Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1870

Seite: 372
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1870/0026
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
372 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ.

^

3803 καΐ πρβ Μοιααΐδβη ά. Ε(]. ϋίοοΐ <3β ρΓ. γ. νβη. σμηματικής εκείνες γραμμής φαίνεται ότι άνήκει
σελ. 47). Τί σημαίνει το μονόγραμμα $\ τό έπί εις το σημεϊον $\. Κείται δε ο χαρακτήρ ενταύθα εν
των Κερκυραϊκών αργυρών καί χάλκινων νόμισμα- τω συνδυασμώ ΔΡ Δ3 Ι$\, έξ ου ορίζεται ή κλασμά-
των κείμενον (δρ. Κατάλ. νομ. Κερ. κ.τ.λ. Οπό Α. τική &έσις αΰτοΰ, εάν ώς κλάσμα πρέπει νά νοηθή.
Ποστολάκα άρ. 4 59, 161, 359), δέλουσιν εξήγηση Κατά του; Έλληνας μετρολόγου; γραμμή πλα-
^μϊν οί νομισματολόγοι, πάντως δέ δεν διαφέρει των γία, οία ή προ τοΰ /ν\ έν τω λίθω Α II 20 έν τω
άλλων ποικίλων μονογραμμάτων, άτινα απαντώνται συνδυασμώ ΔΡ Δ5 7/ν\ κειμένη, σημαίνει όβολόν,κα-
έν τοις Κερκυραϊκοϊς καί έν τοις Άττικοϊς και έν θώς ή οριζόντια γραμμή η έν τώΐδαφίω Α III 38 έν
άλλοις νομίσμασι, και δεν δύναται νά συντέλεση τω συν5υασμω ££~ ), και ήδύνατο η γραμμή αΰτη νά
εις τήν έρμηνείαν .τοϋ έν τοις λιθοις. Τό σημεϊον ένωθή μετά τοΰ προηγουμένου 8 και νά ερμηνευθώ
Ιν τοις προκειμένοις λίθοις κείται ούτως, ώστε πρέ- τετρώβολον, ή δέ κλίοις αύτής νά δεωρηθή οτι προ-
πει νά έξετασθί) άχριβέστερον ή δέσις αύτοϋ, ίνα ήλθεν έκ της στενοχώριας τοΰ τόπου. Τό δέ $\ ου-
Βειχθή ή αληθής χρήσις και σημασία έν αύτοΐς. τε κατά τό ρωμαϊκόν δωδεκαδικόν σύστημα έχει

Τό σημεϊον κείται πεντάκις έν τω λίθω Α (έν κλασματικήν σημασίαν, ϊνα καταφύγωμεν εις αυτό

I 19, II 9, 20, 28. III 3ο) καί πεντάκις έν τω προς έρμηνείαν τοΰ σημείου, οΰτε κατά τους Έλ.

λίθω Β (I 26, 29, 40. II 33, 47). Καί τά δέκα δέ μετρολόγους ή άλλην τίνα παράδοσιν σημαίνει νο-

ταΰτα εδάφια, έν' οις κείται, είναι εδάφια, έν οις χα- μισματικήν τινα μονάδα. Επειδή δέ ή κοσμηματική

ταλέγονται πολλά χωρία, έχοντα έκαστον ίδιον τί- πλαγία γραμμή ένοΰται μετά τοΰ Ο τοΰ επί τοΰ Μ

ρήμα. Έν καί μόνον έκ τών άλλων εδαφίων δεικνύει χειμένου έν τη σελ. II 28 και III 35 έν τω λίθω Α,

χϊσαφή ιχνη.τοϋ /ν\ μετά τό χλασματικόν τίμημα ήδυνατο ή πλαγία γραμμή νά συνδυασθή μετ' αύτοϋ

τοΰ χωρίου, τό έν τω λίθω Α I 9. Κείται δέ τό /ν\ και ό χαρακτήρ Ι$\ νά άναγνωσθη άβολοι τ ε σ-

