Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1874

Seite: 452
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1874/0010
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
152 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ.

νέστησαν έπϊ τόν Φίλιππον δ τε τών Θρακών και είναι Λύκκειος (δρα ΒίΐΓΐ ίι. ΝυιηϊδίΉ. Αηε. 1806

Παιάνων και Ιλλυριών ούτοι γαρ» λέγει «δντες σελ. 149). Το όνομα τοϋτο, εάν δέν ήναι δίάφο-

δμοροι τοις Βίακεοόσι και την αύξησιν ύφορώμενσι ρος άνάγνωσις τοΰ έν τω ψηφίσματι Αΰππειος η

τοΰ Φιλίππου καθ' εαυτούς μεν ουκ ήσαν άξιόμα- Αύππειος, έχει όμως- μεγίστην ομοιότητα κατά τόν

χοι προηττημένοι, κοινή δε πολεμοΰντες ύπέλαβον σχηματισμόν. Έν οέ τω ψηφίσματι τά ονόματα των

όαδίως αυτσΰ περιέσεσθαι». συμμάχων έπανελαμβάνοντο κατά τήν αυτήν τά-

Ή διήγησις αυτη τοΰ ^ιοοώ^ο^ μας οδηγεί, νο- ξιν Κετρίπορις, Λύππειος, Γράβος, ήν έχουσιν έν

μίζομεν, ασφαλώς εις τό νά είκάσωμεν, ότι της τη περιλήψει τοΰ ψηφίσματος· και έν μέν τω 10

συμμαχίας, ήν συνέθεντο οί Αθηναίοι έπί Έλπίνου στίχω κείται δ Κετρίπορις, έν δέ τω 11- κείται δ

άρχοντος προς τους βαρβάρους όυνάστας τους εν Γράβος, έν δέ τω μεταξύ χάσματι εκείτο δ Λύπ-

τώ λειψάνω της συμμαχικής στήλης όιασωθέντας, πειος, τά οέ προ τ'οΰ «και Γράβω» έντω 11 σ-τίχω

ή αφορμή πρέπει νά ζητηθή εις τήν κατά τοΰ Φι- διασωθέντα γράμματα ]ΝΙ άνήκουσι βεβαίως ε'ις τδ

Λίππου ταύτην σύστασιν. Οΐ τρεΐς ούτοι βασιλείς, έθνικδν όνομα τοΰ Λυππείου και φαίνονται όόη-

συστάντες έπϊ τδν Φίλιππον, ένόμισαν, φαίνεται, γοΰντα ασφαλώς εϊς τδ έθνικδν Παίο]νι και τήν

φρόνιμον νά προςλάβωσιν εις τήν συμμαχίαν αυτών συμπλήρωσιν «και Λ|υππείωι τώι Παίο^νι».

τούς Αθηναίους ή νά τεθώσι δ;ά της συμμαχίας Δυνάμεθα νΰν νά είκάσωμεν ευχερώς έκταΰ Διο-

ύπό τήν προστασίαν τών Αθηναίων, ων τόν όήμον, δώρου, δτι έκ τών συμμάχων δ Κετρίπορις, όπρώ-

ώς δ Διόδωρος λέγει (16, 8), εύλαβεΐτο δ Φίλιπ- τος άναγεγραμμένος έν τη στήλη, ής τά λείψανα

πος διά τδ βάρος και τδ αξίωμα της πόλεως.Άλλά ουδέν ίχνος τοΰ εθνικού αύτοΰ διέσωσαν, είναι θραξ

και οι Άθη V 3.101 ΤΓΰ^νΟ 7Ζ0 όθυμοι θά ευρέθησαν εις είτε δ τών θρακών βασιλεύς.. Προς. τήν είκασίαν

το νά δεχθώσι τήν συμμαχίαν ταύτην, διότι δ Φί- δέ· ταύτην τήν περί τοΰ έθνους τοΰ Κετριπόριδος

λιππος, καίτοι εχων ειρήνην μετ'αυτών, ειχεν ήδη συμφωνεί κατ'εύχήν και ή τών νομισματολόγων

