Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1873

Seite: 431
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1873/0025
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ.

431

"Οτι δέ και άναγραφαι ίδιοι των χρημάτων των
άλλων θεών έγένοντο συγχρόνως ύπό ίδιων ταμιών,
καθώς προ Εύκλείδου, ύπεμφαίνουσι τά έν τη άρχαιο-
λογική ταύτη έφημερίδι Π. Α. δημοσιευθέντα δύο
τεμάχια αναγραφών, γενομένων ύπο των ταμιών των
επί Χαρισάνδρου άρχοντος (Όλ. 101 1, π. Χ. 376).
Έκ τών δύο τούτων τεμαχίων το μέν εν (Άρχ. Έφ.
Π. Α. 1612 και σελ. 1084='Ραγκ. ΑηΙ.ΗβΗ. 2337),
έν ω υπάρχει σαφώς παρέδοσαν ταμίαις τοις έπί
Ίππ[οδάμαντος] (Όλ. 101 2), ο δέ πρώτος τών πα-
ραδιδόντων ταμιών ήτοι τών ταμιών της Ολ. 101 1
είναι · · · · ος Μειξικλέους Άναγυράσιος (δΐο),
προδήλως ανήκει εις άναγραφήν τών χρημάτων τών
άλλων θεών, ήτις άρχεται άπό τών χρημάτων ή τών
σκευών τη; Δήμητρος. Το δέ άλλο τεμάχιον ('Αρχ.
Έφημ. 58=Ραγκ. 855, πρβ. 'Αρχ. Έφ. 3375), έκ
της επικεφαλίδας δν άλλης αναγραφής, καθ ην οί πα-
ραδίδοντες ταμίαι παρέλαβον παρα τών ταμιών τών
επί Καλλέου άρχοντος (Όλ. 100 4), πρώτος δέ τα-
μίας είναί τις Τίμων Τιμοκράτους Κ.υθ[ήριος], μαρ-
τυρεί, δτι ή άναγραφή, εις ην ανήκει, ήν άλλη τις
αναγραφή και πιθανώτατα τών χρημάτων της θεοΰ.

"Αν αί ταμιακαί άναγραφαι έγένοντό ποτε πάλιν
μετά ταύτα κοινα'ι τών χρημάτων τής θεοΰ και τών
άλλων θεών, ώς ύπεμφαίνει σαφώς τδ τεμάχιον τδ
δημοσιευθέν έν τ?) Άρχ. Έφημ. ταύτη (Π. Α. 4040),
τδ πίπτον μετά τήν 107 Όλυμπιάδα και περιέχον
άναθήματα και αριστεία τής θεοΰ και λείψανα τών
27 υδριών τής θεοΰ και υδρίας τών άλλων θεών, ή
αν άλλον τινά λόγον έχωσι ταΰτα, άφίνομεν άλλοις
νά έξετάσωσιν. Προσθέτομεν μόνον, δτι και έν άνα-
γραφή, ήτις τδ έτος τοϋτο (1872) άνεγνώσθη έν Ά-
κροπόλει καί κατά τήν έν αυτή όρθογραφίαν δεν δύ-
ναται νά τεθή μετά τήν 1 05 Όλυμπιάδα, μεταξύ τών
στεφάνων και τών υδριών τή; Άθηνας παρεμβάλλε-
ται καί ή Βραυρωνία Άρτεμις. Παρατηροΰμεν προς
τούτοις, δτι και ή άναγραφή, ής μέγα τεμάχιον έξ
αντιγράφου ανωνύμου έίη/,οσιεύθη ύ"ό ΚίιχΙιΙιοΓΓ εν
ταΐςπραγματείαις τής ένΒερολίνω'Ακαδημίας (180.7
σελ. 1) και έτέθη είς τήν Όλ. 109,1 έπι Λυκίσκου
άρχοντος, τοιούτον τι ύττεμφανει' και έν αύτώ ανα-
φέρονται μέν ταμίαι τών τής θεοΰ, άλλά και (I ς·.
58,61) φιάλαι τών άλλων θεών αναγράφονται. "Ισως
είς τους ταμίας τών τή; θεοΰ, οΐτινες συχνά εμφανί-

ζονται έν τοις συγγραφεϋσι και έν τοις μνημείοις
(δρ. ΒόοΙίΗ δίδΐι. 1 β'. 218), άνετέθη μετά ταΰτα
και ή τών χρημάτων τών άλλων θεών ταμίευσις.

