Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1874

Seite: 449
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1874/0007
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ||9

τούτω τα πάντα ύπήρχον καί διεσώθησαν πλήρη, λυμπιάδα 125, 2 και δΐέστειλαν τον Στρατοκλήν

ΓΗ δεκάτη πρυτανεία, καθ'ήν έγράφη το ψήφισμα, τοϋτον τον Εύθυδήμου Δ'.ομεέα από τον διαβόητον

συμπίπτει μέ τον δέκατον μήνα τοϋ έτους, τον Μου- εκείνον Στρατοκλήν, δςτις ύπό μέν τοϋ Δημοσθέ-

ν^χιώνα. Έκ τούτου έπεται, δτι αί δύο φυλαί, αϊ- νους (37, 48. Ββ&:.) λέγεται πιΟανώτατος πάν-

τινες εΐχον πρ&ςτεθή ε'ις τάς υπάρχουσας 10 προς τ(ον ανθρώπων και πονηρότατος, υπο δέ τοϋ Πλου-

τιμήν τοϋ Αντιγόνου και Δημητρίου, ή Άντιγονίς τάρχου (Δημήτρ. 11 καί 24) άνήρ παράτολμος,

και ή Δημητριά; (Πλούτ. Δημήτρ. 10), ήσαν ηδη βωμολόχος και βδελυρός και πολλά διά την κολα-

έγκαταστημέναι, ότε Ιγράφη το ψήφισμα. ΙΙαρατη- κείαν ωφελούμενος· έπρότεινε δέ τάς ασεβείς και

ροϋμεν δέ, δτι ό λίθος, ώςεί θέλων νά έλέγςη τον χαμερπεΐς έκείνας τιμάς υπέρ του Αντιγόνου και

Πλούταρχον, λέγοντα (Δημήτρ. 12), δτι προς τι- Δημητρίου (Όλ. 118, 2—307 π. Χ.) εις τον δή-

μήν τοϋ Δημητρίου οί Αθηναίοι έκ μέν των μηνών μον, ελευθερωθέντα ύπ'αύτών άπό τον ζυγον τών

του έτους τον Μουνυχιώνα προςηγόρευσαν Δ η- Μακεδόνων και λαβόντα την αύτονομίαν του, και

μη τριών α, έκ δέ τών ήμερων την ενην καί διεκωμωδήθη τούτου ένεκα ύπ6 τοϋ κωμικοϋ ποιη-

νέαν μετωνόμασαν Δημητριάδα, περιέχει ~οϋ Φιλιππίδου.

καί τον μήνα Μ ον ν υ χ ι ώ ν α και την ενην Και τη άληθεία δύςκολον ήτο νά πιστεύση τις,

και νέα ν. Άλλ' ισως ταΰτα έψηφίσθησαν κατό- οτι ύπήρξεν άνθρωπος έ'χων τόσον άλλοπρόσαλλον

πιν τοϋ ψηφίσματος τούτου. Άλλ' ομως καί τά περί χαρακτήρα, καί νά μή διαστείλη δύο Στρατοκλεΐς

τοϋ επωνύμου άρχοντος λεγόμενα ύπό τοϋ Πλου- ρήτορας. Τούτου ένεκα ως δύο διάφοροι ρήτορες

τάρχου (Δημήτρ.10 καί 46) δέν ευρέθησαν άκρι- αναγράφονται καί ύπδ Ραρβ-ΒβίΐδβΙβΓ έν τω λε-

€ή (δρ. Βϋοΐίΐι δίδΐι. 2. β. σελ. 314) καί έτι συζη- ξικω τών κυρίων ονομάτων (έν ον. Στρατρκλής ^.

