Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1870

Seite: 1
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1870/0035
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ.Ι γραφών, Ικλειεν ή εκάστης χώρας συλλογή έν τώ

Π, , ^> , _ „ ετειτής έκαστου τόμου ή μάλλον τμηματικού φυλλα-

όοι 6/.οεοο/Λδνων ε/ληναων επιγραφών. , «, Γ « , „„,^„Βυ«,

Γ ' ' ι Τ £{ου έκδοσεως, και αι μετα ταύτα αναφαινομεναι

Τίνες τών κατά καιρούς ερχομένων εις τάς Άθή- επιγραφαί έμεναν εξω, Ιδίως δε τών Άττιχών έπι-
να; χάριν αρχαιολογίας Γερμανών και Γάλλων μας γρα(ρων τ£ τμήμα, άλλα και το της άλλης κυρίως
ήρώτων πολλάκις, πόσαι και ποϊαι έλληνικαί έπι- Ελλάδος, είναι έλλιπέστατον, διότι έ τόμος Ό περιέ-
γραφαί σποραδικώς έξεδόθησαν είς διάφορα της Έλ- χων αύτάς είναι έ πρώτος και παλαιότατος τής ο-
λάδο; περιοδικοί και εφημερίδας, μάλιστα άπ6 τοΰ χ^ς συλλογής, τό δέ πολύ μέγιστον πλήθος έπιγρα-
Ιτους 1863, μετά την παϋσιν της Αρχαιολογικής ^ων £θρέθη έν τοις νεωτάτοις'χρόνοις κατά τό βασί-
Άθηνών Εφημερίδος και τοΟ Φιλίστορος. Είς τάς χειον, χ%ς Ελλάδος και τάς παρακείμενα; χώρας,
ερωτήσεις ταύτας έδίδομεν εκάστοτε απαντήσεις, δ- <£φοϋ, επελθούσης της ελευθερίας καί της τάξεως, 6-
πως ηύχολυνόμεθα εξ ύπογυίου. Τώρα δέ, αισίως πεδόθησαν οϊ άνθρωποι εις έργα ειρηνικά, άνακινοΰν-
άρξαμένης πάλιν τής έκδόσεως της Αρχαιολογικής τα ποχχα-/ώς την γήν την κρύπτουσαν φιλοστόργως
Εφημερίδος, γράφομεν τ6 παρόν άρθρον καί κατα- τ£ επιγραφικά μνημεία, έπληθύνθησαν δέ καί οί πε-
λέγομεν Ιν τάξει τινί όσας τοιαύτας πληροφορίας ριηγούμενοι και άντιγράφοντες αΰτά. Ταύτας λοιπόν
δυνάμεθα να δώσωμεν, έλπίζον'τες οπ δεν χάμνομεν τάς ν6ωχ4ρας έπιγραφάς ευρίσκει τις άλλας έν άλ-
εργον άχάριστον εις τους ξένους εκείνους. λαις των 4^ συλλογών.

Επειδή οέ ύπάρχουσι καϊ ομογενείς, όχι ιδίως Έ φ η μ ε ρ ί ς Αρχαιολογική, έκδιδομέ-

άρχαιολόγοι, οΐτινίς δέν έρωτώσι μεν τό είδικόντών νη κατά βασιλ. διαταγήν υπό της αρχαιολογικής

ξέν,ον ερώτημα, έπιθυμοΟσι δέ όμως, καθώς βεβαίως έπιτροπής, (ή όρθότερον είπεϊν ύπό μόνου σχεδόν

ήξευρομεν, να γνωρίζωσι τά έλληνικας έπιγραφάς τοΰ Κυριάκου Σ. Πιττάκη), Άθήνησιν, όπό τοϋ ετου;

περιέχοντα βιβλία, ίνα άνατρέχοντε; εις αύτά βλέ- 1837—43, και πάλιν, μετά διακοπήν 9 ετών, από

πωσιν, αν εμπεριέχονται έν αύτοϊς χαί έκεΐναι, δσας τοΰ |Χ0Ης 185 2—60, φυλλάδια έν όλω 55 είς 4ον,

αυτοί είδαν έδώ χαί έκεί έν Ελλάδι καί αντέγραψαν περιέχοντα περί τάς 4 χιλιάδας επιγραφών καί τινα

η έπΙ σκοπώ εκδόσεως ή καί άπλώς έκ περιέργεια; |ργα τέχνης άπεικονισμένα.

καί χάριν άσχήσεως, διά τούτους τούς όχι ίοίως άρ- Α η i ί η α ί i ό 8 II β 1 1 ο η ί ς α ο 8, ύπό ΆΙ.

χαιολόγους είπαμεν νά προτάξωμεν ένταϋθα τάς 'Ραγκαβή, 2 τόμοι είς 4ον έν Αθήναις, 1842—55.

γνωστοτάτας συλλογάς Ελληνικών επιγραφών, και Αύτη ή συλλογή περιέχει ολίγα μεν τέχνης έργα,

έπειτα νά προχωρήσωμεν ϊΐς την άλλην άναγραφήν. τό δέ πλείστον έπιγραφάς (2490) μετά σημειώσεων

Πρώτην θέσιν κατέχει δικαίως ή έ?.ή; περιεκτι- εις γλώσσαν Γαλλικήν. Αποδίδει δέ έκτος άλλων

κωτάτη συλλογό* Ο ο γ ρ υ 5 ϊηδΟΓίρΐίοηυπι καίτό πλείστον μέρος εκείνων τών έν τή άνω ση-

βΓαβοατα ω,κατά κέλευσιν καί δαπάνη τή; Πρωσ- μειωμένη έφημερίδι έπιγραφών, οσαι φθάνουσι μέχρι

οικής Ακαδημίας υπό λύγ.Βοικχίου καί άλλων έκδοθ. τέλους τή; Μαχεδονοκρατίας.

έν Βερολίνω 1824—56, τόμ. 4 είς φύλ. Περιέχει I,. Κ ο 8 8, ΙοδΟΓΪρΙϊοηοδ βΓαεοαο ίηοίΐΐΐαρ, είς 3

έπιγραφάς 9926, έν αΐς καί Χριστιανικά; καί τάς τεύχη εί; 8"ν, τυπωθέντα άπό τοΰ ετου; 1834—4α

επί δακτυλιολίθων καί άγγείων καί άλλων σκευών, έν Ναυπλίω, Αθήναις καί Βερολίνω.
σημειώσεις δέ σοφάς, Λατινιστί συντεταγμένας. Ί- Έ π ι γ ρ α φ α ί ά ν έ κ δ ο τ ο ι, άνακαλυφθείσαι

στέον δέ, ότι δεν περιέχονται έν ταύτη τή συλλο- κα\ έκδοθεϊσαι υπό τοΰ έν Αθήναις αρχαιολογικού"

Τ? πάσαι α! μέχρι τοΰ έτους 1856 γνωσθείσαι Έλ. Συλλόγου, φυλλάδια 4 ίίς 4ον άπό τοΰ έτους 1851

επιγραφαί, διότι, γενομένης έν αύτή παραδεκτή; της —53.

κατα γεωγραφικά τμήματα δημοσιεύσεως τών έπι- Έ π ι γ ρ α φ α ι Ελληνικά ί, κατά τό πλεϊ-

0
loading ...