Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1874

Seite: 454
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1874/0012
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
454 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ.

γραμματέως, άτινα μετά δισταγμού συνεπληρώθη- φίσματι, δπερ ήν έκ της ενάτης πρυτανείας, ύπάρ-

σαν'ύπό ΚΰΜεΐ' Αυσ[ίστρατος Α.ε[|υκον]οεύ[ς], δύ- χει, ούτε εν τω ψηφίσματι ττερέ. των έν Άνορω

νανται νϋν νά διορθωθώσι κατά τά έν τη στήλη φρουρών τω έπϊ Αγαθοκλέους άρχοντος (Όλ.

ταύτη διασωθέντα. Διότι αί στήλαι όδηγοϋσι προς 105 4=357. π. χ. Έ<ρ. αρχ. Π- Α. Ι630='Ραγκ.

άλλήλας και δεικνύουσι και αύται, δτι έν άμφοτέ- ΑηΙ. ΗοΙ. 393) ήτοι εν ψηφίσματι έκ του προτέ-

ροις τοις ψηφίσμασιν, ε'ι και το μεν της συμμαχίας ρου έτους, δντι και αύτώ της ένατης πρυτανείας,

έγράφη έπϊ της πρώτης πρυτανείας, το δέ περί και έν γένει άνωμαλίαι τοιαϋται έν τη των ψηφι-

ΪΝ'εοπολιτών επί της ένατης, ύπήρχεν ο αυτός σμάτων ειςαγωγή δέν είναι σπάνιαι. Παραδείγματα

γραμματεύς (δρ. Βϋοΐίΐι Ερϊ°τ. οΙίΓΟΠ. 81. σελ. δέ τοιούτων ανωμαλιών τινα συνέλεξεν ό Ρείδθη

38). Επειδή δέ ή συμπλήρωσις στηρίζεται ού μό- εις το περί Φορμίωνος και Καρφίνου ψήφισμα (δρα·

νον εις τά γράμματα ΛΪΣ....ΟΕΥ.. άλλά και ε'ις τον ΒβΓΪεΙιίβ (Ιοί* ΒογΙ. ΑΙίΜ. 1856 σελ. 118).

αριθμόν τών έν τοις στίχοις της στήλης γραμμά- Ό 'Ρήτωρ του ψηφίσματος Καλλισθένης είναι

των, έπεται νϋν, δτι, έάν τό δημοτικον έ'χη καλώς, πάνυ πιθανώς δ αυτός, ου τό ψήφισμα τδ περί της

πρέπει άντ' αυτής νά αντικατασταθώ Λυσ[ίας Λυ- έκ τών αγρών σκευαγωγίας αναφέρεται ύπδ του

οίου Αε' υκον]οεύ[ς], ει καί'.πλεονάζει έν γράμμα. Δημοσθένους δι; [τ., τ. στεφάνου 37 καϊ π. παρα-

Άλλά σημειοΰμεν, δτι τδ δημοτικον τοϋ γράμμα- πρεσο. 86 Β(3ΐί.), δπερ συνταχθέν έπειτα κατ' έ'-

τέως τό συμπληρωθέν Λευκον]οεύ[ς] δύναται νά νοιαν ύπδ τών γραμματικών παρενεβλήθη ε'ις τον

άμφισβητηθη, διότι προ τών γραμμάτων ΟΕΥ ύ- περί τοϋ στεφάνου λόγον, φέρον έπϊ κεφαλής μέν

πάρχουσιν έν τη στήλη δύο άλλων γραμμάτων ~όν ψευδεπώνυμον άρχοντα Μνησίφιλον, έν δέ τη

λείψανα, άπερ παρελείφθησαν έν τη άντιγραφή, τοϋ ρήτορος θέσει έ'χον ((Καλλισθένης Έτεονίκου

είναι δέ έκ ΠΙ μάλλον ή έξ ΟΝ και όδηγοΰσιν εις Φαληρεύς ειπεν». Έν τώ συμμαχικώ ψηφίσματι

τό δημοτικον Πιθεύς μάλλον, τοϋ θήτα μή έχον- εκείτο βεβαίως μόνον Καλλισθένης ειπεν, καθώς

τος και ένταΰθα την στιγμήν, καθώς δέν έχει αύ- έν τω περί Νεοπολιτών ψηφίσματι κείται άπλώς

την και έν τη τοϋ προηγουμένου στίχου τής στή- Πολύευκτος είπεν καϊ έν τω έπϊ Αγαθοκλέους άρ-

λης λέξει 'Ερεχθηΐδος. Τούτου ένεκα τδ τοϋ πα- χοντος περί τών έν "Ανδρω φρουρών Λύσανδρος εί-

τρδς δνομα τοϋ γραμματέως και τό δημοτικον μέ- πεν. Προςθέτομεν τελευταΐον, δτι ή συνάφε:α τών

νουσιν αμφίβολα, τριών στίχων (8—10) τοϋ ψηφίσματος αϋτοΰ είναι

Ό μην εί'τε ή ημέρα τοϋ μηνός δέν ύπήρχεν έν ήμΐν άσαφής, ή δέ τών κατωτέρω στίχων 1 3 καϊ

τώ ψηφίσματι, βεβαίως ουχί διότι ή πρυτανεία ήν 14 έκ τών τύπων συμπλήρωσις έγένετο μάλλον

ή πρώτη, έπειδή ούτε έν τώ περί Νεοπολιτών ψη- τοϋ λο'γου χάριν.

Αριθ. 436.
("Ορα τον άπέναντι πίνακα)

Δημοσιεύεται ένταΰθα μικροΤς γράμμασιν έν πί- μετά ταΰτα έν ταΤς άνασκαφαΐς, αιτινες έγένοντο

νακι ό κατάλογος τών έφηβευσάντων επί Άριστάρ- τώ 1871 έν τώ κρηπιδώματι τής Πυργιωτίσσης,

χου άρχοντος, συμπαγείς έκ τών 13 μικρών τε- και κειμένων νϋν έν τώ Βαρβακείω.

μαχίων, άτινα ευρέθησαν συγχρόνως μετά τών ψη- Ή κεφαλαίοις γράμμασι πανομοιότυπος άντι-

φισμάτων τής εφηβικής στήλης και έδημοσιεύθησαν γραφή των τεμαχίων, ή δυναμένη νά όείξγ την

τώ 1861 μετ'αυτών έν τη αρχαιολογική έφημε- συναρμογής αυτών, έκρίθη περιττή. Τά τεμάχια

,ρίδι ταύτη (Π. Α. άρ. 4-097) και έν τω Φιλίστορι συναρμόζονται πάντα μετ' αλλήλων και συμπλη-

(Τόμ. 1. σελ. 4-6. πρβ. σελ. 529), και έξ άλλων ροΰσιν άλληλα. Ό δέ μικροΐς γράμμασι παρασκευ-

7 νέων τεμαχίων μικρών καϊ μεγάλων ευρεθέντων ασθείς πίναξ περιέχων πάντα τά τεμάχια όμοΰ
loading ...