Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1874

Seite: 454a
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1874/0013
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Ο ϊ ε <ρ η β ε ύ {"σ α ν] τ ε ς επί Άριστάρχ°υ « Ρ Υ ° ν τ ο ς

Έ ρ ε χ θ [ε Τ δ ο] ς Λ ε ω ν τ ί δ ο ς Ά κ α (λ α [ν] τ ί δ ο ς.

(Φίλ. ςίχ.) 90 Διονύσιος Διονυσίο[υ Άναγ]υράσιος. Σωτίων Σωτίωνος Φρεάρριος. 90 Άθηναγόρας Άσκληπιά[δου] Σφήττιος. Μηνόφιλος Μηνοοί[λου] Πειραιεύς. Άρκέ[θ]ων Μηνοδότου Παλληνεύς. Νικάνωρ Βρομίου Ήρακλεώτης.

Άρχέδημος Πολυεύκτ[ου Κηφ]ίσιεύς. Κλεοκράτης Κλεοχράτου Χολλείδϊζ. Άπολλοφάνης Αριστοκλέους Σφήττιος. Άλκέτης Θραυφ[ώ]ντος Πειραιεύς. Άρτέμων Απολλώνιου Άναφλύστιος. Φιλο .. ρος Κρίτωνος Λαοδικεύς.

Μέν]ανδρος Πρωτογέν[ου] Λαμπτρεύς. Τιμοκράτης Εύδήμου ΑΊθαλίδτς. Δαμο'κριτος Βουθήρου Είτεαΐος. Το'δων Το'δωνος Άχεροούσιος. Αθηνά... ος Λύσιδος Σημαχίδης. Στρά[τ]ων Αφροδισίου Άντισχεύς.

Νικόμαχος Σωσιγέν[ο]υ Ααμπτρεύς. Τιμησίων Καλλιθέμιδος 'Γβάδης. Δίφιλος Μενίππου Ίφιστιάδης. Ξενοκράτης Άσχληπιάδ[ο]ϋ Ελευσίνιος. Διονύσιος Θήρωνος Άναφλύστιος. Πόπλιος Ποπλίου Τωμαΐος.

„ -,, " τ--ι γ" υ\„..&,^!ι7«γγ »\νΛΜ„ ω... ϊ' τ- ι ~λ - Μητροφάνης Διονυσίου Ίφιστιάδης. Διονύσιος ΠασιάοΜυ Δεκε/,εύς. ΣΥβουλίδης Ανδρόνικου ΣημαΓνίΙδης. Ζήνων Ειρηναίου Βηρύτιος.

Θεοοοσιος ΓλαυκΓ^ου Παμδωταοης Αγρών Θεμιστνχλεους ΚολωνηΟεν. «.· > <·. «< ,. -» Λ-Γ, , τ , , * ίΓ~ΐΛ.1 ι» ,«· Λ ,

»'» λ, , λ =>5 Οινεΐοος. Δενων Ασκληπια ο ρυ Ελαιουσιοι:. Νικίας Νικανορου Θοραιευς. Άριστοοημος Άνθεστηριου Μιλησιος.

9ο Νικοκλής Γοργιου Κηφισιευς. Απολλω.ιοης Χαρινου Εύπυρίδης. . , Λ ε, ,. , λ > ' £ „ - α '* *ι πΐι / ν ' ν ' ,» .γ

" , τ 1 Δημήτριος Θεοςενου Αχαρνευς. Α ι α ν τ ι ο ο ς. Διοςκουριδης Φίλωνος Παλληνευς. Στράτων Στρατωνος Αντιοχευ[ς.

Σώπατρ;ς ΜΗ [τρ]οδώρου Φηγούσιος. Ίππονιχος Ίππονίκου Κρωπίδης. Νυμφόδωρος Δημονόθου Έπικηφίσιος. Δοσίθεος Άρισ[τ]έου Μαραθώνιος. Δημήτριος Άρτέμωνος Άναφλύστιος. Θεόφιλος Φίλωνος Καρθαιεύ[ς.

