Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1873

Seite: 430
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1873/0024
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
430

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ.

στήλαι αύται, ώς ανάγραφα! κοινά! των χρημάτων
της Αθηναίας και ιών άλλων θεών, περιεϊχον (ίσως
έν ίδίω έδαφίω) και αά άρθρα τά υπάρχοντα έν τώ
τεμαχίω τήςΑρχ.Έφημ. Π.Α. 21 (='Ραγκ. ΑηΙ. Ηο|Ι.
835=5ΐδΗ. 2 β'. σελ. 297) τω έξ όμοιας στήλης
βντι, άτινα πλείονα η όλιγώτερα επαναλαμβάνονται
έν τω τεμαχίω 016 153 (= δυώ, 2 β'. σελ. 295), έν
δέ τω τεμαχίω τής Αρχ. 'Εφημ. Π. Α. 106 (=5ΐδΐι.
2β'. σελ. 291='Ραγκ. ΑηΙ Ηβΐΐ 823) διακρίνονται έν
ίδίω έδαφίω άναγεγραμμένα και καταλέγονται ώς έκ
του Παρθενώνος, καθώς έν τω τεμαχίω τούτω (ςίχ.
■43) αναγράφονται τά έκ τοϋ 'Αναχίου. Ό Βοίκχιος,
έ'χων ύπ' όψιν μόνον το τή; αρχαιολογικής εφημερί-
δος έσφαλμένον αντίγραφαν, έθεώρησε μεν καί συνε-
«λήρωσε το τεμάχιον ώς άρχήν αναγραφής, άλλ' ό
λίθος ύπαρχων έν τή πινακοθήκη μαρτυρεί, δτι εν τή
στήλη, εις ήν ανήκει το τεμάχιον, ήρχετο ένταοθα
Ιδάφιον της έν τή στήλη άναγραφής, ώς ορθώς αν-
τέγραψε κα! Ιδημοσίευσεν ο 'Ραγκαβής, εί κα!
ούχ! ορθώς συνεπλήρωσε την άρχήν. Ούτως έν λει-
ψάνω ταμιακής στήλης, άνακαλυφθέντι νεωστ! έν Ά-
κροπόλει κα! άνεκδότω ετι, υπάρχει έν ίδίω έδαφίω
κέκ τοΰ Παρθενώνος», έπονται δε άναγεγραμμένα
γοργόνειον, κάρ,πη, γρύψ κτλ. (δρ. ταμ. άναγρ. των
έν τώ Παρθενώνι δΐϊΐ). 2 β'. σελ. 152). ΊΙ αναγραφή
άνήχει εις τοΰς χρόνους τοϋ Ναυσινίχου άρχοντος
(378 π. Χ.). Κα! έν άλλης δέ ταμιακής στήλης λει-
ψάνω, νεωστ! άνακαλυφθέντι καί τούτω έν Άκροπό-
λει κα! άνεκδότω έτι, περιέχοντι δέ άναγραφήν γε-
νομένην υπό των ταμιών τών έπί Πολυζήλου άρχον-
τος(367 π. Χ.),τά αύτά ύπεμφαίνονται άναγεγραμ-
μένα έν ίδίω έδαφίω έν τή τρίτη σελίδι ((.'υΐυηιηα). Έν
συντόμω άδηλον μένει, άν λείπει κα! πόσον κα! ό
ποίον μέρος της αναγραφής λείπει ετι κάτωθεν μέχρι
τέλους. "Ωστε λαμβάνομεν μεν νυν έκ του τεμαχίου
τούτου άκριβεστέραν γνώσιν περί τής μείζονος έκτά-
σεως τών αναγραφών, τών γενομένων υπό τών τα-
μιών τής Αθηναίας κα! τών άλλων θεών, άλλ' ούχ!
κα! περ! τής εκτάσεως αυτών άπάσης. Κα! ταΰτα
μεν περ! τούτων.

