Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1872

Seite: 385
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1872/0007
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. 385

«Πρό τίνων ήμερων άνευρέθη παρ' {ιμ&ν ένταΰθα 21441) «άϋ. = Άρχ. Έφημ. Π. Β. σιλ. 311) άν-

ενεπίγραφός τις λίθος φέρων έπ' αύτοΰ 21 σειράς τιπαραβάλλων τις τό ψήφισμα τούτο, ευρίσκει πάνυ

ελληνικών γραμμάτων· Τον λίθον τούτον μετ'εκομί- πιθανόν, ότι εν τη αρχή λείπει το όνομα του ρήτο-

σαμεν εις το δημοτικόν κατάστημα και άφοΰ τον έκα- ρος και τα μετά τοϋ επειδή έπαγο'μενα ονόματα τοϋ

θαρίσαμεν καλώς δΓ ύδατος κατωρθώσαμεν νά άνα- προξένου, εις τά όποια ήκολούθουν τα άνήρ αγαθός

γνώσωμεν άπάσας σχεδόν τάς έπ' αυτού λέξεις άν έστι.......περί τον δήμον τον Έρετριέων, ών

και μερών τίνων ως έκ της τριβής και τοϋ χρόνου ίχνη έσώθησαν ένταΰθα έν τοΐς 3 πρώτοις στίχοις.

καθίσταται πάνυ δύσκολος ή άνάγνωσις. Ή άρχή δέ Άλλ' εκείτο, φαίνεται, ένταΰθα και άλλη τις προσ-

τοΰ ψηφίσμ,ατος τούτου δεν υπάρχει, ελλείποντος θήκη εν τω 2 στίχω πρό τοΰ περί τον δήμον, ομοία

καθ' ολοκληρίαν τοϋ άνωθι μέρους τοϋ λίθου. Ούχ ίσως τοΰ πατρόθεν.

ήττον έκ των υπαρχουσών λέξεων εξάγεται τό καθ'ή- Άλλ' όσα δήποτε κ' εάν έλλαίπωσιν έκ της άρχής

μας ή ύπόθεσις περί ης τό ψήφισμα τοϋτο πράγμα- τοϋ ψηφίσματος, τό τέλος αύτοΰ περιηλΟεν είς ήμας

τεύεται». σώον, και τοϋτο παρέχει κυρίως ιήν άξίαν άπασαν

Ό δήμαρχος προσΟέσας πολλά περί της υποΟέ- είς τό τεμάχιον. Διότι έκ τοΰ λίθου τοΰ περιέχοντος

σεως τοϋ ψηφίσματος και περί της τοπογραφικής την περί εξαγωγής λίμνης συνθήκην την μετά Χαι-

άξίας τοΰ λίθου έλησμόνησεν ή έθεώρησε περιττόν ρεφάνους, τοϋ ευρεθέντος έν Χαλκίδι και εκδοθέντος

νά πρόσθεση τό είδος και τό μέγεθος του λίθου, άπερ έν τή εφημέριοι ταύτη (άρ. 404 Π. Β), ήτις παραγ-

ορνϊ πάντες νομίζουσιν περιττά. "Ινα δέ οε'.χθή ή κι- γελλεται νά στήθη είς τό ιερόν τοΰ Απόλλωνος τοΰ

τάστασις των έπι τοΰ λίθου λειψάνων, ή μορφή των δαφνηφόρου, εξ εικασίας μόνον (όρ. σελ. 32δ) ήδ«-

γραμμάτων και της τάξεως αυτών, άπεικονίσθη έπι νάμεθα νά ποριοθώμεν οτι και ή συνθήκη ανήκει είς

τοΰ πίνακος 5δ πανομοιοτύπως τό άποσταλέν ή- την Έρέτριαν, και δτι ιερόν τοϋ Απόλλωνος τοΰ

μΐν εκμαγμα είς τό ήμισυ τοΰ φυσικού μεγέθους, δαφνηφόρου ύπήρχεν έν Έρετρία η έν τή Έρετρικη·

όπερ κατά μεν τό πλάτος είναι περι τά 25 έκατο- εκ δέ τοΰ τεμαχίου τούτου διδασκομεθα νΰν άναμ-

στά τοΰ γαλλικού μέτρου, κατά δέ τό ΰψος περί τά φιλέκτως, οτι παρ' Έρετριεΰσιν έτιμάτο 6 δαφνηφό-

24 εκατοστά. ρος Απόλλων και ιερόν ειχεν, και στήλαι παρηγγέλ-

Τά έν τω αντιγράφω έν τοις στίχοις 2, 3, 6, 8, λοντο νά στηθώσιν είς αύτό, καθώς είς τό της Άμα-

10,15,17 υπάρχοντα σφάλματα δεικνύει τό έκ- ρυνθίας Αρτέμιδος ιερόν. Καθίσταται δέ νϋν πολλω

μαγμα, και πλην τίν έν τω 17 στίχω σφαλμάτων, πιθανώτερον ότι ή την συνθήκην εκείνης περιέχουσα

ένθα υπάρχει Α άντϊ Δ καϊ 1 άντι Γ, άτινα δύναν- στήλη ανήκει είς την Έρέτριαν και είς τό αύτό ιερόν

ται νά ήναι ελλείψεις τοΰ Ικμάγματος, τα λοιπά ΐςατο μετά τοϋ προξενικοΰ τούτου ψηφίσματος,

ήτοι τό Α άντι Δ έν τω αζίγω 2, τό Δ άντι Λ έν Άν δέ τό ιερόν τοΰτο ήν έν τη Έρετρία αύτη ή

τω στίχω 3, ή ελλειψις τοΰ Ρ έν τώ στίχω 0 και άλλαχοΰ έν τη Έρετρική μένει έτι άδηλον ένεκα της

τοϋ ΑΙ έν τω στίχω 8, και τοϋ I έν τω στίχω 10 αναμφισβήτητου μετακινήσεως τών λίθων.5Αλλά πάνυ

και τοΰ Ο αντί Ω έν τώ στίχω 15, ταϋτα πάντα ει- πιθανόν είναι ότι ό λίθος ΐστατο, Ιν6α εύρέθ/], και

ναι προφανή σφάλματα τοϋ λίθου αύτοϋ, οία ουχί υποδεικνύει την θέσιν τοΰ ίεροΰ.

σπάνια ύπάρχουσιν έν τοις λι'Οοις τοις έκτος τών Ά- Ή εποχή τοΰ ψηφίσματος δεν φαίνεται νά ήναι

θηνών ευρισκομένοις. πολύ ύστερωτέρα τής μετά Χαιρεφάνους συνθήκης

Τά έκτης αρχής τοΰ ψηφίσματος έλλείποντα δεν τών Έρετριέων, ήν έθέσαμεν είς τους χρόνους τοΰ

δύνανται νά ήναι πολλά τινα. Προς τό περί Φανό- μεγάλου Αλεξάνδρου,
κλέους προξενικον ψήφισμα τών Έρετριέων (ΟΙΟ.
loading ...