Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1874

Seite: 453
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1874/0011
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡ1Σ. |££

τούτω άναγεγραμμένος ην θραξ, καί ότι έν τη μετά των Αθηναίων, γενομένη έπί Έλπίνου άρχον-

στήλη (στίχ. 2) Ικειτο Κετρίποριντόν θ ρ α- τος, βεβαίως σκοπόν είχεν ούχί νά βοηθήση τους

χ α και ούτω πρέπει να συμπληρωθή, εάν μάλι- Αθηναίους είς τόν συμμαχικόν πόλεμον, άλλα νά

στα ή συμπλήρωσις κατά τινα τρόπον ύποβοηθήται αναχαίτιση την αύξησιν του Φιλίππου, δπερ και οε

καϊ ύπο της στήλης αυτής. Αθηναίοι έπεθύμουν, Και πάνυ πιθανόν είναι, ότι οι

Είς την συμπλήρωσιν ταύτην τω δντι ή στήλη τρεις ούτοι τών Αθηναίων σύμμαχοι είναι οί ύπο
ου μόνον δέν αντίκειται, αλλά και τοιαύτην τινά Διόδωρου ίστορούμενοι τρεις βασιλείς οί επί Έλ-
μόνον συμπλήρωσιν επιτρέπει και ενισχύει την περί πίνου άρχοντος συστάντες επί τόν Φίλιππον. "Οτι
τον εθνικού του Κετριπόριδος είκασίαν. Ή στήλη, δέ ή συμμαχία αΰτη ούδεμίαν ώφέλειαν παρέσχεν
ώς είπομεν ανωτέρω, ην ακριβώς στοιχηδόν γε- αύτοϊς, καταφαίνεται έκ τοΰ Διόδωρου αυτού, δςτις.
γραμμένη. Έκ δέ της συμπληρώσεως τών στίχων προςθέτει ευθύς αδιόπερ άθροιζόντων τάς δυνάμεις,.
4] , ένθα εκείτο τό όνομα της πρυτανευούσης ου- επιφανείς ο Φίλιππος άσυντάκτοις και καταπλη-
λής, προκύπτει, ότι έκαστος στίχος της στήλης ξάμενος ήνάγκασε προςθέσθαι τοις Μακεδόσιν».
οέν ήούνατο να έχη υπέρ τά 44 γράμματα. Διότι Και ταΰτα μεν περί τών συμμάχων καί της ά-
άλλο μέν τι μετά τά έπί Έλπίνου άρχοντος ψορ^ς, τής συμμαχίας, περί ών προσθέτομεν, ότι,
πλην της φυλής βεβαίως δεν έ'κειτο, ουδέν δέ όνο- ίνα μή καταφύγωμεν εις εικασίας, ήρευνήσαμεν
μα φυλής τιθέμενον προς συμπλήρωσιν τοΰ χά- μετά μεγάλης επιμονής, μή εΰρωμεν έν Άκροπό-
σματος δύναται νά παράσχη είς τόν στίχον γράμ- λει καί άλλο τεμάχιον τής συμμαχικής ταύτης
ματα πλείονα τών 44. Έχ δέ τής συμπληρώσεως στήλης, άλλ' ή έρευνα ημών άπέβη ματαία. "Αλλα
τοΰ 5 στίχου, ένθα μετά τά ένδεκάτη, εάν οί στί- δέ τινα τοΰ ψηφίσματος λόγου άξια είναι τά έξης.
χοι 4 καί 5 πρέπη νά έχωσιν ίσον άριθμόν γραμ- Ό γραμματεύς δέν υπάρχει έν τω ψηφίσματι έν
μάτων, δέν δύναται νά παρεμβληθή ή μ έ ρ α, επε- τή συνήθει θέσει μετά τήν πρυτανείαν, ών άναγε-
ται αναμφισβητήτως, ότι έν έκάστω στίχω τής γραμμένος άνωθεν έν τω έπιστυλίω τής στήλης,
στήλης ΰπήρ/ον 44 γράμματα, η δέ πρυτανεύουσα Ή θέσις αΰτη τοΰ γραμματέως δέν είναι πρωτοφα-
φυλή, ή πράς συμπλήρωσιν τών στίχων άπαι- νής, εί καί ό λόγος, δι'όν γίνεται ενίοτε ή μετάθε-
τουμένη, ην ή Ίπποθωντίς· διότι μόνη αύτη δύνα- σις αύτη, δέν είναι ετι σαφής (όρα Βϋοΐίΐι. Ερΐ§Τ.
ται νά πλήρωση άκριβώς τό χάσμα και νά παρά- ο]ιγοπ. δΙ. σελ. 42), άλλά πρωτοφανής είναι ό τύ-
σχη τόν άοιθμόν 4 ί γραμμάτων. Κατά τόν άριθ- πος, καθ'όν ό γραμματεύς είναι άναγεγραμμένος·
μόν τούτον τών 44 γραμμάτων, άτινα ύπήρχον διότι ό συνήθης τύπος είναι ό δείνα έ γ ρ α μ-
εν έκάστω στί/ω τής στήλης, πληρούται άκριβώς μ ά τ ε υ ε ν. Ένεκα δέ τής μεταβολής τοΰ τύπου>
καί ό 2>: στίχος διά τοΰ εθνικού «τόν θράκα» καί ό άπεκόπη τό όνομα τοΰ πατρός καί τό δημοτικόν
34: διά τοΰ έθνικοΰ κ τόν Παίονα 2, ώς δεικνύει τό τοΰ γραμματέως, άτινα δύνανται μέν νά συμπλη-
άνωτέρω μικροΤς γράμμασιν άντίγραφον. ρωθώσιν έξ άντιπαραβολής τών,'όύο νΰν ύπαρχόν-