Ή δέ εποχή τής αναγραφής ορίζεται ευχερώς έκ
τοΰ τεμαχίου, άλλ' ούχί ούτως καί ό άρχων ή τό
ετος αύτής.'Ότι ή αναγραφή είναι νεωτέρα του άρχον-
τος Εύκλείδου είτε τής'Ολ. 94 2 (403 π. Χ.), γίνε-

ται δήλονέκ τής γραφής. Ού μόνον δέ έκ τής ορθο-
γραφίας τής έπικρατοόσης έν τω τεμαχίω, καθ' ήν ή
δίφθογγος ΟΧ γράφεται μονίμως δια του Ο μ,ικροϋ,
προκύπτει, δτι ή άναγραφή δεν είναι νεωτέρα τής
101 Όλυμπιάδος (δρ. ΕΙ Ερ. §ι\ σελ. 149)· άλλα
καί έκ τοϋ είδους τής άναγραφής, ήτις χοινή εί-
ναι τών ιερών χρημάτων τής Αθηναίας κα! τών
άλλων θεών, οία είναι ή έπ! Ίθυκλέους άρχοντος
(ΟΙΟ 150, Όλ. 95 3, 398 π. Χ.), έπεται, δτι εί-
ναι άρχαιοτέρα τής άναγραφής τής έπί Δεξιθέου άρ-
χοντος (ΟΙΟ 151, Όλ. 98 4, 385 π. Χ.), ήτις, αύτά
τά τής Αθηναίας χρήματα τά έν τη έπ! Ίθυκλέους
άρχοντος άναγραφή μετ' άλλων περιέχουσα, ονομά-
ζουσα δέ ταμίας τής θεοΰ τους παραδίδοντας αυτά,
μαρτυρεί, δτι ή$η προ τής Όλ. 98 4 άντ! τών κοι-
νών ταμιών τών χρημάτων τής Αθηναίας και τών
άλλων θεών είχον κατασταθή πάλιν ταμίαι τής θεοΰ
ίδιοι, καθώς ύπήρχον προ Εύκλείδου (δρ. δίδΐι. 1 β'.
σελ. 220).

Από τίνος έτους ήρξατο ή διάκρισις αύτη τών τα-
μιών πάλιν, εΐναι άγνωστον. Το έν τω Βρετανικω
μουσείω νεωστ! άνακαλυφθέν μέγα τεμάχιον έν τοις
τοΰ 'ίίλγίνου λίθοις ύπό Εδουάρδου Ίξίου (Γΐκίίί) κα!
δημοσιευθέν έν τή έν Βερολίνο) εκδιδομένη έφημε-
ρίδι Έρμή (τόμ. λ'. σελ. 346), ανήκον εις τήν άνα-
γραφήν των χρημάτων τής θεοΰ κα!, ώς έκ τής ορ-
θογραφίας καταφαίνεται, δν σύγχρονον τής επί Δεξι-
Οέου άρχοντος άναγραφής, είναι τόσον κολοβον, ώστε
δ&ν διακρίνεται, άν ήναι νεώτερον ή άρχαιότερον τής
Όλ. 98 4.

Άλλη δέ αναγραφή όμοια τής επί Δεξιθέου άρ-
χοντος ήτοι τών τής θεοΰ χρημάτων, ής μ,έγα τε-
μάχιον άνεκαλύφθη έν ταΐς άνασκαφαΐς ταϊς έν Α-
κροπόλει τω 1865 καί άντιγραφέν υπό Σ. Κουμα-
νούδου έδημοσιεύθη ρ,ικροΐς γράμμασιν έν τή έφημε-
ρίδι Χρυσαλίδι (τόμ. Γ". 1865 σελ. 810) καί κατ'
άντίγραφον τοϋ ΚόΙιΙοτ υπό ΚίινΙιίιυίΤκεφαλαίοις κα!
μικροϊς γράμμασιν έν ταΐς πραγματείαις τής έν Βερο-
λίνω Ακαδημίας (1867 σελ. 24), έγένετο ύπό τών
ταμιών τής θεοΰ ιών έπ! Απολλοδώρου άρχοντος
τής Όλ. 107 3 (350 π. Χ.). "Αλλη όμοία άναγραφή
άνέκδοτος ετι, άνακαλυοθεϊσα ένΑκροπόλει τό ετος
τοΰτο (1872), έγένετο ύπό τών επί ίίολυζήλου άρ-
χοντος (Όλ. 103 2, π. Χ. 367) ταμιών ιής θεοΰ.
loading ...