,

γων, άλλ'άν έξέδωκέ τις αύτό που, άγνοοΰμεν. Ό χι Ν> 2254 σελ, 954), άλλα μη έννοήσας τήν ά-

Σ. Α. Κουμανούδης, παρ'οδ έμάθομεν τήν ύπαρξιν του ^ μωρότερων άριθμών τών π?οτε-

τεμαχίου, ειχεν ετοιμάσει άρθρον μετά τήν εδρεσιν, τβΎμένων £,ς ^ |ξέλαβίν αύτούς έσ?αλ.

αλλ άγνοοΰμεν, άν έδημοσίευσεν. ,' .,■>·> „ „ ~, ( ^-, . ·>

' ~ ' . λ μένους και ελλείπεις ένεκα των και άλλως εσφαλμε-

Σπουδαιότερα και γρησιμώτερα είς τον σκοπόν , , , » ,, Λώχυο» $ ι& ι >. „ ,

.« ' " * νων αντιγράφων και ούτως οτε μεν οι οοολοι μετε-

ήμών είναι τά δύο άλλα τεμάχια τά προ πολλών έ-
τών δημοσιευθέντα, έν οίς ύπάρχουσι μεν τά έπώνια

„-_! _,= _ _,, -. _~ , . ,_λ' . > >->*ι* {*) Σ*ΐμ· Τοΰτο ιΤναι τ& τεμάνιο». όπερ 4ν»»ίρ«ϊ ή τ£τι ίπι

μετα τη, τιμής των πραΰεντων πραγμάτων, αλλα * ^ ,Τ , - .

5> , ,. των όνασχβ'ΐών ίπιτροπη του ουλλογου ίν Φϋλ. Β. σελ. ή. των β-

οεν ανιχνευΰησαν άχρι τοΰδε, και διότι λέξις ουδέ- νιχ56των χέγ0ϋΜ) 3τι £;ς 0Ιχο,ομι.η.,

μία έν τοις τεμαχίοις ύπήρχεν οδηγούσα εις αύτά, γραιί-,ν δε εχει τή» πρό Εώκλίίδοι».

και διότι τά αντίγραφα τά παραδοθέντα εις τήν (**) Σημ. Δραχμαϊ δΰο «πάρχουβιν 1·> \ω >ίθψ, β ^μοιίευσε»

σπουδήν ημών, εσφαλμένα ήσαν καϊ έλλειπή. Άμ· * 'ΑΡλ· 'Ρ?^· ίν άΡ· "Μ **| έν τν 5 9ϊίΧΨ

/ , >5· -ηιχ ΗΡΔΔ τοΰ Σατύρου, α?τινες π«οελε!φθίΐ»»ν ίν τη άντιγροβή. ΚοΙ

οοτερα τα τεμάχια εδημοσιεύθησαν υπό τοϋ αακα- . . » .-,-„'. I .ι > 11 , . -

Τ( Γ . , , Γ ',υ**' Γ*Λ" όβολούς όνά τρβϊς ?χει ό λίθος εν τφ 1ι »βι 14 οτιχιρ ιτρο τΓ,ς

ρίτου Πιττάκη, τό μεν ένΑοο. ΛΛ. σελ. 38 και ά- τ,μ^ί) 4ντ· Η μϊτ' ίδολον, ά ϊχει το &νο«·νίί» 4»τ(Υρϊ<»ον.
loading ...