Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1874

Seite: 457
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1874/0016
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
θόγράφιάν χα επί τοϋ τεμαχίου διασωθέντα και
συμπληρώσαντες, όπως εξ αντιπαραβολής αυτών
προς τάς γνώστάξ ταμι«κάς άναγραφάς είκάζο-
μεν, ότι πρέπει νά συμπληρωθωσι, λέγομεν περί
τοδ τεμαχίου και των περι αυτού ημέτερων εικα-
σιών τα έξης.

Το τεμάχιον κείται νϋν έν τη έν Άκροπόλει
συλογη τη έν τη θόλω, είναι λίθου πεντελικοϋ,
είναι δέ έκ της αριστεράς γωνίας της στήλης· άλ-
λ' οΰτε το πάχος έχέί σώον οΰτε άλλης πλευράς
δεικνύει άκρον. Τά γράμματα δεν είναι στοιχηοόν
γεγραμμένα, εχουσι δέ ΰψος 9 έως 10 χιλισστών
του γαλλικού μέτρου. Τδ Ό μικρόν εχει διάμετρον
5 χιλιστών. Οί στίχοι άπέχουσιν άπ' αλλήλων 8
έως 9 χιλιοστά. Τά έν τω 2 στίχω 11 γράμματα
κατέχουσι πλάτος της στήλης 12 εκατοστών, οι
οέ στίχοι άπέχουσιν από της γωνίας 1ο χιλιοστά.

Τδ τεμά/ιον εύρον έν Άκροπόλει τω 1873 οι
έργάται, άλλα μή δηλώσαντες εγκαίρους τον τό-
πον της ευρέσεως, δεν ήδυναντο νά είπωσιν ερωτη-
θέντες, άν εΰρον όπισθεν της των Προπυλαίων βό-
ρειας πλευράς, ήτις έκαθαρίζετο τότε άπδ τά πα-
ρωκοδομημένα τείχη της εκκλησίας, ή άν εύρον
έμπροσθεν τοϋ της συλλογής οικίσκου του προς
ανατολάς τοΰ Ερεχθείου κειμένου, ένθα έκαθαρί-
ζετο συγχρόνως μικρόν μέρος άπδ την ενταύθα κει-
μένην δεξαμενήν.

"Οτι τδ τεμάχιον ανήκει εις τάς στήλας, αίτι-
νες περιειχον τάς πρδ Εύκλείδου ταμιακάς άνα-
γραφάς τών έν τω Έκατομπέδω άνακειμένων ανα-
θημάτων, δεικνυουσι τά έν τω 4 στίχω διασωθέν-
τα ΣΕΕΠΙΣΤΕΐ/ΕΣ, δντα αναμφισβήτητα λείψανα
του έν ταΤς άναγραφαϊς έκείναις δευτέρου κατά την
σειράν αναθήματος.. κ ό ρη χ ρ υ] η ή επί στή-
λης [ά σταθμός., (δρα τάς άναγραφάς ταύ-
τας παρά Βοικχίω δίδΐι. 2 β. σελ. 176—19ο-
€ΙΛ. I 141—160 και σελ. 69 κ. ίο.).

Τά δέ έν τω 3 στίχω......ΟΧΑΡΟΣΕΙ^ΕΥ

•.....είτε λείψανα έξ ονόματος ταμίου, είτε

λείψανα έξ ονόματος γραμματέως θεωρηθώσι, δει-
κνύουσιν, δτι τό τεμάχιον δεν ανήκει εις ούδεμίαν
από τάς γνωστάς ήδη πεντετηρίδας τών αναγρα-
φών τών έν τω Έκατομπέδω άναθημάτων, άλλ' εις
Τίνα τών έτι άγνωστων διότι έν ουδεμία τών γνω-

στών οΰτε ταμίας οΰτε γραμματεύς υπάρχει τοϋ
ονόματος τούτου . . . οχαρους Έλευ[σίνιος.

Έάν δέ έκ τών γνωστών άναγραφών θελήσω-
μεν νά συμπληρώσωμεν τους στίχους 3, 4 και 5
τοΰ τεμαχίου, π^ρατηροΰμεν, δτι ο 3 στίχος, οΰ
ή συμπλήρωσες φαίνεται αναμφισβήτητος, ίνα συν-
αφθη μετά 4 στίχου, λαμβάνει 96 εως 97 γράμ-
ματα, είτε «έγραμμάτευεν» τεθη μετά τό Ελευσί-
νιος είτε «και χσυνάρχοσιν», ή δέ στήλη, ε'ις ήν
ανήκει τό τεμάχιον, φαίνεται, δτι κατ' άναλογίαν
τοΰ πλάτους τών έν τω 2 στίχω 11 γραμμάτων
πρέπει νά είχε πλάτος ενός μέτρου και έπέκεινα.
Άλλά διά την συνάφειαν τοϋ 4 στίχου μετά τοΰ
5 αί άναγραφαί παρέχουσι γράμματα 74, διά δέ
την συνάφειαν τοϋ 6 στίχου μετά τοΰ 5 παρέχου-
σι γράμματα 84·. Έκ τούτου κατανοοΰμεν, δτι έν
τοις άρθροις της άναγραφής ταύτης ύπήρχον προς-
θήκαι, αίτινες είναι έξ άλλων άναγραφών άγνω-
στοι, ων ένεκα έν τοΤς στίχοις 4 και 5 μένουσι
χάσματα.

Επειδή δέ οΰτε ε'ις τάς δύο πρώτας γνωστάς
πεντετηρίδας Όλ. 86 3— Όλ. 88 2 οΰτε ε'ις τάς
δύο άλλας τάς άπό της Όλ. 89 3 μέχρι της Όλ.

91 2 προβαίνουσας ύπάρχουσι τοιαύτα χάσματα,
έπεται, δτι τό τεμάχιον δεν δύναται νά άνήκη εις
τήν μεταξύ έλλείπουσαν πεντετηρίδα Όλ. 88 3—
Όλ. 89 2 και νά συμπληρόνη τυχόν τά ονόματα
τοϋ γραμματέως Σμικύθου τοΰ γνωστού έκ τών
άναγραφών τοΰ προνάου και άνήκοντος ε'ις τήν
Όλ. 89 1 ίδρα τούς πίνακας τών ταμιακών άνα-
γραφών καϊ τών ταμιακών άρχών παρά Βοικχίω
δίδΐι. 2. β. σελ. 147. κ. εφ. και νυν και τον πίνακα
τών ταμιακών άρχών έν ΟΙΑ. I σελ. 225).

Άλλ' οΰτε εις τήν πεντετηρίδα Όλ. 91 3—Όλ.

92 2 ης έλλείπουσι τό τρίτον και τέταρτον έτος,
δύναται νά άνήκη τό τεμάχιον τοΰτο· διότι της
πεντετηρίοος ταύτης και οί γραμματείς και οί τα-
μίαι τών ετών απάντων είναι γνωστοί έκ τών ά-
ναγραφών τών έν τω προνάω και τών έν τω Παρ-
θενώνι άνακειμένων αναθημάτων, ουδείς δέ έξ αυ-
τών εχει τά έν τω τεμαχίω τούτω διασωθέντα ονό-
ματα ., . . ο χ ά ρ ους 'Ελευ[σίνιος.

Τό τεμάχιον άρα πρέπει νά άνήκη ή ε'ις τήν
πεντετηρίδα Όλ. 92 3^Όλ. 93 2 ή εις τήν έπο-.*
loading ...