Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1872

Seite: 406
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1872/0028
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
406

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΕ.

Το τεμάχιον τοΰτο, οπερ άπεικονι'σαμεν έπί του
πίνακος 59 πανομοιοτύτως και μετεγράψαμεν έν
ταΰθ* μικροϊς γράμμασι, δέν είναι άγνωστον εις
τους άναγνώστας της εφημερίδος ταύτης, ό'σοι πάντα
τα έν αύτη καταχωριζόμενα άναγινώσκουσι και τά
λόγου άξια ερανίζονται. Είναι τό τεμάχιον 578 το εν
τή πρώτη περιόδω της εφημερίδος ταύτης δημοσιευθέν
μικροϊς μένγρα'μμασι κατά την άνάγνωσιν τοϋΙΙιττάκη
πανομοιοτύπως δε κατά το άπεικόνισμα του Ίατρίδου.

Οί πλείστοι των αναγνωστών βεβαίως παρήλθον
ΰπομειδιώντες το έν τω άναγνώσματι του ίΐιττάκη
κείμενον όνομα Κ λ η σ έ π τ ι τ ο ς. Εί δέ και το
όνομα ώς άρχοντος όνομα εκφέρεται, επί Κλησεπτί-
του, ού3είς ίσως είχε την περιέργειαν η και τήνεύ-
κολίαν νά έξετάση, όποΐά τινα αρά γε κείνται έν τω
λίθω, έξ ών προέκυψε το έξ^μβλωμα τοΰτο της Ελ-
ληνικής ονοματολογίας. Ό δέ ΑΙΙϊβτΙ ϋυπιοηΐ έν τω
περί χρονολογίας τών Αθηναϊκών αρχόντων δοκι-
μίω του (βδδαΐ 5πγ Ια οΙιγοποΙο^ϊθ (Ιββ βιοΐιοηΐβδ
Αΐΐιβηίβηβ Ρβπδ 1870), άν και έκ τοϋ ονόματος τού-
του εΐκασεν, ότι έν τω τεμαχίω περιέχονται αρχόν-
των επωνύμων ονόματα, τά όποΐα περιέλαβεν εις
τον πίνακα τών άρχόντων,'ήρκέσθη, φαίνεται, εις αυ-
τήν του Πιττάκη την κολοβήν και ύποπτον άνάγνω-
σιν, ούδ' αύτο το έν τή έφημερίδι πανομοιότυπον
Ιξετάσας, και χατεχώρισεν αυτήν είς το δοκίμιόν
του (σελ. 53 και 54), σημειώσας μόνον, οτι αμφι-
βάλλει περί της ορθής αναγνώσεως τοΰ ονόματος.

Επειδή δέ κατά τήν παρατήρησιν τοΰ ΒαηιοηΙ
ο άρχων ούτος Κλησέπτιτος συναπτών τά έτη
τών αρχόντων Θεοφήμου χαί Ήρώοου, εξ ών ό μεν
Θεόφημος τάσσεται είς τό 62 ετος π. Χ. έ δέ Ηρώ-
δης είς τό 60, ώς άπόίειξις έχρησίμευεν περί τών έν
τω τεμα/ίω επωνύμων αρχόντων και τοσαύτην ελάμ-
βανε σπουδαιότητα, ήθελήσαμεν νά διδαχθώμεν εί
δυνατόν έχ τοΰ λίθου αύτοΟ, όποιον είναι τό αληθές
τοΰ άρχοντος τούτου όνομα.

Τό τεμάχιον τοΰ λίθου σώζεται ευτυχώς εν τη
καλούμενη Στοά τοϋ Αδριανού, έξεταζόμενον οέ μετά
προσοχής μαρτυρεί, οτι ή στήλη, είς ήν ανήκει, ήν
γεγραμμένη κατά σελίδας. Έσώθησαν δέ έν τω τε-
μαχίω λείψανα έκ δύο σελίδων, αιτινες διακρίνον-
ται άπ' άλλήλων, διότι τά γράμματα των στίχων
αΰτών δέν 8αίνουσιν επί της αυτής βάσεως. Προς
τούτοις τά ονόματα τά έν τή κατά δεξιάν σελίδι γε-
γρχμμένα τα μεν τώι> αρχόντων, άναγεγραμυένων
κατά γενικΐν μετά τής επί, άρχονται προς τά άρι
στερά κατά |ν γράμμα περίπου περαιτέρω τών κά-
τωθεν αυτών άναγεγραμμένων ανδρών. 'Τπάρχουσι
δ5 ένιοχοϋ μετά τους άρχοντας και διαστήματα κενά,
ένθα ούδείς άνήρ άνεγράφη.

