Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1872

Seite: 390
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1872/0012
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
390 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΒ1ΕΡΙΣ.

Πάνυ 8ε ευλόγως ά.% όνομασίαι αύται τών θιάσων Κ. Γγ. ΗβΓίΏ. Ο Α. § 12, 10 έκδ. β'). Και ει και ώς

δύνανται νά άντιπαραβληθώσι προς τάς ονομασίας κορυφαίος θιάσου υπενθυμίζει το έν Αθήναις Διογέ-

τών συμμοριών τών τριηράρχων τάς έν ταΐς άναγρα- νειον, τ6 πολλάκις άπαντηθέν μετά τών περί αυτό

οαΐς τών νεωρίων Δεδομένους Στειριέως συμμορία, έφηβων έν τοϊς λίθοις τοις παρά τον "Αγ. Δημήτριον

Χαιρεστράτου Κηφισιέως συμμορία κ.τ.τ. (δρ. Βό(1ίίι τόν Κατηφόρη άνακαλυφθεϊσι (δρ.Φιλίστ. 2,239,πρβ.

δββιΐΓΐί σελ. 185,349 = Άρχ. Έφ. Π. Α. 3218). ΟΐΙΐ6ηΙ)βΓ§βΓ έν Ηθγιϊι. 1, σελ. 40ο), τό Διογένειον

Άλλ' εί και της αναγραφής ταύτης τών θιάσων ή τοΰτο βεβαίως πιθανώτερον έλκει το όνομα άπό της

εποχή περί την έκατοστήν "Ολυμπιάδα περιστρέφεται, Διογενείαςτής θυγατρός του Κίλεοϋ (δρ. ΒόΙΙϊοΙιβΓ έν

οτε, ώς είναι γνωστόν, αί άνάγκαι της πόλεως έπι Ρ1ιί1ο1ο§. 2ο. σελ. 202). Άλλ'όμως ο Διογένης ούτος

Ναυσινίκου άρχοντος (Όλ. 100, 3) παρήγαγον προς δυσχερώς ήδύνατο νά διακριθη άπό τόν τραγικόν ποιη-

προκαταβολήν και συλλογήν τώνφόρων την κατά συμ την Διογένην τόν Αθήναιον, τόν κατά την έποχήν

μορίας διαίρεσιν τών πολιτών, εις ήν ουδείς δεσμός του λίθου άκμάσαντα, ή άπό τόν τής τραγωδίας ύπο-

φυλής και δήμου έλήφθη ύπ'όψιν (όρ. ΒόοΙΛ. 81δ!ι. I, χριτήν Διογένην (όρ. Αίλ. Π. ΓΙστ. 3, 30. πρβ. (χ,

σελ. 678)· άλλ'όμως δεν νομίζομεν, ότι εις την κατά ϊγ. Ογ. Ναικίί σελ. 602, και τό άρθρον Διογένης έν

θιάσους ταύτην άναγραφήν δυνάμεθα νά ανακαλύψω- λεξ. Ραυ1γ).

μεν τάς έπι Ναυσινίχου άρχοντος συσταθείσας συμ- 'Αλλά τών λοιπών θιασωτών τών εν τοις θιάσοις

μορίας τών φόρων,διότι ούτε ή παραμικρά νύξις ύπάρ- άναγεγραμμένων προσοχής άξιος μάλιστα πάντων

χει που, ότι αί συμμορίαι αύται έκλήθησάν ποτε θία- είναι ό έν τω θιάσω του 'Αντιφάνους άναγεγραμμένος

σοι. Είτα δέ χαΐ οί θίασοι ούτοι δύνανται νά ήναι θιασώτης Κ α ι ν ε ύ ς. Εϊναι γνωστόν, ότι του τής

ομάδος τινός ή κοινού μέρη, ονομαζόμενα κατά τους μέσης κωμωδίας ποιητοΰ Άντιφάνους (Όλ. 93,2—

ήγεμόνας ή κορυφαίους αυτών. 'Ισως δέ και οί παρά 111 4, π. Χ. 407—333), τοΰ άκμάσαντος κατά την

Ίσαίω (9, 30) θίασοι οί Ηρακλέους, εϊ; ου; εισήχθη έποχήν τής άναγραφής ταύτης, μία τών κωμωδιών,

