Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1869

Seite: 341
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1869/0031
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. 341

βλήθησαν εις τάλαντακαί ήνώθησαν μετά των έπομέ- 'Αλκιβιάδου καΐ περιέκοψα* τους Έρμάς (όρ. Ά,νδοκ.

νων αριθμών, οτέ δε έξελήφθησαν ώς άριθμοι της ποσό- π. μ. 13—16)· και ούχί άδιάφορον είναι, οτι το τοϋ

τητος των πωλουμένων πραγμάτων, ή εις εκατόν- μετοίκου Κηφισοόώρου όνομα εν έκείνοις άναφέρεται

τάδας μεταβληθέντες ήνώθησαν είς εν μετα των έπο- παρ' Ανδοκίδη, οΰς α μέτοικος Τεύκρος χατεμήνυσεν.

μένων αριθμών δια παρεμβολής άλλων εκατοντάδων, Πάνυ δέ σπουδαϊον είναι, οτι καί των έν τοις δυσίν

όσαςέχώρουν τάμεταζύ διαστήματα. Οίδέ μεταξύ των Ικείνοις τεμαχίοις άνδρών τά ονόματα Άξίοχος, 'Α-

πραθέντων Μεσσήνιος άνήρ και Ηλείος άνήρ, οί μη δείμαντοςκαί Εύφίλητος ("Αρχ. Έφημ, 1125, Βδοΐνίι

διαφέροντες κατ'ούσίαν τών έν τω προκειμένω τ«μα- αυτόθι 1. σελ. 278. εκδ. β',πρβ/Ραγκ. άρ. 34δ σελ.

χίω θρακών και Κόλχων καί Καρών, άντί άνδραπό- 394), ύπάρχουσι και ταύτα μεταξύ τών καταμηνίλ-

8ων πιπρασκομένων έξελήφθησαν ώς ώνηταί. Ό θέντων (Άνδοκ. π. μ. 16 και 35). Το δέ περιεργότα>

Βοίκχιος καίτοι εχων ανάγκην μεγάλην νά έπεξερ- τον πάντων είναι, οτι ό μετά τοϋ Άξιόχου χαί 'Αδει-

γασθή το έν Αηο. ΑΙΗ. υπό Πιττάκη δημοσιευθέν τε- μάντου έν τω ένί τών δύο τεμαχίων, έν τω ευτυχώς

μάχιον έν τω περί δημιοπράτων κεφαλαίω τής πο- διασωθέντι (Άρχ. Έφημ. 1142'Ραγκ. 2254), άνα-

λιτικής οικονομίας, είς ά κατετάχθησαν ορθώς άπ'άρ- γνωσθείς ύπ6 μεν τοΰ Πιττάκη Οίόνιος, υπό δέ τοΰ

χής τά τεμάχια, δεν ήθέλησεν, εύρων πάνυ ατελές 'Ραγκαβή διορθωθείς Θρόνος, είναι βεβαίως ο έν τη

το δημοσιευθέν άντίγραφον (όρ. δίδακίι. τόμ. 1. σελ. παρ* Ανδοκίδη (π. μ. 12) πρώτη μηνύσει μετά τοΰ

278 έκδ. β'). Πολυστράτου καταμηνυθεΐς'Ιωνίας, γεγραμμένος διά

Έκ τοϋ προκειμένου τεμαχίου νϋν νοοΟνται και του ΟΙ έν τω λίθω Ο'ιωνίας ό ΟίωνοΟ, διότι έν τω
τών τεμαχίων εκείνων μάλιστα τοΰ απολεσθέντος ουχί λίθω κείται σαφώς καί ευκρινώς ΟΙΟΝΙΟΤΟΟΙΟΝΟ,
μεν πάντα άλλα τουλάχιστον οί τών μειζόνων προ- ώς Ιχβι τ6 τοΰ Πιττάκη άντίγραφον.
τεταγμένοι μικρότεροι αριθμοί ότι είναι τό έπώνιον "Οτι τά ονόματα ταΰτα πάντα τά έν τοις τρισί τε-
τής τιμής τών πραγμάτων. Έν τω διασωθέντι τε- μαχίοις υπάρχοντα κατά σύμπτωσιν τυχαίαν ύπάρ-
μαχίω, τω έσφαλμένως δημοσιευθέντι έν τη 'Αρχ. χουσι καί μεταξύ τών καταμηνυθέντων, οτι ήσέβησαν
Έφημ. 1142, υπάρχει μεταξύ της τιμής κα'ι τοϋ έ- περί τά μυστήρια καί περιέκοψαν τούς Έρμας, είναι
πωνίου ή αύτη άναλογία, ήτις παρατηρείται καί έν πάντη άπίθανον. Ουδείς ορθώς φρονών δύναται νά πα-
τώ προκειμένω, ή αύτη δ' υπήρχε βεβαίως καί έν τω ραδεχθή τοιαύτην σύμπτωσιν, καί βεβαίως εχομεν
άπολεσθέντι (Αρχ. Έφημ. 1125). Έκ δέ τών τε- έν τοις τεμαχίοις τούτοις τινάς τών κληθέντων Έρ-
μαχίων έκείνων δύναται νά μετενεχθη είς τό προκεί- μοκοπιδών, ών, ώς είναι γνωστόν, άλλοι μέν κατα-
μενον <ττάδε έπράθη», εξ ου έξήρτηνται τά άνδράπο- μηνυθέντες συνελήφθησαν καί έθανατώθησαν, ών
δα καί αί έπικαρπίαι χαί αί γενικαί Πολυστράτου καί πρώτος ην 6 Πολύστρατος, τά δέ κτήματα αυτών έ-
Κηφισοδώρου. δημεύθησαν ('Ανδοχ. π. μ. 51), άλλοι δέ εφυγον καί

'Αλλά δέν είναι τοΰτο τό μόνον κέρδος, όπερ πη- είς θάνατον κατεδικάσθησαν (θουκ. 6, 60). Ούτω

γάζει νϋν έκ της αντιπαραβολής τών τεμαχίων του- δέ τά έν τοις τρισί τεμαχίοις τούτοι; άναγεγραμμενα

των. Προσοχές άξιον είναι, ότι καί τά δύο ονόματα της τιμής καί τοϋ έπωνίου άνδράποδα, δάση,

τά υπάρχοντα έν τω ήμετέρω τεμαχίω Πολύστρατος έπικαρπίαι, οίκίαι κτλ. κτήματα εΐναι τών θανατω -

καί Κηφισόδωρος υπάρχουσι μεταξύ τών καταμηνυ- θέντων η είς θάνατον καταδικασθέντων Έρμοκοπιδών.

θέντων, ότι ήσέβησαν περί τά μυστήρια μετά τοϋ Λι Εύστρατιάδης.

'Αριθ. 410.
(Όρα πίν. 50. α, β)

Τά επί τοΰ 50 πίνακος άπεικάσματα α, δ παρι- μόλις 2 χιλιοστών τοϋ γαλ. μέτρου. Κατίωσις δέ άρ-
ίάνουσιν είς τό φυσικόν μέγεθος τάς δύο γεγραμ· χαιοτάτη περιβάλλει αυτήν καί άρχαιοτατον είναι
ένας πλευράς πλακός χάλκινης, ή- τ$ ζίγος είναι καί τό έν τη μια τών μικρότερων πλευρών αυτής σχι-

4

στ

μ ένας
loading ...