Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1873

Seite: 428
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1873/0022
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
£28

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ.

ένταΰθα παραλλαγάς τινας ουχί μικράς, ώς ύποδει-
κνύουσιν οι αστερίσκοι οί τεθέντες έν ταΐς συμπληρώ-
οεσιν τών στίχων 13,15,17,19,21 τοΰ μικροΐς γράμ-
μασιν αντιγράφου· δεν υπάρχον έν τή άναγραφή
εκείνη τά απαιτούμενα, ινα πληρωθώσιν οί στίχοι
15,19 καί 21 τής αναγραφής ταύτης, και οΐ στίχοι
μένουσι κολοβοί· δύο δέ άρθρα εκείνης μη έχοντα
χώρον έν τω 13 στίχω ταύτης κείνται κατωτέρω έν
τοις στίχοις 31 καί 32. Άλλ' εν άρθρον εκείνης, ό
δακτύλιος Πλαθο · · · του Αίγινήτου,μή έχον χω-
ρον κατά την σειράν εν τω 17 στίχω ταύτη; ουτε
κατωτέρω που υπάρχει οΰτε έν τοις έλλείπουσιν ήδυ-
νατο νά υπάρχη, περιέχον υπέρ τά 60 γράμματα,
οσον χάσμα έν τή άναγραφή ταύτη ούδαμοΰ μένει.
Παραλλαγήν δεικνύει ή αναγραφή αύτη προς την τοΰ
τεμαχίου ΟΙΟ 150 καί έν τω 22 στίχω προ τών υ-
δριών, τά δε μη υπάρχοντα ένταΰθα δύο άρθρα της
αναγραφής εκείνης ύπάρχουσι κατωτέρω έν τοις στί-
χοις 38 καί 39 της αναγραφής ταύτης. Προς τά έν
τοις στίχοι; 7—12 δύνανται νά άντιπαραβληθώσι
καί τά έν τοις τεμαχίοις ΟΙΟ 151 στίχ. 7—11,
"Αρχ. Έφημ. Π. Α. 19 (= δίδΚ. 2 β'. σελ. 282=,
Τανκ. ΑηΙ. Ηβΐΐ 834), καί τά εν τω τεμαχίω Άρχ.
Έφημ. Π. Α. 2624 (= ;Ραγκ. ΑηΙ. Ηβΐΐ. 843), δπερ
εις την αυτήν στήλην ανήκει, είς ην καί το παρά
'Ραγκαβή (ΑηΙ. ΙίέΙΙ.) τεμάχιον 836, καί συνέχεια
τούτου είναι (δρ. τόν άριθ. 430 της Εφημερίδος
ταύτης Π. Β).

Τών στίχων 22—30 τά ελλείποντα ήτοι τά τών
27 υοριών συμπληροΰνται έκ τών τεμαχίων (]Ι0 151
ς. 1 3—19 (= δΐίΐι. 2 β'. σελ. 266), ΟΙΟ 152 (= 5ΐδΒ.
2 β'. σελ. 278), έκ τοΰ τεμαχίου τής Αρχ. Έφημ.
Π. Α. 128 κατά την έπεξεργασίαν τοΰ Βοικχίου
(δΙ»Η· 2 β'. σελ. 280) και νέαν άντιπαραβολήν τοΰ
λίθου. Ή τοΰ 'Ραγκαβή ΑηΙ Η«1Ι. 840 έπεξεργασία
τοΰ τεμαχίου τούτου χωλαίνει κατά πολλά. Προς
άντιπαραβολήν δέ τοΰ μέρους τούτου της άναγρα-
φής χρησιμεύει νΰν καί τεμάχιον ταμιακή; αναγρα-
φής επί Πολυζήλου άρχοντος, άνακαλυφθέν έν Άκρο-
πόλει καί άνέκδοτον έτι μενον, δπερ διέσωσε τάς
υδρίας 15—27. Μένουσι ν έτι κολοβοί οί σταθμοί
τών υδριών ΙΑ'. ΙΒ'. καί ΙΔ'. λείπουσι δ' έντελώς ό
της Δ'. καί Θ'. και εικάζονται έξ αναλογίας κατά το
μεϊ,ον ή έλαττον χάσμα το μένον έν τοις στίχοις.