τοϋνται. Περί Βέ της ημερομηνίας αυτής ε ν ε ι Λ). Επειδή δέ 0 διαβόητος ούτος Στρατοκλής καί

καί νέα έ μ β ο λ ί μ ω τοϋ ψηφίσματος, ήτις παρά Πλουτάρχω καί παρά ΔημρσΟένει καί παρά

εστίν ή 2971 ήμερα της πρυτανείας καί ίσως καί ή Δεινάρχω (1, 1 Βεΐί.) άνευ πατρωνυμικού καί δη-

29* τοϋ μηνός, ουχί ή 30*, παραπέμπομεν ε'ις τοϋ μοτικοϋ αναφέρεται, ό ήμέτερος 'Ραγκαβής, έπε-

Βοικχίου τάς χρονολογικά; τών έπιγραφών σπου- ξεργασθείς (ΛηΙ. Ηβ]. 2. άρ. 438) τό έπί άρχοντος

δάς (Ερίο·ΐ·αρ1ΐϊδθ1ΐ-θ3ΐΐΌΐΐθ1θ2,·ίδθ1ΐβ δΐιιιϋοη σϊλ. Λεωστράτου (Όλ. 119 2) ψήφισμα τό περί'Αλ-

67. πρβ. καί Κ. Ε. Η. €θίΙ. ΑΙΙ. 4ο. 10 Ικδ. β'. καίου τοϋ Αινίρυ τρ εύρεθέν έν Άκροπόλει καί άν-

ύπό 8ΐι·α1ί\ τιγράψας εσφαλμένως ΛΕΟΥΣ τό δημοτικόν τοϋ

Ό δέ ρήτωρ τοϋ -ψηφίσματος Στρατοκλής έν τω ψηφίσματι £ήτορος Στρατοκλέους, ένόμισεν,

Ε ύ θ υ δ ή μ-ο υ Δ ι ο μ ε ε ύ ς μέχρι μέν τίνος ήν ότι εύρεν έν τω ψηφίσματι τρύτω τό πατρωνυμι-

γνωστός έκ μόνου τοϋ περί τών τιμών τοϋ ρήτο- *°ν τοϋ διαβρήτου εκείνου Στρατρκλέους καί τό οη-

ρος Λυκούργου καί τών απογόνων αύτοϋ ψήφισμα- μοτικόν αύτοϋ, λέγων, δτι πατρός μέν ήν Εϋθυδή-

~ος τοϋ παρά Ψευδοπλουτάρχω διασωθέντος (β. μου, τον δέ δήμον Έλεούσιος ή Πτελεούσιος. Καί

ρητ. ψήφ. 3), ού καί έπί λίθων τεμάχια δύο εύρε- βεβαίως.διεκρίνετο άν ρΰτως ο εις Στρατοκλής τοΰ

θησαν πρό τίνων έτών έν Αθήναις καί κείνται νΐ>ν ετέρου, εάν ό λίθος έοεβαίου τήν άνάγνιυσιν τοϋ

έν τή έν τω Βαρβακείω συλλογή, έόην.οσιεύθησαν ημετέρου 'Ραγκαβή. Άλλά τον λίθον ήδη πρότερο·;

δέ χωριστά μέν άπΛ αλλήλων κατά τήν έποχήν, ο Πιττάκης καί άνέγνωσεν ορθώς καί αντέγραψε

*αθ' ήν ευρέθησαν, ύπό Στ, Κουμανούοου (έν Έλ. πιστώς καί έδημοσίευσεν εν τή Αρχαιολογική έφη-

Έπιγρ. άρ. 1. καί Άρχ. Έφ. II. Β. άριθ. 2 41 σελ. μεριρι ταύτη (Π. Α. άρ. 1031) καί τον λίθον διέ-

270), ηνωμένα δέ έπί τοϋ αύτοϋ πίνακος ύπό Κα- σωσεν. )ϊΐναι δέ τό δημρτικόν τοϋ ρήτορος κατά τό

ρόλου Κουρτίου (έν Ρΐιίΐοΐοοιίί;. τόμ. XXIV- 1866 άντίγραφον τοΰ Πατάκη καί κατά τον λίθον αΰ-

°ελ. 83). Επειδή δέ τό ψήφισμα φέρει τον όιφορού- τόν, δςτις υπάρχει έντετειχισμένος έν τή μεσημ-

μενον άρχοντα Άναξικράτην (Όλ. 118, 1. καί βρινή πλευρά τών Προπυλαίων, ουχί ΛΕΟϊΣ, ώς ό

°λ. 12:;^ 2), τινές έθεσαν τό ψήφισμα εις τήν Ό- 'Ραγκαβής άντέγραψε καί έδημοσίευσεν, άλλά
loading ...