Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1873

Seite: 436
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1873/0030
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
336 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ.

Τά έπί του 65 πίνακος άπεικονισθέντα τρία τε- 26 δεν είναι τυχόν διάφοροι αναγνώσεις, προερχό-

μάχια ταμιακής στήλης, άτινα μετεγράψαμεν έν· μεναι έκ της άσαφείας τοΰ λίθου, διότι ό λίθος βΐ*

ταϋθα μετά των δυνατών συμπληρώσεων μικροΐς ναι πάνυ ευκρινής και ενθα είναι έφθαρμένος, άλλοι

γράμμασι κατά την Ιν τη στήλη επικρατούσαν όρθο- είναι σφάλματα καί ελλείψεις των αντιγράφων έκεί-

γραφίαν, δεν είναι άγνωστα αυτά άλλ' ή συναρμογή νων, δυναμένων νάέξελεγθώσιν έκ των λίθων αυτών,

αυτών και συνέχεια. Έν τη Άκροπόλει τών Αθηνών Τά τεμάχια είναι λίθου πεντελικοΰ, είναι δε άκρι-

πρό πολλών έτών ευρεθέντα έοημοσιεύθησαν μεν και βώς στοιχηδόν και πάνυ ευκρινώς γεγραμμένα. Τό

έξητάσθ/,σαν προ πολλοϋ ύπ' άλλων, άλλα κεχωρι- πάχος αυτών είναι 55 χιλιοστών, ή όπισθεν πλευρά

σμένα άπ' άλλήλων, ώς εϊ ανήκον εις δυο διάφορε- είναι σώα, άλλ' ανώμαλος και άγραφος. Το κατ* ά-

τικάς στήλας, καίδενένοήθησαν δεόντως. Τά τεμ-/- ριστίράν τεμάχιον είναι έκ της κατ' άριστεράν γω-

χια ύπάρχουσιν έν τη συλλογή τή εν τοϊς Προπυλαί- υ{3ς τ?)ς στήλης. Έκαστος δέ στίχος τήί στήλης,

οις· οτι δέ άνήκσυσιν είς την αυτήν ταμιακήν στη- ώ; εικάζεται ευχερώς έκ της άναμφισβητήτου συμ-

λην και συμπληροΰσιν άλληλα, μαρτυρεί ή άναμφι- πληρώσεως τών στίχων 4 και 5, έν οίς εκείτο το

σβήτητος συνέχεια τών στίχων, ήν δεικνύει ο πίναξ, γνωστόν άργυροΰν θυμιατήριον της Κλεοστράτης

έπιβεβαιοΐ δέ ή ακριβής συναρμογή τών λίθων. (δρ. ΟΙΟ 150 Α ς;. 23), είχε 30 γράμματα. Επειδή

Έκ τών τριών τεμαχίων τά έπί τοϋ πίνακος δύο δε 15 γράμματα έν τω κατά δεξιάν τεμαχίω κατέ-

κατ1 άριστεράν ύπάρχουσιν ηνωμένα έν τοϊς πλαισίοις χουσι 15 εκατοστά τοΰ γαλλικοί) μέτρου, προκύπτει,

ςΐοτ παρά τή« βορξίαν πλευραν τών Προπυλαίων δτι ή στήλη ειχε πλάτος περίπου 30 εως 32 έκα-

ίσταμενοις και ηνωμένα έδημοσιευθησαν χεφαλαίοις τοστών, έκτος έάν εϊχε σελίδας, οπερ δεν νομίζομεν

και μιχροϊς γράμασιν υπό 'Ραγκαβή έν ΑηΙ Ηβ)Ι. πιθανόν. "Αλλο τεμάχιον έκ τής στήλης ταύτης δεν

αριθ. 836 καί κεφαλαίοις γράμμασιν 6πο Βαβ ήδυνήθημεν νά έξιχνιάσωμεν νυν έν ταϊς συλλογαϊς.

