Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1873

Seite: 425
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1873/0019
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ. |25

χ]ρυσωμ[ε]νω, δακτύλιοι σίδηροι Ε 1III, προςένι χρυσίο[ν άπυρον, πρόςεσπν σφραγίς υαλίνη, καττιτέρινα

ένώδια Π. τα-

ϋ]τα Θαυ[μ]αρέτη άνέθηκ[ε]ν Τιμωνίδο γυνή. έ[γ κ]ιβωτί[ω λύριον έλεφάντινον. *έγ κιβωτίω ποικίλω, δ

Κλειτώ Άριστο ·

65 . . · οσ · · ονίο Κίμωνος γυνή άνέθηκεν, έγ[χυλιόμενα ενι έν τω χιβωτίω σφραγίς χρυοδν δακτύ-

λιον εχοσα, Δέξιλλα

άν]έθηκ[ε]ν, οχθ[οι]βος' χρυσία εχων δώδεκα, [έτερος όχθοιβος χρυσία έ'χων δώδεκα, [έτερος] δχθοι-

βος χρυσία εχων έτττά,

χλ]ιδών [χ]ρυσία εχων δέκα σύν τω άπύρω, [σφραγϊοε υαλίνα ποικίλα δύο περικεχρυσωμέναι άλυσες

χουσάς εχοσαι,

δν]υξ χρυσδν δακτυλιον εχων, σφραγις [υαλίνη περικεχρυσωμένη χρυσδν δακτυλιον εχοσα, σφραγις

ϊασπις χρυσδν

δα]κτύλιον [ϊ]-/οαα, σφρ[α]γ'ις ί-ισπις [περικεχρυσωμένη, σφραγίδες δύο άργυρος δακτύλιος εχοσαι,

σφραγίδες ΰάλινα-

70 ι έ]πτα ποικίλιι περι[/.εχ]:υσωμ[έναι, σφραγίς περίχρυσος, ύποδερ'ις πρό;[ωπον] εχοσ*.......

.......έν τω μέ-
σω, χ]ρυ[σίον άπυρο]ν [και άμ]φι[δέαΐ.....··.(]. ΙίΙ. £.33......ων III κ · -

Εις τά πάνυ ολίγα λείψανα των ταμιακών αναγρα-
φών, αΐτινες έγένοντο μετά τον άρχοντα Εύκλείδην
(Όλ. 94 2, π. Χ. 403) όπό των κοινών «ταμιών της
Αθηναίας και τών άλλων θεών», προςτίθεται νυν τό
νέον τοϋτο λείψανον, πάνυ κολοβον μεν και τοΰτο άλλα
πάνυ εύπρόςδεκτον και ούχι μ'κροΰ λόγου άςιον.

Τό τεμάχιον της πλακός, έφ' ου το λείψανον διε-
οώθη, εκείτο τον Όκτώβριον του 1865 ίτου; έν τη
έν Μενιδίω εκκλησία της κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Ώς δε ελεγον οι επίτροποι της εκκλησίας, εΐχεν εύ-
ρεθή ούχι μακράν τοϋ χωρίου και άφιερώθη υπδ του
εΟρόντος εις τήν έκκλησίαν, ήτις έμελλε να έπισκευα-
σθη. Ότε δέ μετά τινας ήμερα; έζητήθη, ίνα κατα-
τεθή εις τάς έν Αθήναις αρχαιολογικός συλλογάς,
έγένετο άφαντον έκ της έκκλτ,σίας. Οί έπίτροποι, φαί-
νεται, μαΟόντες, ότι γίνεται λόγο; έν αύτώ περ'ι χρη-
μάτων, έξέλαβον, ότι υποδεικνύει κεκρυμμένον που
Θησαυρόν, και άπέκρυψαν αύτό. Μόλις δέ μετά τέσ-
σαρα ετη διά παντοίων προςπαθειών μετεπείσΟησαν
Χαί παρέδοσαν αύτό εις την έφορείαν τών άρχαιοτη·
των. Κείται δέ νυν έν τγ συλλογή τη έν τω Πύργω
τών άνεμων. Τα κατά τον λίθον τοΰτον ύπαινίττεται
ή έφημερίςαυτη έν τω αριθμώ 410 σελ. 344 Π. Β.

Το τεμάχιον είναι λίθου πεντελικοϋ, είναι δε εκ

τη; κατ' άριστεράν πλευράς και άνω γωνίας της στή-
λης. Ή αριστερά πλευρά εχει νϋν μήκος 83 εκατο-
στών του γαλλικού μέτρου, ή δέ άνω 56. Ή όπισθία
πλευρά τοϋ τεμαχίου άν ποτε ήτον και αυτή γεγραμ·
μένη, εΐναι άδηλον, παριστάνει δέ νυν έκ μετασκευή;
αρχαίας μέρος θυρώματος τετραγώνου έκ τής κατά
δεξιάν άνω γωνίας, ου αί φλιαΐ σύγκεινται έξ ίμάν-
το; και σπείρα;. Το πάχος τοΰ τεμαχίου ένεκα του
θυρώματος είναι κατά μεν τάς γωνίας 9 εκατοστών,
κατά δέ τό κοίλον 7.

■Η στήλη,είς ην τό τεμάχιον άνήκει, ΐστατο άναμ-
φιβόλως έν τή άκροπόλει τών Αθηνών. Φίίνεται δέ,
δτι ούχι τό τεμάχιον άλλά ή στήλη αυτή μετεκομί-
σθη έκ της Ακροπόλεως, μετεσκευάσθη δέ τήν όπι-
σθίαν πλευράν, ίνα χρησιμεύση ίσως εις είκονοστά-
σιον εκκλησίας (πρβ. Άρχ. Έφημ. Π. Α. σελ. 819
ύποσ. 1 τά ΰπό ΙΙιττάκη σεσημειωμένα περί της
χρήσεως τή; πλακός, ένή υπάρχει ή περί τών μακρών
τειχών επιγραφή).

Μ ενεπίγραφος πλευρά τοϋ τεμαχίου άπεικονίοθη
ω; οιον τε πιστότατα έπ'ι του 63 πίνακος εις τό τρί-
τον τοϋ φυσικού" μήκους χαΊ πλάτους. Και δέν είναι
μεντά έν τω τεμαχίω διασωθέντα λείψανα της στή-
λης πάντα τόσον ευκρινή και ευανάγνωστα, οία φαί-

3
loading ...