Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1874

Seite: 459
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1874/0018
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ. 459

είναι έτι πάνυ ευκρινής 7.0.1 έπικυρόνει την γραφήν κατέχουσι πλάτος 22 εκατοστών. Επειδή δε ή

τήν έν τώ πανυμοιοτύπω της "Αρχαιολογικής Έ- στήλη ειχεν 68 γράμματα έν έκάστω στίχω (δρα

φηρ-ερίδος καϊ την τοΰ Τόσς, ας ό Βοίκχιος ειχεν Βϋοΐίΐι δίδΐι. 2 β. σελ. 179), τδ πλάτος αύτής

υπ1 όψιν. κατ' άναλογίαν ην περίπου 83 εκατοστών. "Ωστε ή

Ό λίθος υπάρχει έν τη πινακοθήκη, ενθα ίσως δεν εικασία τοΰ ΚίΓοΙιΙιοίϊ, καθ' ήν τδ τεμάχιον εκείνο

ύπήρχεν, δτε άναζήτει αύτόν δ ημέτερος 'Ραγκα- ετέθη ε!ς τήν στήλην ταύτην ώς όπισθία πλευρά,

βής. 'Εντετειχισμένος δέ ών έν τοις πλαισίοις έξή- κατά τόν τρόπον τοϋτον κρινομένη, ουδέν κΰρος

χθη νΰν έπίτηδες και εξετασθείς ευρέθη έχων τδ ευρίσκει, ίσως δέ καϊ έκ τοΰ πάχους τοΰ έν Γαλ-

μέγιστον πάχος 16 εκατοστών τοΰ γαλλικού μέ- λία υπάρχοντος τεμαχίου, εάν ήναι σώον, κρινο-

τρου (ουχί 10 ώς λέγει δ Πιττάκης έν Άρχ. Έφ. μένη, δέν ευρίσκει κΰρος. Καϊ τοιαΰται μέν αι

Π. Α. αρ. 2238 έν τη δευτέρα τοΰ τεμαχίου εκ- περί τοΰ τεμαχίου τούτου ε'ικασίαι τών άνδρών

οοσει, ένθα καϊ πλήρες "Ο μικρόν εγραψεν έσφαλ- έκείνων.

μένως έν τώ 5 στίχω αντί "Ω μέγα). Τά γράμ- Τα τεμάχια ένεκα τών ύπεμφαινομένων χασμά-

ματα έχουσιν ΰψος 9 εως 10 χιλιοστών, τόσην δέ των μετά τά αϋτά αναθήματα φαίνεται δτι δέν

έχει σχεδδν και τδ Ό μικρόν τήν διάμετρον. Ή ά- άπέχουσι πολύ άπ' αλλήλων κατά τά έτη. Ήδύνα-

πόστασις τών στίχων άπ' αλλήλων μετά τοΰ ΰψους το δέ τις νΰν ίσως και νά συνάψη τά έν αύτοΤς λεί-

τών γραμμάτων είναι 13—14 χιλιοστών εις τους ψανα, άλλ' έκ της αντιπαραβολής της έν τοις τε-

πρώτους 3 στίχους καϊ 12—13 χιλιοστών ε'ις μαχίοις γραφής προκύπτει άναμφισβητήτως, δτι τά

τους λοιπούς. Ό δέ ί στίχος, ένθα άρχεται νέον έκ της αρχής τοΰ έτους διασωθέντα λείψανα έν τώ

εδάφιον, απέχει άπό τοΰ 3 στίχου 10 χιλιοστά, τεμαχίω τούτω δέν δύνανται νά άνήκωσιν εις τδ

Έν τη αντιθέτω πλευρά τοΰ λίθου, καί τοι έχον- αύτδ ετος της πεντετηρίδος, είς δ ήθελον κατατα-

τος πάχος 16 εκατοστών, γράμματα, ώς ήλπίζετο, χθή τά λείψανα τά διασωθέντα (στίχ. 1—3) έν τω