Τήν θέσιν ταύτην τών γραμμάτων, εξ ης δύνανται
νά διακριθώσι και αί σελίδες άπ' άλλήλων και ή
αρχή τών στίχων έν τή κατά δεξιάν σελίδι και τά
κενά διαστήματα, δέν έφύλαξεν άχριβώς τό πρότε-
ρον πανομοιότυπον ο δέ Πιττάκης ου μόνον τάς σε-
λίδας δέν διέκραεν, άλλα και τών μετά τής προθέ-
σεως έπί συνθέτων ονομάτων τών ανδρών, τών άνα-
γεγραμμένων μετά τους άρχοντας, τήν πρόθεσιν έπί
έξέλαβεν ώς προεξαγγέλλουσαν άρχοντος δνομα και
ούτως έν τω 3 στίχω τοΰ αντιγράφου αύτοΰ (άνωτ.
στίχ. 7) έκ τοΰ Έπικλής Έπινίκου έγεννήθητό πρω-
τοφανές και άνήκουστον έπί Κλησεπτίτου χαί έν τω
στίχο) 12 (16) τό έπι Κλησε .. . .και έν τω 15
στίχω (19) τό έπί Γε . . . . , άτινα παρέλαβεν άνε-
ξεταστως ο κύριος ΟαιιιοηΙ είς τήν άλλως πολύτι-
μον πραγματείαν του και ήσχήμισεν αυτήν ούχί μι-
κρόν. Τούτων ένεκα έκρίναμεν καλόν νά δημοσιευθεί
έκ νέου τό τεμάχιον, ινα διορθωθώσι τά έσφαλμένα.

Κατά τήν άκριβή άντιγραφήν και όρθήν άνάγνω-
σιν τοϋ τεμαχίου τά έν τή κατά δεξιάν σελίδι κολοβά
και πλήρη ονόματα τά κατά γενικήν μετά τής έπί
έχφερόμενα, είτε αρχόντων επωνύμων είναι ταΰτα
είτε και άλλης αρχής, είναι τά έξης·
ς·ίχ. 2 έπί.........ου

» 4 έπί . . . ισταίου, ίσως Άρισταίου

» 6 έπί Θεοφήμου

» 8 έπί Ήρώδου

» 1 0 έπί Λευκίου

» 12 έπί Καλλιφώντος, ουχί Καλλιφάνους
» 1 3 έπί Διοκλέους, άναμφίβολον
» 15 έπί Κοίντου

2 17 έπί Άριστο[βο. .],ούχί'Αρις·οκ.,ουτε'Αρις;ογ...

» 1 8 έπί Ζην ....

» 20 έπί Ά ....
Ούτως εξοβελίζονται έχ τής έν τω τεμαχίω ανα-
γραφής τά έπί Κλησεπτίτου και άντικαθίσταται ό
μετά τον άρχοντα Θεόφημον άναγεγραμμένος άνήρ
Έπικλής Έπινίκου, όστις ήν άναγεγραμμένος και
(στίχ. 16) μετά τον άρχοντα Κοϊντον. Εξοβελίζε-
ται δέ και έκ τής σειράς τών αρχόντων ό Κλησέ-
πτιτος και δΓ ούδενός άλλου άρχοντος αντικαθίστα-
ται. Επειδή δέ ώς άρχων επώνυμος συν?,ψε τά ετη
τών αρχόντων Θεοφήμου και Ήρώδου και έστήριξε
τήν τοϋ ϋπηιοηΐ είκασίαν, ότι οί μετά τής έπί άνα-
γεγραμμένοι άνδρες έν τω τεμαχίω είναι άρχοντες
επώνυμοι, έπεται, οτι και ή εικασία αύτη ανατρέπε-
ται. Άλλ' ήμεϊς προεθέυ,εθα ένταΰθα ούχί νά άνα-
τρέψωμεν τήν είκασίαν ταύτην άλλα νά όιορθώσωμεν
τά έσφαλμένα, δέν άμφιβάλλομ,εν δε, ότι ό κύριος
ϋαηιοηΐ θέλει άνεύρει άλλον τινά λόγον, ίνα από-
δειξη και στϊ]ρίξη τήν πολύτιμον ταύτην είκασίαν5
loading ...