Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1873

Seite: 429
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1873/0023
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗ3ΙΕΡΙΣ. £29

τοΐ; έν τή άναγραφή έκείνγ] ύπάρχουσι, την δέ δια- 'Αντιπαραβάλλων δέ τις προς τά εν τω τεμαχίω

φοράν αυτών δια/.ρίνομεν μόνον έκ της διαφοράς των ΟΙΟ 150 υπάρχοντα μέρη τής έπί Ίθυκλέους άρχον-

αναγραφών αύτών. Τούτου ένεκα ή ελλειψις τοΰ μέ- τος αναγραφής τα έν τω τεμαχίω τούτω διασωθέντα

ρους των στίχων τούτων καθίσταται έπαΐσθητοτερα. παρατηρεί, ότι τά έν ταΐς δυσι πλευραϊς της στήλης

Ότι δέ τά έπέτεια της αναγραφής ταύτης κατέλη- εκείνης υπάρχοντα περιέχονται έν τη αναγραφή της

γον έν τω 60 στίχω προ της τίθείσης συμπληρώ- στήλης ταύτης, τά μεν της πλευράς Α έν τοΐς στί-

σεως «τάδε έν τω όπισθοδσμω», μαρτυρεί δ έν τή χοις 7—21, τά δέ της πλευράς Β έν τοΐς στίχοις

αρχή τοΰ 61 στίχου κείμενος κεκρύφαλος μετά των 51—71, αί δέ άναγραφαΐ πλην των επετείων μικράς

επομένων, δςτις μετ' αύτών υπάρχει και έν τω τε- τινας δεικνύουσι παραλλαγάς (πρβ. ς-. 13,15,17,19,

μαχίω ΟΙΟ 150 Β ς. 22 κ. έφ. 22,55,56,61,64,66). Ταύτα δέ παρατηρών δέν δύ-

ΟΊ στίχοι 61_71 ήτοι μ^χρ' τέλους συμπληροϋν- ναται νά μη πεισθή, δτι και τά των στίχων 22—50

ται εύχερώς πάντες έκ τοΰ τεμαχίου, ΟΙΟ 150 Β ς. της στήλης ταύτης,τά δυνάμενα νά ύπάρχωσιν, υπήρ-

23 κ. έφ. μέχρι τέλους (ς. 42) της πλευράς (πρβ. χον και έν τη στήλ·/) έκείνγ) και δτι τό κατά τή*

ΜίώαέΚβ ά. ΡαΗΐι. σελ. 300 VII 46—50), ενθα ύ- στροφήν των πλευρών τής στήλης εκείνης μένον χά-

πάρχουσι πάντα τά ένταϋθα άναγεγραμμένα. Μικραί σμα είναι πολλω μείζον ή δσον ύπετίθετο· πείθεται

δέ τίνες διαφοραΐ των αναγραφών άνακαλύπτονται έκ δέ, ότι ή στήλη εκείνη, ήτις ένομίζετο μέχρι τοΰδε

τοΰ άριθμοΰ τών έν τοΐς στίχοις γραμμάτων εν τω ή πληρεστέρα του είδους τούτου, δέν είναι σώα την

61,64 και 66 στίχω. Τών στίχων οί μέν λαμβάνουσι κάτω πλευράν, έκ δέ του μεγέθους τών στίχων δύ-

γράμματα 91, οί δέ 90 συμπληρούμενοι. Ό 61 ςί- ναται νά ύπολογίση, δτι λείπει έξ αυτής κάτωθεν

χος δεν επιτρέπει τδ έπίθετον έτέρω προ τοϋ κιβω- τεμάχιον πολλω μείζον τοΰ σωζομένου. Προσοχής δέ

τίω· δ 64 δέν έπιτρέπει τά καί πλήκτρον ξύλινον, άξιον είναι, δτι τά τεμάχια αμφοτέρων τών στηλών

άτινα υπάρχουσιν έν τή αναγραφή εκείνη· δ δέ 66 είναι άποκεκομμένα εις τδ αύτδ μέρος τής άναγρα-

