Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1872

Seite: 388
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1872/0010
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ.

αναγραφής των θιάσων μένει άδηλον. Τούτου ένεκα, ονόματος καί έν διαφοροις θιάσοις υπάρχοντας. Ούτω
οποίοι είναι οί θίασοι ούτοι καί τίνος ένεκα άνεγρά· κείται 114 Γλαυκιππο;, έν τω θιάσω τοϋ Αγνο-
ούσαν εις την στήλην, δεν είναι δυνατόν νυν έκ τοΰ Βίου (I 40) Γλαύκιππος Εύδόξου, και III 2 Γλαυ-
τεμαχίου τούτου νά εΐκάση τις μετά τίνος πιθανό- κιππος Θαρσ. . . Άλλως τό δνομα του πατρός θά ε·
τητος. Οί θίασοι ονομάζονται ουχί, ώς συνήθως, έξ φαίνετο προστιθέμενον κατ' άρέσκειαν.
ονόματος θεοΰ η ήρωος, προστάτου αυτών, οϊον Ή- Δια της προσθήκης ταύτης του ονόματος τοΰ πα-
οοϊσταί, Ήρακλεϊσταί κ.τ.τ, ούτε έξ ονόματος ήμέ- τρός διακρίνονται των θιασωτών τίνες ώς πατήρ καί
ρας τίνος τοΰ μηνός, οϊον εουμηνιασταί ή είκαδισταί υιός ή ώς αδελφοί· οΰτως έν τω κολοβώ Θιάσω τω
(οο. Ργ. Ηβιαι. (ϊ. Α. § 7, (ϊ, § 46,5, 3<Λόηι. 6γ. ΑΙΙβτΐΗ, έν τη πρώτη σελίδι είναι άναγεγραμμένοι δύο ύχοι
1, σελ. 364), άλλ' έκ τοϋ ονόματος τοΰ πρώτου Άντιγένους τινός (στίχ. 3, 4), δύο υίοί Άμεινίχου
των έν τοίςθιάσοις αύτοϊς άναγεγραμμένων ανδρών, τινός και αυτός ό Αμείνιχος (στίχ. 8, 9, 10), δύο
Οΰτως ό εις των ακεραίων θιάσων ονομάζεται Α γ ν ο- υίοί Παιανίου τινός (στίχ. 12, 13), έν δέ τω θιάσω
6 έ ο υ θίασος, καί ό πρώτος των έν αύτω άναγε- τοΰ Άγνοθεου 6 Άγνόθεος μετά τοΰ υίοΰ καί τοϋ
γραμμένων θιασωτών καλείται ΆγνόθεοςΆγνωνος (I άόελφοΰ (στίχ. 18, 19, 20), δύο υίοί Κηφισοφώντός
17, 18)· ο άλλος των θιάσων ονομάζεται Α ν τ ι φ ά· τίνος (στίχ. 30,31), δύο υίοί Κτήσωνός τίνος καί
νους θ ί α σ ο ς καί πρώτος των θιασωτών άναγε- αύτός 6 Κτήσων (στίχ. 32, 33, 34), δύο υίοί Διω-
γραπται Αντιφάνης Αρεσίου (II 2, 3). "Ινα δέ μή ν[§ου τινος (στίχ. 37, 38).

τυχόν αμφιβολία τις υπάρξη περί τούτου, 6 τρίτος Εις >ιών θιασωτών έν τω τοΰ Διογένους θιάσω

των θιάσων ονομάζεται Διογένους θίασος άναγεγραμμένος (ΙΓ, 31) ονομάζεται Ευφρονίου παις

καί ο πρώτο; των άναγεγραμμένων θιασωτών καλεί- καί φαίνεται ούτω μή έχων ίδιον δνομα. Ήδύνατό

ται απλώς Διογένης (II 16, 17). τις νά υπόθεση, ότι ή ονομασία Εύφρονίου παΐς έμ-

Οί άνδρες ούτοι, ίο ών οί θίασοι ονομάζονται, φαίνει ουχί την ήλικίαν, άλλα την τάξιν τοϋ άναγε-