ρετά τό τίμημα του τελευταίου χωρίου, και πολλά- σ α ρ άκ ο ν τ α καί νά 5εωρηθ?ί ώ; κλάσμα τής μο-

χις μεν πλησίον, ενίοτε ομως τόσον μακράν τοϋ ά- νάδος ΔΡ, ης τό 1/2 δια τοΰ δ παριστανόμενον δα

κεραίου άριθμοΰ (ό'ρ. Β I 40, II 47) ή τοϋ υπάρχον- ήτον πολλώ μείζον 40 τοιούτων όβολών.
τος κλάσματος (ορ Α I 19, II 28), ώστε δύναται "Εάν νΰν συλλεχΟώσι τά κλασματικά μέρη, τά

νά διαφύγη τήν προσοχήν τοΰ άναγινώσκοντος τόν συντελοΰντα τήν μονάδα, έκ τών εδαφίων Α II 14

λίθον. καί Α II 24, άτινα είναι σώα καί έχουσιν ένεκα τών

Έν τώ λίθω Β άναγινώσκεται τετράχις, ενθα 6 έν αύτοϊς κλασμάτων έπηυξημένον τό κεφάλαιον καί

λίθος είναι σώος, δις πλησίον καί δις μακράν τοϋ ευχερή τήν άντιιιαραβολήν χορηγοΰσι, προκύπτει
άριθμοΰ γυμνόν οΰτως Α, ώστε νομίζεις ρ ^ Α8+Ζ.+ΔΡ Αδ+Γ^.

ρόδιοι αριθμούνται εν τω λιθω, το δε σημειον τιθε- 1 , ' ;

,ται έν τέλει τοϋ έδαφίου, και οτι τό προ τών άριθ- Ταΰτα δε εάν κατά τοϋς Έλληνας μετρολόγους ά-

μών κείμενον σημεϊον Κ σημαίνει χιλιάδας, ώς άπην- ναγνωσθώσι, τοΰ μεν ΔΡ ώς ονόματος μονάδος δεω-

τήθη άλλαχοϋ (δρ. Ερΐ8γ. Γγ. σελ. 352), οτι δέ ό" ρουμένου, τοΰ δέ σημείου Ζ. ώς ίσου ΔΡ Γ, καθώς εύ-

ο λίθος όμοιος είναι τω λατινικω λίδω τω έκδο- ρέθη ανωτέρω, παρέχουσιν "σην ποσότητα, τήν έν

θ,έντι υπό ΤΗ. Μοπιηίδοη (I. Β. Ν. άρ. 216, πρβ. τω κεφαλαίω προςτεθειμένην μονάδα. Έξ αυτών δέ

ΒβΓίηβδ 1869, σελ. 438). Άλλ" εξετάζων τις τών προκύπτει
εδαφίων τά σώα κεφάλαια βλέπει, δτι ουχί χιλιά-

οες μοδίων αθροίζονται. καί ΔΡ=Χ—7/ν\

Έν δέ τω λίθω Α κείται τό σημεϊον έν μεν τοις *->'

έδαφίοις II 28 καί III 35 έχον σαφώς κατ' άριστε- ήτοι ή διά τοϋ σημείου ΔΡ παριστανομένη λογιστι-

ράν ώςει κόσμημα γραμμήν άπηρτημένην άπό τοϋ κή είτε νομισματική μονάς ευρίσκεται ουσα τό έκτον

έπ' αύτοΰ κειμένου Ο, έν δέ τω έδαφίω Α II 20 ύ- περίπου της άνωτέρας διά τοΰ Χ παριστανομένη;

ϊΐάρχει πρό αύτοϋ γραμμή πλαγία, ήτις έκ της χο- είτε τοΰ δηναρίου. Έπικυρουνται ταύτα βασανιζόμε-
loading ...