Αί γ είδος Σωσίπατρος Σωσιπάτρου Σκαμβωνίδης. Αισχύλος Εΰβ^ι'ότου θριάσιος. Άριστέας Άρισ[τ]έου Μαραθώνιος. Ά τ τ α λ ί δ ο ς. Άνδρότιμος Λευκίου Τωμαΐο[ς.

Μνησικ"λ]ής Μνησικλέους Γαργήττιος. Φιλοκλής Ζωπύρου Χολλείδης. Άριστόνικος Άριστονίκου Όήθεν. Τιμόξενος [Άσ]κληπιάδου Μαραθώνιος. Τιμοκράτης Θεοδότου Σουνιεύς. Γοργίας Δρόμωνος Όπούντ[ιος.

Δίων [Ά]λκιμένου Φιλαΐδης. Εΰδημος Άπολλωνοδότου Φρεάρ'ριος. 100 Ηλιόδωρος Λεωφάνου Λακιάδης. Θεόδωρ[ος] Θεομένου Ταμνούσιος. Διοκλής Δίου ΆΟμονεύς. Παρμενίσκος Παρμενίσκου Άντ[ιοχεύς;

100 Άρχ^ί'ας Διονυσίου Φηγαιεύς. Πτολεμαΐδος. Αριστόβουλος Αγαθοκλέους Θριάσιος. Άντιλέων Άντιλέοντος Μαραθώνιος. Σκάμανδρος Ποσειδωνίου Άτηνεύς. Σαραπίων Επιγόνου Μιλήσιο[ς.

['^ποίλλώνιος ΆργελΓαΙου Άγκυλήθεν. Τίμαρχος Σιμάλου Φλυεύς. Θεόφιλος Διονυσίου Άχαρνεύς. Χρεμωνίδης Φιλοκτήμονσς ^ Μαραθώνιος. Ανδρόνικος Ανδρόνικου^ Άγρυλήθεν. Αύλος Αυλού Τωμαΐος.

■ , „ , . .. · [Κ] ε κ ρ ο π ί δ ο ς. Ζω'ιλος . .. γόνου Μαραθώνιος. Χαίριππος Σίμου Σουνιεύς·

..ων Άπολλωνίδου 'Οτρυνευς. ^παρτοκιων Απολλώνιου Βερενικίδης. » γ ν -Γ α ,α-> · οτ? γ <τ?ι 5 \ Α-1«. ι -τγ ι 'δ ν > π ,β-ι.'-«

Γ \ ) " ' Δη[μ]οφιλος Δημοφιλου Αλαιεύς. Έρμω|ν Ε]ρμοοωρου Φαληρευς. Γ[ε]ροντιοης Κρατιππου Προοαλεισιος.

Μενεσθεύς Μενεσθέως Άγκυλήθεν. Δημήτριος Σώσου Βερενικίδης. 105 Π0[π]λιος Λευκίου Μελιτεύς. Τιμαγόρας Δικαιΐδου Ταμνούσιος. Νικό[β]ουλος Καλλιξένου Άτηνεύς.

Χωρέμης Φιλωνίδου Κολλυτεύς. Σωσίβιος Θερσιλόχου Βουτάδης. Παρμενίσκος Λύσωνος Αίξωνεύς. Θεαρίων Άριστομάχου Φαληρεύς. Κτησικλής Κτησικλέους (ναοίΠΠΏ).

10ο Πανδιονίδος. Άμφίλοχος Άμφιλόχου Βερενικίδης. Μ[ί]κκος Άρτε[μιδ^ώρου Αίξωνεύς. Άριστόνους θεοφάνου Ταμνούσιος. 2 έ ν ο ι.

Σ]ωσίας Άρτέμωνος Παιανιεύς. Άσκληπιάδης Λυσιμάχου Φλυεύς. ..............λέ[ους] Α'ιξωνεύς. Άπολλωνίδης Άπολλωνίδου Ταμνούσιος. Λεύκιος Ποπλίου Τωμαΐος.

