Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1870

Seite: 366
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1870/0020
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
366 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ.

Όλίγα διεσώθησαν εκ τών γεγραμμένων έπι των γραμμένη κατ' άποκοπήν χωρ χαί μόνον εν τω έδα-

δύο πλακών και όλιγώτερα άναγινώσκονται άσφα- φίω Α II 13 εκείτο πλήρης χωρίου, έν τρισί 84

λώς ή συμπληροΰνται άνενδοιάστως. Παρέχουσι δέ άλλοις έδαφίοις αντικαθίσταται δι5 άλλης ιδίας όνο-

καί τά ολίγα ταύτα πολλάς άφορμάς εις σπουδήν και μασίας τοϋ χωρίου, έν μεν τω έδαφίω Α II 10 δια

ερευναν τοΰ μνημείου. Και δυςχερώς μεν αυτά ά- τήςλέξεως έσχ ατ ιάς, έν δέ τω έδαφίω Α II 34 διά

ναγινώσκονται επί των λίθων, άλλα πολλώ δυςχερέ- της λέξεις κ ή π ο υ, έν δέ τω έδαφίω Β II 48 δια

στερον δύναται νά έξιχνιασθή τ6 εΐδος του μνημείου, της λέξεως ψ € ι λ ώ ν. Έάν δέ έν τω αυτώ έδαφίω

είς δ άνήκουσι, και νά όρισθή άκριβώς ή έποχή πολλά χωρία καταλεγωνται, ουδέποτε έπαναλαμβά-

αύτοΰ. " νεται ή λέξις χωρ, τά δέ χωρία χαρακτηρίζονται ή

Άλλο μνημεϊον όμοιον ούτε έν Αθήναις ουτε έν έκ μόνου τοϋ τόπου, ενθα κείνται, ή και έξ άλλης

άλλω τόιτω, όσον ήξεΰρομεν, ευρέθη μέχρι τοΰδε, τίνος ονομασίας.

τούλα'χιστον τοιούτον, ώστε έξ αυτού να γείνη άμε· Είς την λέξιν χωρ επάγεται πολλα'κις όνομα κύ-

σως καταφανής ό σκοπός τούτου. "Αν δέ τά έπί των ριον άνδρός, όπερ άπαξ μεν εκ των λειψάνων κατα-

δύο πλακών διασωθέντα είναι μέρη ενός και του αύ- φαίνεται, ότι είναι όνομα τοΰ χωρίου" οΰτω κείται

του μνημείου η δυο μνημείων του αυτοϋ είδους, ού- Α III 38 χωρ Περσίκωνος Φλυησι και Α III 16

δέν προς τοΰτο διαφέρει* άλλ' εάν δια της έρεύνης χωρ Φλυησι προς τω Περσίκωνι. Αλλά πολλαχοϋ

έξακριβωθη, ότι δύο μνημείων ειναι'λείψανα, τοΰτο δεν δύναται νά είπη τις άνενδοιάστως ότι ή γενική

ούχι μικρόν δύναται νά συντέλεση εις τήν είκασίαν δέν σημαίνει τον πρότερον του χωρίου κύριον, άφ'ου

περ'ι τοϋ είδους αυτών. _.■ τό χωρίον μετεβιβάοθη είς τον έν τν) άρχή τοϋ έ-

Έκ των διασωθέντων εδαφίων παρατηροΰμεν, ότι δαφίου χείμενον ουτω κείται έν τω έδαφίω Α I

έν τω μνημείω κατελέγοντο άνδρες και γυναίκες ά- 11 χωρ Μήνιδος καΐ Απολλωνίας Αίθαλιδώ, όπερ

ναμίξ. Τούτων δέ τά ονόματα ήκολούθουν μετά μεί- καταλέγεται έν τοις χωρίοις της 'Αθηνίου. Τήν με-

ζονός τίνος ή ελάσσονος ποσότητος χρηματικής χω- ταβίβασιν δέ τών χωρίων άπό ενός είς άλλον τήν δι5

ρία, ων ορίζεται πάντοτε ό τόπος ή ό δήμος, ενθα ε- άγοράς μαρτυρεί ή περί τών χωρίων του Ούεντιδίου

κειντο. Τών δέ έδαφίων τά μεν είναι βραχύτερα, τά έν τω έδαφίω Β II 54 επαγόμενη προςθήκη κών ή-

δέ μακρότερα, ούδεμίαν δέ άλλην σχέσιν Ιχου.σι προς γόρακε παρά τών Φλαου'ί'ου Εύφάνους κληρονόμων»,

άλληλα εί μή ότι τοΰ αύτοΰ μνημείου είναι εδάφια Τά ονόματα τών τόπων, ενθα τά χωρία έκειντο,

και κοινήν έχουσι τήν ελλειψιν τών εννοιών, αΐτινες τά εκ τών δημοτιχών παραγόμενα, έχοντα πρωτο-

συνήπτον τά στοιχεία α^τών κείμενα· δέ έν τή έπι- φανείς τύπους έπιρρηματικούς ου άντί οι, και ω άντ'ι

κεφαλίδι του μνημείου άπωλέσθησαν μετ' αυτής και έν—ων, συντελουσι μέν είς τό νά δεί^ωσι τήν με-

νΰν κα'ι τό είδος αύτό τοΰ μνημείου κατασταίναυαιν ταγενεστέραν έποχήν τοΰ μνημείου, άλλ' αί άνωμα-

άμφίβολον και δυςείκαστον. ' '. λίαι αύται ίσως πρέπει νά μαρτυρήσωσιν, ότι πα-

Τά ονόματα τών άνδρών και γυναικ.ών άλλα μέν ρειςέφρησαν είς τό δημόσιον μνημεϊον ούχι έξ άμα-

άναγεγραμμένα είναι μετά πάντων τών προςηγορ.ι- θείας τοϋ γραμματέως, όςτις βεβαίως γράφων Κο-

κών τών διακρινόντων τά πρόσωπα, άλλα δέ συντο- λωνοϊ ήδύ-νατο νά γράψη χαί Θορικοΐ, άλλ' έξ άλ-

μώτατα, ούδ' αύτοΰ τοΰ πατρωνυμικοΰ προςτιθεμένου. λης τινός αιτίας, ίσως προέρχονται έξ άντιγραοής

Ή διαφορά αυτή ίσως μεν άλλην Ιχει άφορμήν, άλ- πιστή; τών υπό τών πολιτών είς τήν αρχήν διδομέ-

λ' ίσως και ταύτην, διότι τών μέν ή αναγραφομένη νων περί τών χωρίων σημειωμάτων, έν οίς αί άνω-

σχέσις έξ άλλου ομοίου μνημείου μετεφέρετο, έθεν μαλίαι αύται ίιπήρχον.

ήν γνωστή, ήρκει δέ σύντομος έπανάληψις, τών δέ Ή χρηματιχή ποσο'τη;, ή έκφραζομένη διά τών

ή σχέσις κατά πρώτον άνεγράφετο και άνάγκη ην νά γραμμάτων"του άλφαβήτου και Ιχουσα προτετα-

διαχριθή λεπτομερώς τό πρόσωπον. γμένον τό σημεϊον χ τοΰ δηναρίου, παρακολουθεί

Μετά τά ονόματα τών άνδρών κα'ι γυναικών κει» «αν εδάφιον, κειμένη έν τω πρώτω στίχω έκτος της

ται κατά γενικήν πανταχού ή λέξις χωρίον γε- σελίδρς. 'Εάν δέ έν τω έδαφίω καταλεγωνται πολ·
loading ...