Άλλ' όπως κ' εάν έχωσι ταΰτα, τών ύστερων τού-
των μικτών άναγραφών διακρίνεται ευχερώς ή προ-
κειμένη και έκ του χαρακτήρος τών γραμμάτων καί
έκ τής ορθογραφίας και άρχαιοτέρα πάντως είναι
τής άναγραφης τής επί Δεξιθέου άρχοντος.Άναγραφή
δέ ιδία ουδεμία άλλη ούτε τών χρημάτων τής θεου
ούτε τών άλλων θεών διεχρίθη έτι αρχαιότερα τής
επί Δεξιθέου άρχοντος (Όλ. 98 4). "Ωστε ή εποχή
τής άναγραφής κατά τδ δριον τούτο δεν δύναται νά
περισταλή.

Άλλ' ουτε άν ευθύς άπδ του Εύκλείδου άρχοντος
ή ετη τινά ύστερον άρχονται αί κοιναί άναγραφαι
τών χρημάτων τής Αθηναίας καί τών άλλων θεών
είναι γνωστόν. Πιθανόν είναι, οτι οί κοινοί ούτοι τα-
μίαι κατά τήν είκασίαν του Βοικχίου (δίδΐι. 1 β'. σελ.
219) κατεστάθησαν επί Εύκλείδου (Όλ. 94 2). Πι-
θανόν ώςαύτως, άλλ' ουχί καί άναμφίβολον, ώς ο
Κ. δοΐιόηβ νομίζει (§γ. Γβΐ. αιΐδ ΑΛ. δαιαιη. Άρ. 54),
είναι, δτι οί πρώτοι κοινοί ταμίαι είναι οί επί Λάχη-
τος άρχοντος (Όλ. 95 1, π. Χ. 400). Τούτων ενεκ*
ή άναγραφή αύτη καί πάντες οί λίθοι οί κοινάς άνα-
γραφάς τών χρημάτων τής Αθηναίας καί τών άλλων
θεών περιέχοντες, οί αρχαΐζοντες κατά τήν όρθογρα-
φίαν, ών άγνοεϊται τδ 1 ετο;, ταλαντεύονται μεταξύ
τών Όλυμπιάδων 94 2 έως 98 3 (403—476 π.
Χ.), έξ άντιπαραβολής δ' αύτών προς τάς άλλας ό-
μοιας της εποχής ταύτης, ών ο άρχων είναι γνω-
στό;, δύναται τις νά Ιξιχνιάση ή τούλάχιστον νά
προςεγγίση είς τον άρχοντα αύτών.

Έξ άναγραφών κο νών τών χρημάτων τής Αθη-
ναίας καί τών άλλων θεών ύπίρχουσιν έκ τής εποχής
ταύτης τινά τεμάχια καί εξ αύτών κατά τον αριθ-
μόν τών γραμμάτων τών έν τοις στίχοις έκ τής συμ-
πληρώσεως εύρισκομένων διακρίνονται στήλαί τίνες,
άλλα δύο μόνον τεμάχια Βιέσ^σαν τον άρνοντα τής
άναγραφης μετά λειψάνων τών ταμιών ν.α'ι του γραμ-
ματέως αύτών, προ; ά δύναται νά άντιπαραβληθή
τδ προκείμενον τεμάχιον πρός άνίχνευσιν τοΰ άρχον-
τος, το τεμάχιον τής έπί Ίθυκλέους άρχοντος (Όλ.
95 3) άναγραφης (ΟΙ& 150) χαί τδ τεμάχιον τής
αναγραφές τής έπί τών άρχο'ντων (Όλ. 95,1,2) Λά-
loading ...