στίχος απαιτεί και συγχωρεί τδ έπίθετον έτερος προ φής καί ούδέ ενα στίχον δέν έχει τδ Ι* περισσότερον

του δχθοιβος, δπερ δέν υπάρχει έν έκείνη. Άλλα του άλλου· διότι καί δ έσχατος στίχος (42) ή μάλλον

της Κλειτοΰς της γυναικός τοϋ Κίμωνος, δςτις οή τά έν αύτω λείψανα τής πλευράς Β τοΰ τεμαχίου

%> δ Κίμων ούτος, 6 πατήρ καί ή πατρίς αύτοϋ μέ- έκείνου συγχωνεύεται έν τω τελευταίω στίχω (71)

νουσι πάλιν άγνωστα. το" τεμαχίου τούτου.

Ούτως έκτης αντιπαραβολής συμπληροϋνται έκ "Οτι αί άναγραφαί κατέληγον ένταϋθα, ενθα εν άμ-

τών άλλων λειψάνων τα διασωθέντα μέρη τής άνα- φοτέροις τοΐς τεμαχίοις είναι άποκεκομμέναι, φαίνε-

γραφής ταύτης. 'Αλλά και ταϋτχ συμπληρούσι πολ- ται πάνυ πιθανο'ν. Διότι τω δντι πάνυ παράδοξος Οά

λαχοΰ τά έν τοΐς τεμαχίοις έκείνοις λείψανα ή δια- ήτον ή σύμπτωσις αύτη τής κατά τδ αυτό μέρος τών

φωτίζουσιν, διορθοϋσι δέ και εικασίας τινάς έπ'αύ- αναγραφών αποκοπής. Ή περί τούτου βεβαιότης δύ-

τών γενομένας καί έπιχυροΰσιν άλλας. Σημειω- ναται νά προκύψη έκ τής έρεύνης τοΰ τεμαχίου βΙΟ

θήτω δέ ενταύθα, δτι αί διαφοραί τής αναγραφής 150, άν ύπάρχη μέρος άγραφον τοϋ λίθου κάτωθεν

ταύτης, αί προκαλοΰσαι τά; τών εικασιών διορθώ- έν τή πλευρά Β· άλλ' δ μέν λίθος κείται νυν έν τω

σεις έν τοΐς τεμαχίοις έχείνοις, δέν πρέπει νά ύπο- Βρετανικω μουσείω έν τοΐς τοΰ Έλγίνου λίθοις, αί δέ

τεθωσι τυχόν σφαλεραί αναγνώσεις τοΰ λίθου τού τοϋ Βοικχίου τρεις έχδόσεις τοϋ λίθου, άς Ιχομεν

του· μηδεις λ. χ. άναγινώσκων νΰν έν τη αναγραφή άνα χείρας, ούδέν λέγουσ.ν ούτε περί τοΰ άν ή στήλη

ταύτη χέρ αριστερά (ς. 8), χερ δεξιά 'ς. 10) άντί είναι τό κάτω μέρος σώα ούτε άν έν τή πλευρά Β

τών άχρι τούδε εικασιών παρ' άρ-στερά. παρά δεξιά, μένει μέρος τοΰ λίθου άγραφον κάτωθεν τοΰ τελευ-

η κονδυλωτόν (ς. 39), Τιμωνίδου (ς. 63) κτλ., νο- ταίου (42) στίχου· τό δέ τοϋ (ΖΗοηοΊοΓ βιβλίον ίηϊοπ-

μιζέτω, δτι ή άνάγνωσις είναι εσφαλμένη. Εις τάς ρΐϊοηβδ βηΐίςυαρ, έν ω ή επιγραφή κατά πρώτον

διαφοράς ταύτας κατεβλήθη μάλιστα ή απαιτουμένη έδημοσιεύθη, ούτε έν τή εθνική ήμών βιβλιοθήκη

προσοχή έν τή τοΰ τεμαχίου άναγνώοει. . -■ ύαάρχει. ΙΤθανώτερον δμως φαίνεται ήμΐν, ότι αί
loading ...