Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1870

Seite: 379
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1870/0033
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ. 379

τος τούτου, των χειλέων αύτοΰ μή άποτελούντων τοϋτο, όπερ συνεπληρώθη έχ γύψου, παραβληθέν νυν

ταινίαν άλλα μάλλον εί; οξύ άποληγόντων. προς τά Γυθεατικά ταϋτα μέτρα δια λεπτότατης άμ-

Ή διάμετρος του στομίου τοϋ μεν χοός είναι μου πληρωθέν εως άνω, ευρέθη άκριβώς ισον τω

0,270, τοϋ δέ ήμιέκτου 0,190, της οέ κοτύλης κοιλώματι, δπερ επιγράφεται κοτύλη. Περί τά χείλη

0,110. Τοΰ τεθραυσμένου κοιλώματος ή διάμετρος τοϋ σκεύους υπήρχε μέλαινα ταινία, ήτις ένδοθεν έ-

ήν περίπου 0,210, ή δέ τοΰ έχοντος το γρχμμα /V χρησίμευεν ίσως ώς δριον τοϋ μέτρου,

είναι ίση τη της κοτύλης. Το σκεϋος τοϋτο περιεγράφη και κατεμετρήθη υπο

Τά κοιλώματα τοϋ χοός, τοϋ ήμιέκτου και της το0 ^ ΟυηιοηΙ, ενός των μελών της έν Άθή-

κοτύλης, έχουσιν έν τω πυθμένι όπήν, διης έκρέουσι ναις γαχχικης σχολής, ώ; οίον τε ακριβέστατα και

κάτωθεν τά υγρά. Όπήν έχει έν τω πυθμένι χαί το χατ£ την χωρητικότητα, ΰπολογισθεΐσαν είς γαλ-

φέρον το γράμμα /ν μικρόν κοίλωμα, άλλ'είναι^κε λικάς λίτρας και άντιπαραβληθεϊσαν προς τούς ΰ-

κλεισμένη μολύβδω άνέ/.αθεν. Τοΰ δέ τεθραυσμένου πάρχοντας μετρολογικούς πίνακας, εκλήθη χοϊνιξ

κοιλώματος ό πυθμήν είναι ελλιπής. Ή έν τω πυθ- ^ρ. ΟοιηρΙβδ Γβηθιΐδ άβ Γ Αοαιίβηηίβ (Ιβδ ίηδοπρίίοηϊ

μένι τοΰ χοός οπή έχει διάμετρον περίπου 0,02. 0ι ])01|05 1οΗγο5 1867 σελ. 25α και πρβ. Γβναβ

Αί άλλαι είναι ανώμαλοι. αΓο1ιέοΙο£. 1869 σελ. 203). 'Αλλά ταϋτα δύνανται

Τό κοίλωμα τοΰ χοος και τό τεθραυσμένον βαί- νά μεταβάλωσι το όνομα, ούχϊ τό πράγμα,

νουσι προς τά κάτω σφαιροειδώ; μάλλον, τά δέ άλ- Ή ίσότης αύτη τοϋ έν'Λθήναις ευρεθέντος μετρικού

λα κώνων Ιχουσι μορφήν, ώ> ή κορυφή κείται εις την σκεύους και ,της έν τω Γυθεατικώ λίθω έπιγραφο-

εν τω πυθμένι όπήν. Τοΰ χοος ό πυθμήν έχει μικράν μ.ένης κοτύλης μαρτυρεί αναντιρρήτως, ©τι τά μέ-

φθοράν, ήτις ίσως ύπεμφχίνει, δτι κατά τήν οπήν τρα ταΰτα τοΰ Κάρπου δεν είναι φαντασιώδη άπει-

Οπήρχε μηχανή τις,χλείουσχ και άνοίγουσα τήν όπήν. χάσματα μέτρων έν λίθω άναθηματικω, άλλα μέ-

ΚαΊ ή επιγραφή, ή Ι.ν τή έμπροσθεν πλευρά τοϋ τρα αληθή, χρησιμεύοντα εν Γυθείω ίσως, ώς τα

λίθου γεγραμμένη, καί τά ονόματα των μέτρων, τά παρ Αθηναίοι; καλούμενα σύμβολα (0. 1.6. 123^.

