Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1873

Seite: 440
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1873/0034
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
440 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ.

κουσα εις τάς κοινάς ταμιακά; άναγραφάς. Ένεκα μετά ταΰτα και άντι άσταθμος άναγινώσκομεν άστα»
δέ τοΰ ύπόσταθμον φαίνεται ήμΐν οτι είναι άρχχιο· τος. Έν ταϊς προ Εύκλείδου ταμιακαϊς άναγραφαϊς
τέρχ και αύτη; της έπι Ίθυκλέους άρχοντος άνα- δεν υπάρχει ούτε ύπόσταθμον ουτε ύπόστατον.
γραφής (Όλ. 95 3, 016 150), έν ή ήδη άντί ύπό- Π ΕΪ2ΤΡΑΤΙΑΔΗΣ,

σταθμον άναγινώσκομεν ύπόστατον, οπως έν ταϊς

Άριθ. 431.
("Όρα πίν. 64)

Έ λ λ η ν ι κ Ό ν ε γ χ. ά ρ α κ τ ο ν κάτοπτρο ν. *)

§ 1. Το κζτοπτρον το επί του 64 πίνακος άπει- δεξιά περιΟέτει εις τον επί του θρόνου καθήμενοι;

κονισθένάνήκονείς ίδιωτικήν συλλογήν έν Κορίνθω 1), στέφ^νον έκ δάφνης. Περί τον λαιμέν φέρει ή γυνή

ενθα εξήχθη εκ τάφου άρχαίου,σύγκειται έκ δύω όρει- περιδέραιον και ψέλλιον περι την δεξιάν. Ή κόμη

χάλκινων δίσκων διαμέτρου 0,16 αποτελούντων κάτο- αυτής, μολονότι πεφροντισμένη και μετά κομψότητος

πτρον π τ υ κ τ 6 ν (Κίαρρδρϊο^βΐ). Ό είς έκ των δί- διεσκευασμένη, είναι συνάμα κατά την τεχνοτροπίαν

σκων τούτων ο ένταΰθα εκδιδόμενος εχει παράστασιν (δψΐκ) της καθαρός ελληνικής έποχής αφελής και

έγχάρακτον (ία §ΓαίΠΐο) άριστης τέχνης· έπί θρόνου άπλή. Προς τά άνω τοΰ δίσκου είναι έγκεχαραγμένα

ΰψηλοϋ κάθηται άνήρ μεγαλοπρεπή;, περιβεβλημένος γράμμασι καλοΐς της μετ'Εύκλείδην γραμματικής

ίμάτιον,το όποιον άρχόμενον από της όσφύος καταπί- τα ονόματα των μορφών, προ μεν της ενθρόνου μορ-

πτει μέχρι τών ποδών, σχηματίζον πλούσιας και γρα- φής τό όνομα ΚΟΡΙΝΘΟΣ, όπισθεν δέ τή; ίσταμέ-

φικωτάτας πτυχάς.Το στήθος τοΰ άνδρός είναι γυμνόν νης το όνομα ΛΕΤΚΑΣ. Ύπδ τον θρόνον και μεταξύ

στηρίζει δέ ούτος τήν μεν άριστεράν έπι του θρόνου των ποδών αύτοΰ παρατηρείται άνθέμιον, κάτωθεν δέ

αφελώς, διά δέ της δεξιάς κρατεί σκήπτρον. Ή φυτόν τι με ταινιοειδή φύλλα και είς οξύ άπολήγοντα-

κόμη αύτοΰ ή άπο τοΰ μέσου τοΰ μετώπου έκφυομένη προ δέ τοΰ Κορίνθου και παρά τήν Λευκάδα είς τά

και καταπίπτουσα τοξοειδώς και κυματίζουσα προς δύω αντίθετα τοΰ δίσκου άκρα διακρίνονται τά ωραία

αμφότερα τά πλάγια, ό πλούσιος και βαθύς πώγων και περίεργα άνθη του φυτού τούτου, συνεχόμενα διά

βοστρυχοειδώ; καθήκων, π)^τ&^α^ κϊιΐ. δ\δ<^Γ«;^νϊνι ποδίσκων έπικάμπτων και κυκλοτερών μετά των

άμχπλάνΤβι, τδ σαρκώδες και πλατύ αύτοΰ άνοικτσν φύλλων.

οτήθος και έν γένει ή δλη στάσις και άναβολή ύπεν- § 2. 'Εκ τών δύο τούτων μορφών ό μεν Κόρινθος,

θυμίζουσιν ήμϊν τον ένθρονον Δία του Βατικανού ο μυθικός τών Κορινθίων ήρως, υιός τοΰ Διός ύπο

μουσείου. Όπισθεν και προς τά αριστερά αύτοΰ ι- μόνων τών Κορινθίων λεγόμενος, άλλως δέ οίος τοΰ

σταται γυναικεία τις μορφή ποΒήρη ένδεδυμένη χι- Μαραθώνος 1), έκπροσωπεϊ τήν μτ,τρόπολιν της Λευ-

τώνα μέ ωραίας κα'ι πλούσιας πτυχάς. Και ή μεν κάδος Κόρινθον, ήτις προ τοΰ έκτου II. Χ. αιώνα

αριστερά τών χειρών αύτη; χρέμαται αφελώς, ή δέ επί τοΰ Βαχχιάοου Κυψέλου 2) άπώκισεν αύτήν ή

-- δέ γυνή ή κατά τήν έπιγραφήν Λεύκας εκπροσωπεί

*) Σύντομον και μετά χάριτος περιγραφήν τοΰ παρόντος κα- τήν ομώνυμον νήσον Λευκάδα., άποΐκίαν τών Κορίν-

τίπ-ρου έίημοσίευσεν ό ή,αέτερος φίλος Κ., ΑΟκτΙ ϋυηιοηΐ έν θιων, ήτις οιονεί ευγνωμονούσα προς τήν μητρόπο-

τϊ) Κβνυβ ΑΓθ1ιόο1ο§ϊφιο τοΰ μηνός Μαίου 1872 σελ. 29Τ λ - - „ α ν , « β , λ ττ .

~ ' ~ ί> „„„„!: ~ *■■„-, ,ί,ί , , , , λιν στέφανοι τον μυΰικον αυτής ήρωα Ινορινθον. Και

Έν τη αυτη δε Ιίοηΐο του μηνός'Ιοονίου εξεδωκε και τήν εικόνα \ * " Γ

αύτοΰ μ:κροτέραν κατα 3/4 της αρχικής έκτε λέσεως τοΰ κ. Οία- ^ με ν έξήγησις τών μορφών άφ' εαυτής εινε φα-

ρβίβιή. Ή εικων ό'μως αίίτη δέν είναι άξία τοΰ λαμπροϋ καϊ άκρι- νερά, δύσκολος ομως αποβαίνει ό ορισμός τοΰ φυτοΰ.

δεστάτου σχεδίου τοΰ Κ. ΟΙΐ3ρο13ίη5 ύατί?ζι δέ κατα πολλά της---—

ημετέρας. , „ Τ 4) Παυσαν. II 1.

*) Ή συλλογή «υτη είναι ή τοΰ Κ.. 'Ρέντη. ί) Στράβων Χ ο. 452.
loading ...