Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1870

Seite: 356
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1870/0010
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
356 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΓΙΣ.

κοϋ ζήλου τούς έν τω Μουσείω της Νεαπόλεως ά- ΑΡΚΕΣ1ΝΗ.
κενώτους της αρχαιότητος θησαυρούς ειδεν έν τη ν

αίθούση τών χάλκινων αντικειμένων Ιξ η οκτώ σκεύη 18' Κε?αλη Β^0υ *'·™<™?οΒς «ρ* ?Γ

5 ' ι * > , ..»,,■> ριστερα.

ομοιότατα προς το εν τοις νομισμασι της Αίγιαλης '

σύμβολσν. Μαθών & 2π ταΰτα είναι σικύαι εύρε- ^ Α~, Λ,~Τ ΚάνθαΡ0ί=· Έν τ$ πεδ<ω

6εΐσαι έν Πομπηία, άσμενος διεκοά,ωσέ μοι τήν άνα- ΤΑ < ^ ^ τε0εΨένο<>.έν τί

,'ΐ !,</-\ <^'·> > ο~ ' ~ Ρχνύω του οποίου ταινίαι.....^.ί1

καλυψιν. Ο δελων να πεισθη περί της εντελούς , Λν * ♦

ομοιότητας τοϋ σχήματος τοΰ έν τοις νομισμασι Ε' ^ Μ°υαε^ Τής ΑΡΧαι°λογικής Εταιρείας.,
της Αΐγιάλης συμβόλου προς το τών έν τω Μου- 19· Κεφαλή Άθηνας προ; αριστερά,
σείω της Νεαπόλεως χάλκινων σικυών άς παραβάλη ®π. Α—Ρ—Κ—Ε. Άμ?ορεύς μετά του πό-
το έν τω συγγράματι τοΰ Οβοί άπεικόνισμα (α). Ά- ματος...........2· }

ξιοπερίεργον δέ είναι οτι και αί μέχρι τοΰ νυν έν '&Ί τ~0 συλλογή τοΰ έθνικοΰ Νομισματικού

χρήσει ύέλινοι σικυαι φέρσυσι σχεδόν τό αυτό σ/ή- Μουσείου, δημοσιευθέν ύπό τοΰ Κ. Ποστολάχα

μα έκτος τοΰ ότι εχουσι πλατυτερον τό σιόμιον. έν τοις Αηη^Ιϊ <ΙβΙΓ ΙιΐδΙίΙ. (Ιί οοπΊβρ. ατοΐιοοί.

Ή σικύα λατινιστΐ οαουτΒίΐα και οοεϋΓΐ)ίΙιι1α ήτο τ°ΰ "ους 1866, σελ. 337. άρ. 24.

πρό πάντων ύέλινος και όστέϊνος. Ό Νίκανδρος (β) 20. Κεφαλή Άθηνας προς δεξιά,
και ό Κέλσος (γ) άναφερουσι χαλκήρη, ό δέ Λούκια- Ό*. ΑΡΓ. Κριός βαδίζων προς δεξιά· κάτωθεν

νος (δ) άργυράν. Ή σικύα ήτον έν μεγίστη χρήσει αύτοΰ ΜΟΣΧ.........2.

παρά τοις άρχαίοις ιατροΐς· διό και ό Γαληνό; πολ- ^ συλλογής μου.

λαχοϋ τών συγγραμμάτων αύτοΰ μνημονεύει διά 21. Κεφαλή Αθηνάς προς δεξιά,
μαχρών της σικύας λέγων συν τοις άλλοις τά εξής. Όπ· ΑΡΙ. Κριός πρός δεξιά ιστάμενος επί

κΣιχύα δύναται τήν ύλην κενώσαι, οδύνην λύσαι, γραμμής παριστώσης τό έδαφος. · ■3\

ολεγμονην μειώσαι, έμπνευμάτωσιν διαφορήσαι, τής συλλογής μου.