ΚΙαλλικρα-ίδ-Λς Συνδρόμου Στειριεύς. Κλεόδωρος Κλεοδώρου Φλυε[ύς]. Γλαυκ* Άλαιεύς. Διόδωρος Τιμησίωνος Ταμνούσιος. .Ιεροκλής Τιμοθέου ΖμυρναΤος."

1 / ' , Φίλων Δημητρίου ΦλυεύΓ 110 Αλκμάν Ά[λκμ]ανος Συβαλήττιος Ηρώδης [Μ]ίκκου Ταμνούσιος. Φιλοποίμην Ίπ[π]ίου Άδραμυτηνός/

Θεωρικος Συνορομου Στειριευς. * ς· Σατυρίων Σωσθένου Συβαλήττιος. Ίέρων Ίέρ^ωνο^ Ταμνούσιος. Λεύκιος Αίίλου Τωμαΐος.

Φίλων Ζηνοδότου Κυδαθηναιεύς. Καρποδωρος Εύβιότου Φλυεύς. Κο-νων Αγαθοκλέους Ξυπεταιών. Δημήτριος Δωροθέου ....... [Άτ]ταλος Μηνοδώρου Όροανδεύς.;

110 Αρτεμίδωρος Νικάνορος Στειριεύς. Διονύσιος Απολλοδώρου Φλυεύς. Διόδωρος] Διοδώρου ΒΙελιτεύς. Φοσκίων Φυσκίωνος Φαλη[ρε]ύς. Ισίδωρος Ισιδώρου Νεαπο[λίτης].

Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Στειριεύς. Πάμφιλος Αριστοβούλου ΆφιδναΤοΰ. Ί π [π ο θ] ω ν τ ί δ ο ς. Απολλόδωρος Απολλοδώρου Τα[μνούσι]ος. Διονύσιος Διονυσίου Άπαμεύς.

Ίΐατροκλής Τατροκλέους Π[. . . ε]ύς. Μνησα[γ]όρας Μνασέου Προςπάλτιος. 113 ^ ΚΜ^νου Κειριάδης. Άρτέμων Τέρωνος Ταμνο[ύσιοςΐ. νουμήνιος Αετίωνος Ταρσεύς

ύ Γ 1 Γ 1 ϋ ι\τ 0~ Μ Λ' Βακχιος Μητροβιου έκ Κοίλης. Λ ν τ ι ο χ ι ο ο ς. Γλ[αυ]κος Αγάθωνος Βηρυτιος.

...............&™ Σ[τειριε]ύς. ΜενεκΛης Μενεοημου Θημακεύς. Λέων Σωπάτρου Πειραιεύς. Θήρων Νίκωνος Άναό[λύστΐος]. Απολλώνιος Τόδωνος Ήρακλεώτης.'

Κ]ριτοβουλος Ήγησίου Άφιδναΐος. Μηνοφών Τελέστου Έροιάδης. Παγκράτης Πύρ'ρου ΚρΓ_ω]εύς. Δημήτριος Κρατερού Άντιοχεύς.

[Ή βουλή δ δήμος] [Ή βο]υλή ο δήμος Ή βουλή ό δήμος Ή βουλή έ δήμος Ή βουλή ό δήμος Ή βουλή δ δήμος .Ή βουλή δ δήμος

[τον παιδοτρίβην] ^δν δπ]λομάχον τ^ν άκοντιστήν τον τοξότην τον άφέτην τον γραμματέα τον ύπηρέτην

[Σπουδιαν] Ηρόδοτο ν Αιονύσιον Μενέστρατον Καλλίαν [Κ]αλλιάδην Έπίγονον

['Οήθεν]. Είτεαΐον. Σφαίρου Άσκληπιάδου ΑΊγιλιέα. Έρμαγόρου Δημ[η]τρίου

Άζηνιέα. Τρικορύσιον. Στειριέα. Πε[ι]ραιέα.;

Έφημ. Άρχ. Π. Β. παράρτ. σελ. 454 αριθ. 430;
loading ...