Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1873

Seite: 411
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1873/0005
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΒΙΕΡΙΣ.

νον αποδεικνύονται αναμφισβητήτως έξ επιγραφών δύο έν τη άκροπόλει Ιργα τοΰ Κρησίλα βασίζονται
της ακροπόλεως ώς έν αύτη κείμενα, και ταύτα άδή- εϊς εικοτολογίας μόνον.

λου ύλης και παραστάσεως αναθήματα, το παρόν δη- ΑΘΑΝ. Σ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ.

λαδή και το Έρμολύκου τοϋ Διιτρεφοϋς* άλλα δε

ΆριΟ. 426.
("Ορα πίν. 60,1)

Αντίδοτου.

Καλλωνίδης έποίει
6 Δ ε ι ν ί ο υ.·

Έν τω οίχοπέδω τοΰ κυρίου Μελά τω μεταξύ τοΰ μένου τείχους απόμαχος δεν διέταττε την άναστρο-

ταχυδρομείου και της άγγλικής πρεσβείας κειμένω, φήν τοΰ λίθου. Τούτω ούν τω προσεκτικώ άπομάχω

όπου ένάρνή τοΰ παρόντος θέρους άνευρέθησαν ικανά όφείλομεν την σωτηρίαν τοΰ λίθου τούτου, σπουδαίου

έδάφη του αρχαίου περιβόλου της πόλεως Αθηνών, δντος είς την ίστορίαν τής ελληνικής τέχνης και της

υπέρ είκοσι μέτρα έν συνεχεία τό μήκος, και κατε- τοπογραφίας των Αθηνών πρέπει δέ και εις τάς

στράφησαν κατά τό πλείστον μέρος χάριν της νέας μέλλουσας εκδόσεις τοΰ Θουκυδίδου νά παραληφθη ή

οικοδομής τοΰ κυρίου Μελα, ευρέθησαν έν τω τείχει επιγραφή του ώς μαρτυρικόν σχόλιον είς τό είρημέ-

μεταξύ των συνήθων έν τοιούτοις έ'ργοις πλίνθων έκ νον χωρίον.

πειραϊκού λίθου και μαρμάρινοι έξειργασμένοι λίθοι, Ό λίθος ινε λευκός πεντελήσιος, ίνε δέ τό ήμισυ

οΐ δια τό τάχος της οίκοδομίας τοΰ περιβόλου είχαν έμπροσθεν μέρος βάθρου στήλης, νεκρικής πιθανώς,

προσληφθή εκ παρακειμένων δημοσίων και ιδιωτικών Τοϋτο δέ γίνεται δήλον εκ της πλευράς αύτοϋ της άν-

μνημείων κατά την συμβουλήν τοΰ Θεμιστοκλέους τιΟέτου προς την Ιγγράμματον, φερούσης ίχνη βιαίας

«τειχίζειν πάντας πάνδημε ι τους έν διακοπής, καί έκ της επιμήκους αυγοειδοΰς κοιλότη-

τή πόλει καί αύτούς και γυναίκας τος, ής τό ήμισυ υπάρχει έν τή άνω έπιφανεία τοΰ λί-

καίπαϊδας, φειδομένουςμήτείδίοο θου, ϊχνος σαφές της έγγομφώσεως στήλη; ή άγάλ-

μήτε δημοσίου οικοδομήματος, δθεν ματος οιουδήποτε· τό μήκος της κοιλότητος 0,25,τό

τις ώφελίαεσται ες τό έ'ργον, άλλα βάθος 0,04. Τό όλον δέ σχήμα του λίθου ίνε πλίν-

καθαιροϋντας πάντα, βουκυδ. Α'. 90,3. θοειδές· ύψος αύτοΰ 0,27, πλάτος 0,70, βάθος 0,25.

Της τοιαύτης κατά τάχος κτίσεως τοΰ περιβόλου εί- Ή ένταΰθα είκών παρέκει την φέρουσαν τά γράμ-

δαμεν καί άλλαχοΰ σημεία κατά διαφόρους καιρούς, ματα πλευραν κατά τό πέμπτον τοΰ φυσικού μεγέ-

παρακολουθοΰντες άεί τό άνασκαπτόμενον νϋν εδζφος θους, δεν έχει δέ ή έπιφάνεια αύτη λείαν τρίψιν, άλλ'

χάριν ιδίων ή δημοσίων οικοδομημάτων άλλ' ό έν- όμαλόν μόνον κτένισμα, εις άπαντα δέ τά χαράγ-

ταϋθα νυν ευρεθείς ενεπίγραφος λίθος ινε κάλλιστον ματα των γραμμάτων ένυπήρ/;ε χρώμα έρυθρον καί

τοϋ προγεγραμμένου ύπό Θουκυδίδου τρόπου τεκμή- είς πολλά λίαν ζωηρόν.

ριον. συνέβη δέ νά ϊδω τον λίθον τή αύτη ήμέρα εύ- Τά γράμματα τοΰ πρώτου στίχου είναι έπαισθτ,·

6ύς μετά την εΰρεσίν του καί έξετάσας ακριβώς έμαθα τώς μεγαλήτερα των δύω λοιπών, κείνται δέ καί με

ότι ευρέθη έν τω μέσω τών θεμελίων τοΰ τείχους ταξΰ δύο λεπτών έγκεχαραγμένων γραμμών, αΐ δια

έκτισμένος ώ; γόμος καί είδα καί τήν θέσιν όπου τήν λεπτότητα έν τή σμιχρύνσει της εικόνος δεν ή το

εκείτο ανάποδα· ήν δηλαδή ή εγγράμματος αύτοΰ δυνατόν να δηλωθώσιναί γραμμαί αύται είναι άπλοΰν

πλευρά κάτω καί παρ' ολίγον θα έρρίπτετο πάλιν τεχνιχόν βοήθημα όπως έγγραφώσι μεταξύ αύτών

ύπό τών κτιστών ώς γόμος είς τά θεμέλια της χτι- τά γράμματα ισομεγέθη. Τό μεγαλήτερον δ' αυτών

ζομένης οικίας τοΰ κυρίου Μελά, αν ό παρά τής κυ- μέγεθος ι'σως έγένετο διαστολής χάριν τοΰ Άντιδό-

βερνήσεως ταχθείς πρ:ς έπιτήρησιν τοΟ καταστρεφο- του από τοϋ τεχνίτου Καλλωνίδου, καί δσον εγώ έν·
loading ...