Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1869

Seite: 343
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1869/0033
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. 343

σης· διότι εχει χαί την έτέραν πλευράν γεγραμμέ- σαντα την έν τω πίνακι πλευράν ταύτην της πλακός,

νην, εχει κατίωσιν, εχει δέ καί σχίσμα εις την μίαν όπερ διέφυγε και την ήμετέριν προοοχήν έν τή άνα-

των μικρότερων πλευρών. Έπαρατηρήθη προς του- θεωρήσει τοΰ πίνακος καί προςετέθη δ·.ά της χειρός,

τοις εξ αντιπαραβολής της πλακός προς τα έν τώ Έπι τής πλακός τό κέρας εΐναι σαφές και V (ι») είναι τό

ήμερολογίω άντιγεγραμμένα από μνήμης,ότι έν ταύ- τρίτον γράμμα. Μη προσέξας δέ ό άντιγραφεύς, τίνες

τη μέν έν τω πρώτω στίχω το πρώτον γράμμα ει- έκ των τριών καθέτων γραμμών, αΐτινες έπονται

ναι +, έν δέ τη τοΰ Πετμεζά φ, τό τρίτον είναι μετα τό Α, τό έκτον γράμμα έν τω στίχω, συνδέονται

ν,έν δέ τη τοΟ Πετμεζα I, τό δέ 7 και 8 γράμμα I Ρ, άνωθεν, άντι να σύνδεση τη» δευτέραν καΐ τρίτην

ενώ έν τη τοΰ Πετμεζα είναι ΠΙ, εξ ων προκύπτει έν συνέδεσε την πρώτην χαΐ δευτέραν. Έτι άντι Κ, του

τή τοΰ Πετμεζα ή άρχή φΟΙφΙΑΡΙΑΚΚΑ ·.. δεκάτου γράμματος, διότι ένεκα τοΰ χάτω σκέ-

ην πολλοί μέν ανέγνωσαν και ενθυμούνται, ένθυ- λους συγχέεται μετά τοΰ Κ, άντέγραψε Κ και παρή-

μοΰνται δέ μάλιστα, διότι ουδείς ήουνήθη να έννοή- γαγεν οΰτω την άρχήν φΟΙφ ΙΑΡΙ ΑΚΚΑ, ήτις

ση τι. Προς τούτοις εν τω προτελευταία) στίχω έν αληθώς έκαμε τούς αρχαιολόγους νά μένωσιν άφω-

ταύτη μέν χεϊται ΔΙΑΟΝΟΝΤΟ (διαγνόντω), εν νοι ενώπιον της. Περίίργον δ' είναι, ότι τό έν τω 10

δέ τή του Πετμεζα ΔΙΑΟΝΙΝΤΟ. οτ'χω κ**ως κεχαραγμένον φ τής πλακός ταύτης,

Οΰτω λοιπόν αντί μια; χάλκινη; πλακός ιύρεθεί- τό εχον διπλούν τον κύκλον, άντεγράφη υπό τοΰ αν -

σης έν Τεγέα τω 1865, ήν έκτοτε έζήτει δια τών τιγραφέως πιστώς και έσημειώθη ύφ'ημών έν τω

έν Τριπόλει άρχων να απόκτηση ή χυβέρνηίΐς δια ήμερολογίω ως σχήμα τοΰ φ υπάρχον έν τη πλακς

τό έθνικόν μουσείον, έμφανίζονται νϋν δύο, ών ή τοΰ κυρ. Πετμεζα.