αυριεύσει τήν Άμφίπολιν και έξανδραπ^δίσει τήν εικασία, ϊδ δνομα δηλαδή τοϋτο ευρέθη κατά γενι-ί

Ποτίοαιαν (Διόό. 16, 4 καί 8). κήν Κετ ρ ι π ό ρ. ι ο ς προ πολλοΰ έπϊ: νομισμά-

Τούς συστάντας έπϊ τδν Φίλιππον τρεΐς βασι- των και άφορμήν εις πλάνην παρέσχε. ΤελευτάΓον

λεΤς δέν ονομάζει δ Διόδωρος, οΰτε δυνάμεθα νά δέ δ 1Λ7". Η. ν£ΐ(1(ϋη^(;οη άνέγνωσεν δρθώς τδ δ-

^ίπωμεν μετά βεβαιότητος άλλοθεν τά ονόματα νομα καϊ διά τήν ομοιότητα τοΰ^ σχηματισμού προς

αύτών. Άλλά τρεΤς είναι και έν τω συμμαχικώ τά Τασκούπορις, Γηπαίπυρις, ονόματα τών βασι-

τούτω ψηφίσματι οί δυνάσται ή βασιλείς, πρδς ους λέων της Θράκης, απέδωσε τά νομίσματα ταΰτα

Ιγένετο ή συμμαχία, δ Κετρίπορις μετά τών άοελ- εις δυνάστην τών θρακών, δςτις, ως νομίζει όΤνΜ-

φών του, δ Αύππειος και δ Γράβος. "Οτι δέ δ Γρά· (Ιΐηΰ,Ιοη, ήκμασε κατά τά μέσα της τετάρτης ή της

βος ήν δ Ιλλυριός προκύπτει αναμφισβητήτως έκ επομένης έκατονταετηρίδος προ Χριστοΰ (δρ. Κον.

τοΰ 12 στίχου, ένθα υπάρχει τδ δνομα Τράβος, άν- ΐιιιιηϊϋΐϊϊ. ΐιοΐΐν. δύΐ'. Ιοίϊΐ. 8. Ρ&ΓΪδ. 1863 σε}.,

τνπαραβαλλομένου πρδς τόν 4ον, ένθα έν τή άρχη 240). Τών νομισμάτων τούτων τοΰ Κετριπόριος

έσώθη προ τοΰ ΟΝΤΟΝίΛΛΥΡΙΟΝ λείψανον έκ τοΰ ύπάρχει έν καϊ έν τω ήμετέρω νομισματικοί μου-

γράμματος Β, άγον ευχερώς εις τήν συμπλήρωσιν σείω καϊ έν τω καταλόγω τών άρχαίων νομι-

Γρά[6ον τδν Ίλλυριόν. "Οτι δέ οί άλλοι δύο σύμ- σμάτων (τόμ. Α'.· 'Αθήνησι 4872 σελ. 171

μαχοι ήσαν άλλων έθνών όυ-νάσται, προκύπτει έκ 1186 β) κατά τήν είκασίαν ταύτην τοΰ \ναΜϊη-

τή; εκφράσεως τόν Ιλλυριό ήτις απαιτεί £>1οη κατετάχθη εις τά νομίσματα τών βασιλέων

άντίθεσιν άλλης εθνικής ονομασίας. -ής Θράκης. Εί δέ καϊ τών βασιλέων τοΰ Κιμμε-

Έκ τών δύο άλλων συμμάχων δ ονομαζόμενος ρίου Βοσπόρου ονόματα ύπάρχουσιν δμοια τόν σχη-

Λυππειος δτι ήν Παίων, γίνεται- καταφανές έκ τών ματισμόν, άλλά τούτων ένεκα ύπέρμετρον δισταγ-

εξής. Έν μεν τοις δνόμασι τών βασιλέων τών Παιό- μόν ήθέλαμεν δείξει, έάν δέν ήθέλομεν παραδεχθή,'

νων, άτινα είναι γνωστά έκ τών νομισμάτων, εν ότι δ Κετρίπορις ό έν τω συμμαχικώ ψηφίσματα
loading ...