Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1874

Seite: 460
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1874/0019
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
"ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ.

ΚϊΓϋΙτΙιοίϊ (δρα Βδϋΐϋι δίδΐι 2 β. σελ. 219 ϋ στίχ. ύπεμφαίνηται καί ό ταμίας της 'Ολυμί 92 4 Άμει-

8/9 και ΚΪΓΟίιΙιοίϊ ΒβΓΠΙβΓΚ. ζιι ά- ϋΐ'ΐί. ά. ν.άόης, ου τό οημοτίκδν μένει άγνωστον, άλλα

δοΐιαίζπΐ. έν Α1>1ι. ά. ΒθγΙ. ΑΙϊΜ. 1864 σελ. 50 πολλω πίθανώτερον φαίνεται, ό.....οχάρος

και Ββίΐ. VII και ΟΑ. I σελ. 51 139 α και Έλ.ε υ [σ ί ν ι ο ς ούτος είναι ό γραμματεύς της

σελ. 69 θ)). Όλ. 93 1 ... ης "Ελευσίνιος. "Αν δέ έν τω τεμα-

Ήδύνατο' τις νυν τούτου ένεκα να άμφιβάλη χιω τούτω ό γραμματεύς έχει καί το τοϋ πατρός

ποΤον έκ τών τεμαχίων ήναι άρχαιο'τερον και άν το όνομα, παρατηροΰμεν, δτι καϊ εν άλλαις άναγρα-

τεμάχιον τοϋτο, μή δυνάμενον ένεκα της γραφής φαΐς ό γραμματεύς είναι άναγεγραμμένος ότέ μέν

νά τεθη ε'.ς τα μετά τον Εύκλείδην άρχοντα έτη, μετά τοϋ ονόματος του πατρός ότέ δέ άνευ αύτοΰ

εξ ων καϊ τδ τεμάχιον έκεΐνο τελευταΐον άπεσπά- (δρα παρά Βοικχίω δίδΐι. 2 β. σελ. 179 τά «Εύ-

σΟη, δέν πρέπη νά τεΟη εις τδ τρίτον έτος της κατά θέας "Αναφλύστιος έγραμμάτευε» καί «ΕύΟέας Αίσ-

τήν άναρχίαν πεντετηρίδος ("Ολ. 93 3—Όλ. 94· χρωνος Άναφλύστιος έγραμμάτευεν» εξ άναγρα-

2), εις ην καί τδ τεμάχιον έκεΐνο κατετάχθη. φή? των έν τω Έκατομπέοω αναθημάτων έκ της

Έν τω τεμαχίω άναγινώσκομεν μέν έτι χ σ υ- Όλ. 86 3—Όλ. 87 2). Κατά ταϋτα τδ τεμάχιον

ν α ρ χ ο . . καί ουχί, ώς έν τω τεμαχίω έκείνω, τοϋτο φαίνεται ού μόνον, δτι είναι άρχαιότερον

συνάρχοντες, δπερ άπαντώμεν κατά πρώτον έν τη εκείνου, άλλά καί δτι πρέπει νά καταταχΟη εις τήν

αναγραφή τοϋ προνάου τη έκ της Όλ. 93 1, άλ- πεντετηρίδα Όλ. 92 3—93 2.

λ' έκ της διαφοράς ταύτης τών τεμαχίων δέν δυ- Επειδή δέ έκαστος τών γραμματέων, έάν αί ά-

νάμεΟα νά κρίνωμεν άσφαλώς περί της άρχαιότη- ναγραφαί εχωσι πλήρη τον τύπον της εισαγωγής,

τος αυτών. Έκ της αμφιβολίας ταύτης δύνανται μνημονεύεται έν τρισίν ετεσι κατά σειράν, πρέπει

\ά μας άπαλλάξωσι, νομίζομεν, τά έν τω 3 στίχω νά έξετασΟή, ποΤον αρά γε έτος της πεντετηρίδος

τοϋ τεμαχίου άναγινωσκόμενα ... ο χ α ρ ο ς Έ- είναι τοϋτο, έν ω δ γραμματεύς Ελευσίνιος είναι