ορέξεις άνακτήσασθαι, άτονον στόμαχον ' τονώδη Όμοιόν τι νόμισμα τοϋ ύπ' άρ. 20, κακής πιδα·

ποιήσαοθαι, μεταφέρειν ρεύματα χαΐ ξηράναι καΐ ^ώς διατηρήσεως και ώς έκ τούτου δυσδιάκριτου

αιμορραγίας έπισχεϊν και έμμηνων φθοροποιούς δυ- &τος τοϋ ονόματος τοϋ άρχοντος, έδημοσιεύθη ύπό

νάμεις έλκύσαι καΐ έμμηνα χουφίσαι.» Άφοΰ λοι- ΜΠϋη§οη (ΑηοίβηΙ οοίηβ, σελ. 37. Ρ1. III. Ν° 1) ά-

πον ή σικύα έποίει τοσαΰτα θαυμάσια εΰκολον είναι ποοιδόντος αυτό εις Άργιλον της Θράκης. Ό κ.

να έξηγήση τις διατί εύρίσκεται ώς σύμβολον έν τοις Ποστολάκας έδημοσίευσεν (ΛηηπΙί <1β1Γ ΙηβΙ. Ά οογ-

νομίσμασι'τών πόλεων εκείνων έν αίς έλατρεύετο δ ™Ρ· ^· σελ· 337> άΡ· 23) έτε?όν τι έκ τ0° 'Εθν<-
Άσκληπιός. Έκ τών νομισμάτων επομένως μανθά- Νομισματικού Μουσείου, έν δ άνέγνωσεν ΑΡΚ

νομεν έτι έν Αίγιάλη πρέπει νά ύ^ήρχεν επίσημος άντί ΑΡΓ· Έρευνήσας όμως έπισταμένως μετ' αύ-

τις ναός τοϋ Ασκληπιού. τοΰ τ° Ρηθέν νόμ(σμα, είδον ότι τό τελευταΐον

Έν τέλει τής πραγματείας ταύτης δέλομεν έπι- ΤΡά^α είναι Γ καΙ ούΧΙ Κ· <Η εν 'Α.α0ΡΪ^ άνεύ?ε"

συνάψε{ τήν περιγραφήν διαφόρων άλλων νομισμάτων, σΐ£= το!0(ί,τωυ νομ«ιμάτων οδηγεί ήμάς ί'να^άποδώ-

τι, ι · σωαεν αυτά άνευ ένδοιασμοϋ εις τήν Άρκεσίνην ού-

εν οις ευρίσκεται η σικυα. ' γ ' 1 γ '

δόλως δ εμποοι,ει η γρα·ρή ΑΡΓ άντι ΑΡΚ, διότι

"~""^—————— ^ τροπή τοΰ Κ είς Γ και τ' άνάπαλιν συνεχώς ά-

(α) Ρίοοοίί ΒΓοηζΐ (Ιεΐ Μιΐδβα Ναζίοηίΐΐβ (Η Ν;ιρο1ί, πχντάται, ώς Κνωσσός και Γνωσσός [α), Γόρτυς και

(ΙίδΙίηΙο ρβΓ οαΐρ§θΓΪβ ίη <3ΐβοΐ ΙανοΙβ, άθβοΓΪΙΙβ άα

€αήο ΟοοΙ ΊΉν. VII. η° 29. «

(β) ©ψα*ά, ς. 921 και παρ' Άθηναίω, θ'. 366(1. (α) · ·"■ · '.....5ν Κρϋτες μέν οί

(γ) ΟβΙίΟδ, II. 11. Μετά ΣταφΛου ^ιαβάντες έκ Γνώσσου ποτέ

(5) Πρός τον άπαίδευτον και πολλά βιβλία ώνου'μενον. ΠεπάρτηΟον, εγγύς «ειμένην τ αύτη; "ΐον,

Κεφ. 29. ,ΙΝήσον σονοικίζουσι. (Σκψνου Περιιίγ/,σις. ς. 579).

Θ
loading ...