εν ΐηοδΓ. §γ. βΐ ΙαΙ. άριθ. 195. Τό δέ κατά δεξιάν Ή συνέχεια τών έν τοΐς τεμαχίοις λειψάνων φαί-

τεμάχιον, ου οί στίχοι ήριθμήθησαν και ιδίως κατά νεται, δτι δέυ παρετηρήθη μέχρι τούδε, τουλάχιστον

την συναρμογήν έν τω πίνακι, υπάρχει έν τοις πλαι- 6 Μϊοΐιαβίϊδ, όστις τελευταίος ένέκυψε μετά πολλοϋ

σίοις τοΐς παρά την μεσημβρινήν πλευράν τών Προ- κόπου είς τά λείψανα τών ταμιακών αναγραφών και

πυλαίων ίσταμένοις, έδημοσιεόθη δέ κεφαλαίοις καί έν τω πολυτίμω συγγράμματι αύτοΰ τώ έπιγραφο·

μικροί; γράμμασιν υπό 'Ραγκαβή έν ΑηΙ ΗθΠ. άρ. μένω Όθγ ΡαιΊίίθηοη (έν Λειψία 1871) άπηρίθμησβ

843 και κεφαλαίοις γράμμασι υπό ί,θ Ββδ εν ϊπδθΓ τά έν αύταϊς διασωθέντα αναθήματα κατά τούς τό-

§ι\ οί ΙαΙ άρ. 196. Τοΰ τεμαχίου τούτου έδημοσίευσε πους, έν οί"; άνέχειντο, εξετάζει καί αύτός τά τεμά-

καί ο Πιττάκης έν τή αρχαιολογική εφημερίδι (Π. Α. χια κεχωρισμένα άπ' άλλήλων καί έν ιδίοις κεφα>

άριθ. 262-4) άντίγραφον κεφαλαίοις μόνον γράμμα λαίοις, τα μέν κατ' άριστεράν δύο ('Ραγκαβής 836,

οιν, 'ίυα διορθώστι τά έν τώ τοϋ 'Ραγκαβή άντιγράφω β;ΐ8 195) έν σελίδι 302 XI χαί XII, τό δέ κατά

σφάλματα. δεξιάν έτερον τεμάχιον (Ραγκ. 843,ΕοΒα5 196) έν

Τά άντίγραφα ταΰτα πάντα, άντιπαραβαλλόμενα τή αυτή μέν σελίδι, άλλ' έν τω XV κεφαλαίω. "Αν

προς τού; λίθους, ευρίσκονται έσφα?μένα καί έλ- άλλος τις μετά ταΰτα υπέδειξε που την συνέχειαν ή

λιπή, καί αύτό δέ τό τοϋ ΙΙιττάκη άντίγραφον, όστις καί έδημοσίευσε τά τεμάχια ηνωμένα, δεν ήςεύρομεν,

έλέγχει τό του 'Ραγκαβή ώς έσφαλμένον, δεν είναι Ήμεϊς τά τεμάχια τά παρά 'Ραγκαβ/ι 836, 837 καί

καΟαρόν σφαλμάτων καί ελλείψεων. Τά άντίγραφα 843 έκ τών Μηδικών σίγλων εξετάζοντες, άν άνή-

τοϋ 'Ραγκαβή καί ί,ε Βίΐί εχουσι τά αυτά σφάλματα κωσιν τω δντι εις ίδιας στήλας, άνιχνεόσαμεν τήν

καί τάς αύτας ελλείψεις, ώς εί άντεγράφησαν τό έν συνέχειαν, δτε ήδη τό έν τω προηγούμενο) (429) άρ-

άπό τοΰ άλλου. Τό έπί τοΰ ημετέρου πίνακος άντί- θρω τής εφημερίδος ταύτης κείμενον τής ταμιακής

γραφον έγέ^ετο έκ τών λίθων αύτών ώς οίον τε πι- στήλης ήν τετυπωμένον, καί δεν ήδυνήθημεν νά συμ-

οτότατα, αί δέ διαφορα'ι, τάς οποίας δεικνύει άντιπα-» πληρώσωμεν έν τοΐς στίχοις 12 καί 22 αύτοΰ τοΰς

ραβαλλόμενον προς τά άντίγραφα εχεΐνα, έν τοις στί- σταθμούς τοΰ άπύραυ χρυσίου καί τοΟ καρχησίου

χοις 1,7,8(1 ),9(2),10(3),11,13(4),17,18,24,25 καί τοΟ Αιός Πολιώς, οϊτινες έκ τής συναρμογής τών
loading ...