μέν μία υπάρχει έν τη συλλογή τοΰ Πετμεζά καΐ Αυπούμεθα, ότι δεν ήδυνήθημ,εν νά λάβωμεν προς

δεικνύεται μέν άλλα δεν άφίνεται να άντιγραφή, ή άντιπαραβολην πλήρες άντίγραφον τής πλακός τοΰ

οέ έν τω Βαρβαχείω έν τη συλλογή τής επιτροπής Πετμεζά, καίτοι πολλά προςπαΟήσαντες, πεποίθα-

τών φιλαρχαίων, πρόχειρος είς πάντα, δςτις έπιθυμεϊ μεν όμως, ότι ταΰτα μαθών ό άνήρ θέλει τέλος πάν-

νά σπουδάση καί νά έξετάση αύτήν. Καί άνήρ μέν των επιτρέψει νά αντιγραφή ή έν τη συλλογή αύτοΰ

φιλάρχαιος, έν Τριπόλει διαμένων, ερωτηθείς περί πλάξ, ϊνα έκτιμηθή δεόντως· διότι είναι ένδεχόμενον

τής πλακός τοΰ Κουτσούκου,άπήντησεν, ότι δύο πλα· νά ευρέθη έχουσα άλλην άξίαν. 'Τπό τίνος δέ χαλ-

κες χάλκιναι ευρέθησαν έν Τεγέα, ή μέν προ πολ- κεύονται ταΰτα, άγνοοΰμεν, άλλά τελευταϊον άνθρω-

λών ετών, ήν έχει ό Πετμεζάς, ή δέ τον παρελθόντα πός τις αδιάφορος, έχ-Στεμνίτσης καταγόμενος, διη-

Δεκέμβριον, ήν ήγόρασεν ό ΚουτσοΟχος τον Μάρτιον γήθη ήμϊν αφελώς, ότι έν Τριπόλει ύπήρχε χρυσό -

άντι 780 δραχμών κατά τηλεγραφικήν παραγγελίαν χόος, όςτις έχάραττεν έπι πλακών χάλκινων έπιγρα-

δΰο αρχαιολόγων διαμενόντων έν Αθήναις, οΐτινες φάς, άπεβίωσε δέ προ ολίγων μηνών ότι ούτος έχά-

επεαψαν είς αύτόν και τά χρήματα. Άλλ'ό φίλος ή- ραξε τρεις πλάκας χαλκίνας, ών την μίαν εχει ό ΙΙε-

μών ούτος έξηπατήθν) βεβαίως. τμεζας, την άλλην έγκατέλιπεν άτελή άποβιώσας.

Ή έν τ?) συλλογή τού Πετμεζα υπάρχουσα πλάξ Ή δέ τρίτη τί έγένετο, ερωτηθείς, άπεκρίθη, ότι ή-

καί έκ τών ολίγων εκείνων, τά όποια ές αυτής άν- γνόει που κατήντησεν.

τεγράφησαν άπό μνήμης, άντιπαραβαλλομένη προς Και ταΰτα μέν έστωσαν τά έξωτερικά κριτήρια

την νΰν έν τή συλλογή τής έπιτροπής τών φιλαρ- περι τής γνησιότητος τής πλακός ταύτης. Τά δέ έ*

χαίων ύπάρχουσαν, φαίνεται άντίγραφον έ-φαλμένον τοΰ σχήματος τών γραμμάτων τοδ Αρκαδικοί) άλ-

έκ τής πλευράς β ταύτης. Ό άμαθης άντιγραφεΰς φαβήτου, έαν ύπάρχη διαφορά τις (όρ. ΚίΓοΜιοίί. §(-

μή χατανοών, πώς δύναται άρχαιοτάτη Ελληνική <1. §γ. ΑΙρΗ. σελ. 100. εκδ. β'.), τά έκ τής Άρκα-

έπιγραφή νά άρχηται μέ (σταυρόν), περιέζωσεν δικής διαλέκτου καί ιδίως τής Τεγεατικής (όρ.

αυτόν κύκλω και μετεποίησεν εις φ· άντι V (υ), τοΰ ΑΐΐΓβηδ. I. σελ. 231, καί προ πάντων την έν Τεγέα

τρίτου γράμματος, άντέγραψε Ι,παραλείψας τό δεξιόν εύρεθεΐσαν περί Έργωνών διάταξιν Έφημ. Άρχαό.

κέρας. Αυτό δέ τοΟτ© συνέβη καί είς τον απεικονί- 1860 άρ. 137. ΑγοΙι. ΖβίΙ. ΒβΓί. 1860. 63), ητις
loading ...