Τά του 31 στίχου λείψανα συμπληροΰνται ευχε-
ρώς έκ τών τεμαχίων ΟΙΟ 150 Α ς-. 29 καί ΟΙΟ
151 ς-. 21.

Τά λείψανα τών στίχων 32—50 δύνανται νά άν-
τιπαραβληθωσι προς τά λείψανα τών στίχων 1—12
τοΰ έξ όμοιας αναγραφής τεμαχίου τοΰ δημοσιευθέν-
τος έν τή Αρχαιολογική Έφημερίδι Π. Α. 3368 χαί
σωζομένου έν Ακροπόλει, πρός δ έγένετο ή αντιπαρα-
βολή. Έκ τής τών τεμαχίων αντιπαραβολής συμπλη-
ροΰνται στίχοι τινές, άλλ' οί πλείστοι μένουσι κολί-
βοί καί παραλλαγάς ούχί μικράς τών άναγραφών ύπο-
δεικνύουσι. Τά τών στίχων 38 καί 39 δύνανται νά
παραβληθώσι καί προς τά έν τοις τεμαχίοις 010 150
Α ς. 48,49 καί ΟΙΟ 151 ς. 23, τά δέ έν τω 49
στίχω πρός τά έν τω τεμαχίω ΟΙΟ 151 ς·. 41.

Τά τών στίχων 51—56 συμπληροΰνται έκ τών
στίχων 22—30 τοΰ αυτού τεμαχίου τοϋ έν τή Αρ-
χαιολογική Έφημερίδι (Π. Α. 3368) δημοσιευθέντος,
άλλά καί έκ τής ετέρας πλευράς Β τοϋ τεμαχίου ΟΙΟ
150 ς:· 1—12 (πρβ. Μίοΐι&βΐίδ θ. ΡαγΛ. οελ. 300
VII 29α—32), ης ο 2 στίχος διακρίνεται έν τω 52
στίχω τοΰ τεμαχίου τούτου έν τή λέξει ύ π ά ρ γ υ-
ρον. Έκ δέ τοΰ 1 στίχου τής πλευράς Β τοΰ τεμαχίου
έχείνου ένεκα τών συγκεχυμένων αντιγράφων μόνον
το παρέδοσαν δύναται νά χρησιμεύση είς συμπλήρωσίν
τινα του 51 στίχου τοΟ τεμαχίου τούτου. 'Τπεμφαίνε-
τα ι ένταΰθα άντίθεσίς τις «ταΰτα επί τοϋ βάθρου ά-
στατα.Τάδε ··.· παρέδοσαν · · (κατάγαια;)»,
ήτι,-,καί τοι τριών νυν λίθων ΰπαρχόντων,μένει πάλιν
κολοβή καί άσαφής.Ή αναγραφή δεικνύει ένταΰθα πα-
ραλλαγήν έν τω 55 στίχω μή έχουσα τον δακτύ-
λιον Φρυνίσκου τοΰ Θετταλοΰ,παρήλλασσε δέ καί έν
τώ 56 στίχω, δςτις δέ ν επιτρέπει την περί τοΰ ονυ-
χος προςθήκην, ήν έχει ή άναγραφή εκείνη €10 150
Β ς 11.

Έκ τών στίχων 57—60, περιεχο'ντων έπέτεια
τής αναγραφής, μόνον ό 60 στίχος συμπληροΟται
κατά τό ΟΙΟ 150 Β ς. 22, οί δέ στίχοι 57,58,59
μένουσι κολοβοί. Τό τεμάχιον της 'Αρχ. Έφημ. 3368
κόπτεται ένταΰθα μετά τό ένωδιον. Περίεργον δέ εί-
ναι, δτι καί έν τω τεμαχίω ΟΙΟ 150 Β ς·. 13 άρ-
χονται μετά το ένωδιον τά έπέτεια, καί έτι περιερ-
γότερον εΐναι,δτι δύο τών έπετείων τών διασωθέντων
έν τω τεμαχίω τούτω είναι όμώνυμα, τοϊς έπετείίΐς
loading ...