Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1870

Seite: 380
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1870/0034
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
380 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ.

ηθοϋντος. "Ινα δέ ή χωρητικότης αυτών κατα-' μίνη (Ηβαιίηα), έθεωρήθη καί αποδεικνύεται και ή

μετρηθή ώ; οίον τε ακριβέστατα, έχλείσθηααν δεόν- των υγρών και ξηρών σωμάτων ίση. Ή ίσότηΰ αΰτη

τως αί ϊν τω πυθμένι όπαί καί δια γαλλικού άκρι- της των υγρών και ξηρών κοτύλης υπεμφαίνεται ίσως

βοΰς ύελίνου ήμιλίτρου έπληρώθησαν πεντάκις τα καί διά τών έν τω λίθω δυο ίσων μικρών κοιλωμάτων,

κοιλώματα ύδατος φρεατίου, έπληρώθησαν δέ έως ων το εν έχει κεκλεισμένην τήν έν τω πυθμένι όπήν.

άνω, διότι ούδέν άλλο σημείον άνεκαλύφθη έν αύτοϊς, Διδάσκουσι δέ οι νεώτεροι μετρολόγοι, δτιή'Ατ·

υπεμφαϊνον άλλο δριον των μέτρων. τική κοτύλη είτε 'Ρωμαϊκή Ηοπιι'ηα περιείχε 0,274

- Έκ τών καταμετρήσεων δέ τούτων, αΐτινες διέ- % 0,269 χιλιοστά της γαλλικής λίτρας, ή συντομώ-

φερον άλλήλων κατά χιλιοστά τινα καί ενίοτε και τερον 27 εκατοστά τη; γαλ.λι'τρας (27 οβηΐϋϊίΓβδ).

εκατοστά, ευρέθη κατά μέσον ορον Κατά τήν έκτίμησιν ταύτης ή Αττική κοτύλη^εΐναι

< , ,, « „ ζλ. λίτρ. α λί«. «λ. λίτο. τδ τέταρτον περίπου τής έν τω Γυθεατικώ λίθω έ-

η μεν Κοτύλη χωρούσα ·, 438 ^ ο, 938^ πιγρα9ομένη; Κοτύλης.

τδ δέ Έμίεκτον ^λ· *%$*·ψίψ Κοτύλας δέ Άττ.κάς ό μέν Χους ό Αττικός είτε

ι μ ν - τΜ,ίλ. νιλ. λίτρ. * λίτρ. χιλ. λίτρ. ο 'Ρωμαϊκός Οοη^ίιΐδ κατά τήν διδασκαλίαν τών άρ-

™ Μ'ζ 19 ΜΜ· χαιων μετρολόγων ε^ωρει 12, το 6ε ηαιεκτον ειτε

Κατεμετρήθη δέ ο Χους, άφοΰ κλεισθείσης της έν « <ρω(Χαϊκ;>, δ6ηιο(]ΐϋ8 έχώρει 16, ήτοι δ Χους ήν

τω πυθμένι οπής έπληρώθη ύδατος τδ περί τήν όπήν μ(κ^τερος το0 ήμιέκτου.Ό δέ Γυθεατιχός λίθος δβι-

έφθαρμένον μέρος. Τοϋ δέ κοιλώματος τοΰ έχοντος ^ τύ |ναντίον, δεικνύει τον Χουν μείζονα τοϋ ή-

το γράμμα /V ή χωρητικότης ευρέθη ίση τη της κο- μιέχτΜ κα1 §η τετραπλοϋν αύτοΰ.

τύλης. Έν άρα καί τούτο τό κοίλωμα κοτύλη, τδ > . >» ·„ » * > - τ- η

«, ', * ► ι , ~ « / , ιη, - Μόνον δε του κοιλώματος, οπεο εν τω Γυθεατικώ

οε /V είναι ισως Λειψανον του έτερου παρα Ρωμ,αιοις , ,Λ , . ,„ ί < ' ' , < '

, , ,, τ» 0Γ „Γ_'Γ, λιθω επιγράφεται ίίμιεκτον, η νωρητικοτης, ευρε-

ευχρηστου ονόματος της κοτύλης, ο~ερ ην ημινα ' , ,

(Ηοαιι'πα). θεϊσα λ'3Τ?' χ£99*Ρ' προςεγγίζει εις την χωρητικό·

Άντιπαραβληθέντα δέ διά τών αριθμών τούτων Χηχα> ήν 0ί νεώτεροι μετρολόγοι άποδίδουσιν εις τδ

της γαλλικής λίτρας τά μέτρα προς άλληλα εύρε- Άττικδν ήμίεκτον είτε τδν ρωμαϊκόν δβαιυίΗιπη,

βησαν έχοντα τοιούτον τινα λόγον. Ό μέν Χους εύ- λ:τ?. χ(λ. λίτ?. * λίτρ. χα. λίτρ. δηοχβνιΓβΙ1έυ_ν

ρέθη περιέχων ήμίεκτα μέν 4 κοτύλα; δέ 16 * 387 η* 1515 ^^^ν.