Διά τής συμφωνίας ταύτης, ην παρατηροΰμεν έν των ψηφισμάτων τών επί Έλπίνου άρχοντος γε-

-ή συμπληρώσει τών 4 στίχων τής στήλης, ή περί γραμμένων, άλλ' ουχί άνευ άμφιβολίας.

τών συμμάχων εικασία προάγεται είς τήν ύψίστην Έν τω περί Νεοπολιτών δηλαδή επί Έλπίνου

πιθανότητα "καί οί σύμμαχοι άναδεικνύονται ό μέν άρχοντος ψηφίσματι, όπερ υπάρχει έν τή συλλογή

Κετρίπορις βασιλεύς τών βρακών, ό δέ Αύππειος τή έν τω Βαρβακείω καί έαημοσιεύθη έν τή έν Βε-

βασιλεύς τών Παιόνων, ό δέ Γράβος βασιλεύς τών ρολίνω εκδιδομένη έφημερίδ: ΗοπίΐΟδ (τόμ. 7.

Ιλλυριών καί εύρίσκοντα·. έν τή συμμαχική στήλη 1873 σελ. 164) υπό II. ΚϋΙιίβΓ καί κατ'αυτόν

άναγεγραμμένοι κατά τήν αύτήν τάξιν, καθ' ήν μικροΐς γράμμασι μετά τοΰ άνωθεν τοΰ ψηφίσμα-

παρά Δισόώρω άναφέρονται οί έπί τόν Φίλιππον τος υπάρχοντος ανάγλυφου υπό Κ,ΐοϊΐίΐπΐ δοΐιϋηο.

συστάντες βασιλείς, καί πάντες όδηγοΰσιν εις τάς (ο·Γ_ τεί. σελ. 23. πίν. VIII. 48), τά διασωθέντα

πεΡ' τήν Μακεδονίαν χώοας. Ή συμμαχία αΰτών λείψανα έκ τοΰ ονόματος καί τοΰ δημοτικού τοΰ

2
loading ...