είναι ϊσως οί λεγόμενοι θιάσαρχοι (016. 2099) είτε γραμμένου καί είναι ευγενεστέρα εκφρασις η αίσυνή-

άρ/ιθιασΐται (ΟΙΟ. 2271), άλλ' έν τοις τών θιασω- θεις Σύρος, θραξ κ.τ.λ, ώς ώνομάζοντο οί δουλοι,καί

των καταλόγοις ουδέν άξίωμα έμφαίνεται, ουτε άρ- ό'τι εις τον θίασον κατετάχθη 6 δοΰλος ούτος υπό

χιδιασίτου, ούτε επιμελητού, ούτε ταμίου. τοϋ κυρίου, διότι εδείκνυε φυσικήν τινα έπιτηδειό-

Ό αριθμός τών Οιασιοτών δεν είναι ίσος πάντων τητα εις τό κοινόν έργον τοΰ θιάσου· άλλα βεβαίως

•τών θιάσων. Έν τω θιάσω τοΰ Άγνοθεου καταλέγον- ή λέξις παις άφορα την ήλικίαν τοΰ θιασώτου καί

•ται 24 άνδρες, έν τω τοΰ Άντιφάνους 13, έν τω τοΰ υπενθυμίζει τό τοΰ Ισαίου χωρίον (Β«& 9, 30) «εις

Διογένους 26. Ή άνισότης αύτη τών θιασωτών δεν τά ιερά ό πατήρ ό έμός τόν Αστΰφιλον παϊδα ήγεν

είναι ευεξήγητος, καί είς τους θιάσους τους Ηρακλέους εΐσήγαγεν»·

Τών θιασωτών οί πλείστοι είναι άναγεγραμμένοι ή δέ εκφρασις Εύφρονίου παΐς δύναται νά άντιπαρα-

εκ μόνου τοϋ κυρίου ονόματος ουτω· Κηφποφών, βλη5η προς τάς έν ταϊς τών νεωρίων έπιγραφαΐς

θεόπομπος, Κράτης, Άρεσίας, Στράτων. Πολλοί δέ κ προξένου Άφιδναίου κληρονόμος,Εΰφράνορος Όήθεν

μετά τοΰ κυρίου ονόματος έ'χουσι καί τό όνομα τοϋ κληρονόμος» (δοοιιΐ'ΐί. XIV. 0. 4ΰ, 56, σελ. 481),

πατρός ούτω- θεόδοτος Αμεινίχου,Κηφισόδωρος Κη- ώς τίνες άναγράφονται τών έγγυητών τών τριήρων,

φισοφώντος, Τιμοκράτης Άρίστωνος. άς ("ί Χαλκιδεΐς 'ελαβον, καί πολλάκις καί τών τριη-

Τό δνομα τοΰ πατρός φαίνεται ενίοτε διαστέλλον ράρ/ων κληρονόμοι άνευ τοΰ ίίίου ονόματος,

άνδρας τοϋ αύτοΰ ονόματος έν τω αύτώ θιάσω ύττάρ- Όλίγοι τινές τών θιασωτών εχουσι δημοτικόν. Δύο

χοντας. Ούτως έν τω θιάσω τοΰ Άντιφάνους (II 2) υπάρχουσιν έν τω του Άγνοθέου θιάσω είς Κηφισιεύς

ΰπάρχει Αντιφάνης Άρεσίου καί "Αντιφάνης Εύο .. . καί εις Εύωνυμεύς (I, 36, 36), άμφότεροι έκ της

καί έν τω θιάσω τοΰ Άγνοθεου (I 17) Κττ,σικλεί3ης 'Ρ,ρεχθηίοος φυλής. Έπτά μετά δημοτικού είναι άνα-

Κηφισοφώντος καί [Κτ]ηοικλείδης Κτήσωνος. Άλλ; γεγραμμένοι έν τω θιάσω τοΰ Διογένους (II, 34, κ.

ίσως έχρησίμευεν, ίνα διαστείλη άνδρας τοϋ αύτοΰ εφ.), οΐ εξ Άγρυλήθεν καί ούτοι άρα εκ της 'Ερε-
loading ...