τδ δέήμίεχτον περ·.έχον κοτΰλας 4 ή Ότι ο 'Αττικός χοΟς διέφερε τοϋ Σπαρτιάτικου

συντομώτερον ό μέν χοΰς ευρέθη τετραπλούς τοΰ ή- *αί ή κοτύλη διέφερε κατά πόλεις, μαρτυροΰσιν οί

μιέκτου, τό δέ ήμίεκτον τετραπλοϋν τής κοτύλης. αρχαίοι. Έκ τοΰ Πλουτάρχου (ΛυκΛργ. 12) καί

Τδ δέ τεθραυσμένον κοίλωμα τδ σώ^ον τά γράμματα του Αθηναίου (4,141°) προκύπτει, ο τι 8 χόες Σπαρ-

0 καί Α ή Δ φαίνεται ήμισυ μέν τοϋ χοός, διπλά- τιατικοί ήσαν 11 ή 12 Αττικοί. Ή δέ κοτύλη κατά

σιον δέ τοΰ ήμιέκτου. ΤΗν άρα έκτεύς είτε μόδιος τδ τήν μαρτυρίαν τοϋ Γαληνοϋ (δρ. νΰν τδ χωρίον έν

κοίλωμα τοϋτο, ως ύπεμφαίνουσι χαί τά επί τών χει- "Ελλ. μετρολ. εκδ. ΙΙαΙΙ. σελ. 216) δεν είχεν εις

λέων αύτοΰ λείψανα τής έπιγραφής. άπάσας τάς Έλληνικάς πόλεις τό αύτδ μέγεθος.

Πόσον δέ τών Γυθεατικών μέτρων ή τε άντιπαοα- 'Λλλ' Αν τ^ δια?°Ράν ταύτγ1ν όρίζουσι τά έν

.βολή πρδς τήν γαλλικήν λίτραν καί δ λόγος αύτών Γυ0ει'^ ευρεθέντα ταϋτα μέτρα καί ή μέν Γυθεατική

προς άλληλα διαφωνοΰσι καί πρδς τα ύπδ τών άρ- κοτώλ71Ν 1αΆ ^ τ? 'Αττι*% ΥΡ1™) ώς ώνομάσθη τό

χαίων μετρολόγων διδασκόμενα περί τοϋ λόγου τών '^ττικόν μετρικόν σκεύος, όπερ νϋν ίσον τή Γυθε-

όμωνύμων Αττικών καί ίσων 'Ρωμαϊκών μέτρων καί ^τικ? *°τ^ ευρέθη, χοΰς δέ έκαλεϊτο παρά Γυθε-

ϊΐρδς τάς ύπδ τών νεωτέρων μετρολόγων'γενομένας άταις μέτρον, περιέχον 16 τοιαύτας κοτύλας ή 2 έκ-

έκτιμήσεις τών αρχαίων μέτρων, άντιπαραβαλλομέ- τεϊζ είτε 2 ί^^ί μοδίους καί ήν ούτω τό 1/3

νων πρδς τήν γαλλικήν λίτραν, γίνεται καταφανές Τοΰ 'Αττικοί:! μεδίμνου (ό τριτεύς) καί ισως δ ζητού-

εκ τών ανωτέρω άριθμών, εάν άντιπαραβληθώσι ποδ; 'Αενος η10^,05 <^ΐΓβη8ΐ8 δ καί έν τγ) τοϋ Διοκλητια-

τά διαγράμματα τών αρχαίων μέτρων χαί του; 'πί- νοϋ διατιίΛ1?ισει των ώ^ων άπαντώμενος (δρ. εκδ.

νάκας τής αναγωγής αύτών είς λίτρας γαλλικάς (δρ. ΜθιηιΙ1^η σελ· 58), ή άν τά μέτρα ταΰτα ύπεμφαί-

ΒοαίΙΙβΙ, ϋϊοΐΐοη. ίΐβδ αηΙϊί|αΐΐ05, τόμ. 2 ίαΜ. ϋβδ ν"σι κ, τι πό™·φ σπουδαιότερον, ταΰτα άφίνομεν

Μβ5ϋΓ65 βίο. Ν. 7. 8. 18. 19, Βδοΐϊΐι Μ. ΙΙ.'σελ. ε'ς τ°ύ'νεωτέρους τών μετρολόγων, ίνα εξετάσωσιν

200, ΗιιΗίοΙι ΜβΙΓοΙο^ίο σελ. 78 χαί έφ. καί πίν. άκΡιβε"εΡ3ν3 *β1 τόνχρόνον, ίνα διά νεωτέρων

ΜαΓφίαπΙΐ Κ. Αΐΐ. 3, 2 σελ 38). ανακαλύψεων ορίση δεόντως.

Ή Άττχχή κοτύλη, ήτΐς ήν Γση τ·ή 'Ρωμαϊκτί Ή- Π. Εύστρατιάδης.
loading ...