δέν ύπάρχουσιν, άλλ' ισως ή πλευρά δέκ είναι σώα. τεμαχίω έκείνω έκ τοΰ τέλους τοΰ έτους. Διότι,

Ή στήλη ήδύνατο νά έχη πάχος 18 εκατοστών, καί εάν τά γράμματα είναι Ισοϋψή, διαφέρει δμως

ώς άλλαι στήλαι τών αναγραφών τών πρδ Εύκλεί- καϊ ή άπο'στασις τών στίχων καί ή διάμετρος τοΰ

οου (δρα Άρχ. Έφ, Π. Β. άρ. 427. σελ. 4-16). Ό μικροΰ. Είναι δέ πάντως λείψανα έτών διαφόρων,

Μένει κατά ταΰτα άδηλον καί τδ πάχος της καί έ'χομεν ούτως λείψανα τριών έτών έκ τών

στήλης, είς ήν ανήκει τδ τεμάχιον καί τό όπισθό- άναγραφών τούτων. Καί εκείνο μέν τδ τεμάχιον

γραφον αύτής. 'Αλλά τδ πλάτος της στήλης δύ- δια τάς έν αύτώ άνωμαλίας της ορθογραφίας δέν

"ναται νά πορισθή τις έκ τών εξής· τά έν τώ 13 δύναται νά τεθή, ώς ορθώς παρατηρεί ό Κϊΐτΐιΐιοίϊ

στίχω 16 γράμματα . . ΙΚΤΕΡΟ 1'ΧΟΙΑΙΝΈΘΕΣ . . (ΟΙΑ. I σελ. 72 6)) πρδ τής Όλ. 93 3 ούτε μετά

κατέχουσι πλάτος έν τ(Τ> τεμαχίω 18 έκατοστών. τήν Όλ. 94- 1. Ά ν δέ καϊ τδ προκείμενον τεμά-

Ή στήλη άρα, εάν κατά τάς συμπληρώσεις τοΰ χιον, δεικνΰον τάς αύτάς άνωμαλίας έν τη άνα-

Βοικχίου ειχεν 90 γράμματα έν έκάστω στίχω, γραφή τών αναθημάτων, ειχε καί τάς ανωμαλίας

ήν κατ1 άναλογίαν πλατεία περίπου έν μέτρον. τής ορθογραφίας, περί τούτου τό τεμάχιον πάνυ

Τοσούτον δμως πλάτος στήλης δέν ύπεμφαίνουσι μικρδν δν ούδέν παρέχει ήμΐν ασφαλές τεκμήρι,ον.

τά τεμάχια τά περιέχοντα τά λείψανα τών άνα- "Ενεκα δέ τών χασμάτων μόνον τδ τεμάχιον δέν

γραφών τής πρώτης πεντετηρίδος Όλ. 86 3—Όλ. δύναται νά τεθή μετά τήν Όλ, 93 3, διότι καί έν

87 2. Διότι έπί τοΰ μείζονος τεμαχίου έκ τών δύο τη τών άναθημάτων τοΰ προνάου αναγραφή, ήτις

'ών έν τοΐς Προπυλαίοις υπαρχόντων (τοΰ ϋΙΑ. I άνήκει είς τήν Όλ. 93 1 απηντήθη προ τοΰ 7 άνα-

σελ. 55 &), ου τδ πάχος δέν έσώθη, τά έν τώ 3 θήματος δμριον χάσμα έκ προσθήκης «εν χιβωτίω

στίχω 18 γράμματα ΗΟΙΣΚΡΑΤΕΣΝΑΥΠΟΝΟΣ, στρογγύλω», ήτις μόλκ ενοήθη πλήρης τελευταΐον

έξ ων τό Π είναι πάνυ σαφές καϊ ούτε ανάγκη ει- έκ λίθου, δςτις υπάρχει έν Ά,κροπόλει καί άντι-

>*ι νά μεταβληθη είς Τ (δρα ΟΙΑ. I σελ. 69 II &) γραφείς εσχάτης Οπό ϋ. ΚΟΜβΓ έδημοσιεύΟη ύτιο
loading ...