γεγραμμένα πέριξ τοϋ στομίου των κοιλώματα^ ό- Ό Καρπός, οςτις έν τή έπιγραφή τοΰ λίθου λε-

δηγοΰσιν ε'ις τήν εΐκασίαν χαί πείΟουσιν, δτι τά κοι- γεται δτι άγορονομών άνέθηκε τά μέτρα ταΰτα, βι-

λώματα είναι αυτά τά μέτρα, ών τά ονόματα είναι ναι ίσως ο Κάρπος τοϋ Κάρπου, ό εΤς των πρέσβεων,

γεγραμμένα πέριξ τοϋ στομ'.ου αύτών. Και έχομεν οΥ ών ή πόλις των Γυθεατών ήγειρεν έν τη άκροπό-

ούτως έκ των κόλπων τοΰ Γυθείου λίθον, παρέχοντα λει τών Αθηνών τον ανδριάντα τοΰ Ήρώδου κατά

ήμΐν μέτρα άρναϊα μετά τοϋ ονόματος αύτών. τήν έτι σωζομένην έν άκροπόλει επί τοϋ βάθρου έ-

"Οτι δέ τά' έν τώ λίθω κοιλώματα είναι αύτά τά πιγραφήν (δρ. 'Αρχ. Έφημ. 3363 καί πρβ. ΗθγΙζ-

μέτρα, μαρ-υριϊ καί άλλη τις περίστασις, ή εξής. ?65εΐ1· 9Γ· ί6^ 2 σελ· 388)> ο1 δέ σεβαστοί,

Έν τή συλλογϊ της άρναιολογ.κτ,ς εταιρίας ύ- °ις ϊινε™ 71 άν^εσις, είναι δ Μάρκος Αύρήλιος

*άρχεί έξ άγοοας σκεϋος'πήλινον κυλινδρικόν, τε- [ψ—™2) ™\ ° Λούκιος Ούήρος (161-172),

θραυσμένον μεν, άλλα συμπληροόμενον άνευ δυςχε- ε? ω,ν ■* 0 Ηρώδης. Κατά τήν είκασίαν ταυ-

ρείας καί άμ?ισβητήσεως· διότι εύτυχώς έσώθ0σαν τγ!ν 0 ™ος πίπτει μεταξύ 161 καί 172 μ. Χ.

λείψανα τών χειλέων του, μαρτυροΰντα τό ΰψος τοΰ Πρώτος δέ 6 έκ Γυθείου ούτος λίθος παρέχει ή-

Χυλίνδρου. Τό μψος αύτοΰ ένδον μετρούμ=νον είναι μΐν μέτρα άρχαΐα ασφαλή με ονόματα μέτρων κοι-

0,110, ή δέ διάμετρος ένδον τών χειλέων καί αύτή νά παρά τοις Έλλησιν, ει καί τών 'Ρωμαϊκών χρό-

μετρουμένη είναι 0,105 τοϋ γαλλικοΰ μέτρου. Τό νων, καί χορηγεί αναμφισβήτητα στοιχεία άντιπα-

σχεΰος εΤχεν έξωθεν π·ρί τά μέσα τοϋ ύψους διά ραβολής τών αρχαίων μέτρων προς τά νεώτερα,

χρώματος μέλανος τήν επιγραφήν δημόσιον, Διότι ή η μ ι χ ω ν η χαί ή η μ ι κ ο ι π η καί αυτό-

ης έσώθησαν λείψανα άναμφιοβήτητα. Σώζει δέ ετι το είτε έν Αθήναις εϊτβ κατ'άλλας πληροφορίας έν

κατά τό αύτό ύψος καί δύο σφραγίδας, ών ή μεν Κυθηροις εύρεθέν καί νΟν έν τω Βρετανικό) μουσεία)

παριστάνει κεφαλήν Αθηνάς μετά τοϋ κράνους, 6- υπάρχον ήμικοτύλιον,άτινα μετά μεγίστης επιμελείας

ρώσης προς τά δεξιά, ή δέ έχει τηνδισώματον γλαύκα έξήτασε και κατεμέτρησεν έ (Ιο λΥϊΐΙβ, είναι ή άγνω-

μετά θαλλοΰ έλ»ίας καί τών γραμμάτων Α Θ. Σώ- σ^α εν τή αρχαία μετρολογία ή μή άσφαλή καί ού-

ζει δέ τό σκεϋος έτι καί όπήν μι*ράν περι τά 2/3 δεν στοιχεΐον ά ν τι παραβολής παρέχουσιν (δρ. <1θ \ΥίΙ-

τοΰ ύψους χαί δοκιμήν προς κατασκευήν άλλης ό- *β έν & Η. (Ιβ ΓΑοαιΙ. (1β8 ίηβοΓ. βίο. 1866 σελ. 385).

π"ΐς κατωτέρω προς τήν βάσιν. 'Εξ απάντων τούτων Τήν καταμέτρησιν τώνχοιλωμάτων τοΰ Γυθεατιχοί3

καταφαίνεται, ότι τό σκεϋος ήν μέτρον Άττικόν έχον λίθου έξετέλεσεν ό έν τω Πανεπιστημίω καθηγητής

υποδιαφέσεις,ούίένδέςνομα μέτρου φέρει. Τό σκεϋος των μαθηματικών I. ϋαππαδάχης, έμοδ συμβο-
loading ...