ο 'Αστύφιλος, ώς τοιαύτα μέρη κοινού θιασωτών τοΰ |ν ή διεκωμωδεΐτο«ό διθυραμβοποιός Τιμόθεος, ώνο-

Ήρακλέους, ούχί ώς εΰωχίαι πρέπει νά νοηθώσιν. μά^ετο Κ α ι ν εύ ς (δρ. Μβίη. Γγ. οοιη. Ογ. σελ. 518

Κατά τόν τρόπον, καθ' όν οί θίασοι ονομάζονται, β<1. ιβ., ΟΙίηΙοη ΡαδΙ, ΗβΙΙ. σελ 87,111, 444 ΚίύςβΓ).

λαμβάνοντες τό όνομα έκ τοΰ πρώτου έν αύτοϊς άνα- Παράδοξος είναι τω όντι σύμπτωσις έν τω θιάσω τοΰ

γεγραμμένου άνδρός, ήδύναντο νά «νομασθώσι τά 'Αντιφάνους νά ύπάρχη θιασώτης ονομαζόμενος Και-

συστήματα τών περί Διόνυσον τεχνιτών είτε τών ύπο- νεύς, ώς ώνομάζετο ή κωμωδία τοΰ κωμικού ποιη-

κριτών, ώς έχοντα έπί κεφαλής τόν πρωταγωνιστή ν τοΰ Άντιφάνους. Ήδύνατό τις άρα νά υπόθεση, οτι ο

(όρ. λεξ. Ραυ1}' έν λ. ΗίδΙπο), η και αί τών φιλοσό- έν τω λίθω Αντιφάνης 'Αρεσίου, άφ' ού ονομάζεται

φων σόνοδοι,ώς και καλούνται ενίοτε. Και παραδόξως 6 θίασος, έν ώ υπάρχει β θιασώτης Καινεύ;, είναι ο

και έν τοις κορυφαίοις τών θιάσων και έν τοις θιασώ σύγχρονος τοΰ λίθου κωμικός ποιητής Αντιφάνης,

ταις ύπάρχουσιν ονόματα και ποιητών και υποκριτών ύφ' ου συνεγράφη και έδιδάχθη ή κωμωδία Καινευς,

και φιλοσόφων. και ότι ό θίασος 'Αντιφάνους είναι οί περί τόν κωμι-

Τών άνορών, άφ' ών οί θίασοι όνομάζονται,βεβαίως κόν ποιητήν 'Αντιφάνην ύποχριταί, είτε όπως άλλως

ούτε 6 'Αγνόθεος Άγνωνος ούτε ό Αντιφάνης Άρε- θέληση νά όνομάση τις τους θιασώτας αύτοϋ.
οίου είναι ήμϊν άλλοθεν γνωστοί, εί και γνωστοί εί· Ή εικασία αύτη αληθώς φαίνεται τόσον πιθανή,

ναι πολλοί και Άγνωνες και Άγνόθεοι και Άρε- 5σ0ν παράδοξος είναι ή σύμπτωσις. Επειδή δέ και

σίαι και 'Αντιφάνεις. Ό δέ Διογένης, άφ' ού όνομά- Διογένης τραγικός ποιητής σύγχρονος υπήρξε τοΰ

ζεται ό εις τών θιάσων, και, ώς πολλοί άλλοι έν τω Άντιφάνους, και υιοί Καλλιστράτου και Κηφισοφών-

λίθω, έκ μόνου τοΰ ονόματος άναγράφεται, δεν δυ- τος αναγράφονται έν τω τοΰ Άγνοθέου θιάσω, Καλ-

ναται μεν νά θεωρηθή μετά πιθανότητός τίνος ώς ό λίστρατος δέ και Κηφισοφών υπήρξαν διάσημοι ύπο-

συναγαγών τόν στωϊκόν φιλοσοφιχον θίασον τών Διο- κριταί, ό μεν Καλλίστρατος τοϋ Αριστοφάνους, ο
γενιστών., όν αναφέρει ό ' Αθηναίος (43 186 α, πρβ. δέ Κηφισοφών τοΰ Εύριπίδου, καϊ πιθανόν είναι, ότι
loading ...