7ν ε υ [σ ί ν ι ο ς, έάν άντιπαραβληθώσι προς τάς άναγεγραμμένος. Καί τδ πρώτον μέν έτος της πεν-

άναγραφάς τών έν τω προνάω αναθημάτων, τάς τετηρίδος δέν δύναται νά ήναι, διότι δ γραμματεύς

διασωθείσας έκ της πεντετηρίδος Όλ. 92 3 —Όλ. εκείνος ανήκων εις την Όλ. 93 1 ήδύνατο νά μνη-

93 2 (δρα δίδΐι. 2 β. σελ. 218=(]ΙΑ. I. 137— μονεύηται εις τδ προηγούμενον έτος Όλ. 92 4,

140 καϊ σελ. 68 καί 69). καί εις τό έπόμενον 93 2, ουχί εις τό πρώτον.

Έν τοΐς λειψάνοις τών άναγραφών τούτων δνο- Τοϋτο δέ έπιβεβαιοϋται καί έκ της περί συμπλη-

μάζεται εις έκ τών δέκα ταμιών της "Ολ 93'2 ρώσεως του προκειμένου τεμαχίου έρεύνης. Διότι,

Ελευσίνιος καί οι δέκα ούτοι ταμίαι ώνομάζοντο έάν οοκιμάσωμεν νά συμπληρώσωμεν κατά τούς:

πάντες μετά τοϋ ονόματος τοϋ πατρός καί τοϋ δή- γνωστούς τύπους τά έν τω τεμαχίω λείψανα τά

μου. Άλλ' έν τοις αύτοΐς λειψάνοις άναγινώσκε- έκ της είςαγωγής διασωθέντα, πειΟόμεΟα, δτι δέν

ται καί τις τών γραμματέων.....η ς Έ λ ε υ σ ί- δύνανται νά ήναι λείψανα τοϋ πρώτου έτους πεν-

νιος., ανήκων εις την Όλ. 931. Τά έν τω προ- τετηρίδος. Επειδή είναι μέν τά λείψανα αρχή έτους,

κειμένω τεμαχίω άναγινωσκόμενα ....οχάρος τδ έν τω 1 στίχω κείμενον παρέδοσαν

Έ λ ε υ[σ ί ν ι ος . . κατά τήν Οέσιν, ήν κατέχουσιν φαίνεται, δτι δδηγεΐ ε'ις τά «τάδε παρέόοσαν», άλ-

πρδ της άναγραφής, δύνανται κατά συντομίαν τινά λ'έάν προβώμεν εις τήν συμπλήρωσιν «τάδε πα-

τύπου νά ύπεμφαίνωσι καί ταμίαν (πρβ. τάς έκ τοϋ ρέδοσαν αί τέτταρες άρχαί, αΐ έοίδοσαν τον λόγον

τοΰ προνάου άναγραφάς της Όλ. 92 4 δίδΐι 2 β. έκ Παναθηναίων ές Παναθήναια τοις ταμίαις . . .»,

σελ. 218), άλλά βεβαίως ουχί τδν έκ τών δέκα τα δ μέν πρώτος στίχος εύοδοΰται άρκούντως, μή

μιών εκείνον της Όλ. 93 2 τδν Έλευσίνιον. Διότι άπαιτών υπέρ τά 96 γράμματα, ίνα περιλάβη τά

ούτος δέν ήτον δ πρώτος τών ταμιών τούτων, ό πρώ- τοϋ τύπου μέρη καί τά δνόματα τοϋ πρώτου τών

τος ήν τις Καλλι.... 'Αγρυλήθεν (δρα ΚΪΓΟίιΙιοίϊ ταμιών, οις ή παράδοσις έγένετο υπό τών τεττά-

Β6ΐΏ6Γΐί κτλ., νΰν ϋΙΑ.Ι σελ. 226). Ήδύνατονά ρων αρχών, άλλ' ό 2 στίχος, ίνα συναφΟη μετά
loading ...