Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1874

Seite: 462
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1874/0021
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
462

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ.

λογίαν δέν υπερέβαινε τά 80 εκατοστά, ενώ τό τριών πρώτων ετών έν τή αύτη στήλη άλλ' έν
πλάτος της στήλης, εις ήν ανήκει το προκείμενον άλλη στήλη άναγεγραμρ,ένον.
τεμάχιον, πρέπει νά υπερέβαινε το μέτρον. Διότι, Σημειοΰμεν δέ τελευτάίον, ότι, επειδή αμφότερα
ώς έστμειώσαμεν ανωτέρω, τά 96 γράμματα τά έν τά τεμάχια, τό τε γνιοστόν ήδη και το νΰν έκοι-
εκάστω στίχω χ.ατ' άναλογίαν τοϋ πλάτους τών 11 οόμενον, ύποδεικνύουσι στήλας έχουσας πλάτος ενός
γραμμάτων τοσούτον άπαιτοϋσι πλάτος της στη- περίπου μέτρου, εΰκολον ρ.έν είναι νά είπωμεν,
λης. Φαίνεται λοιπόν, ότι, καθώς τό τεμάχιον ε- οτι δέν δύνανται νά προςαοθώσιν ώς όπισθόγραφα
κείνο (πίν. 68 4-37 β) δέν είναι, ώς ε'ιν.άζετο, έκ είς τάς στήλας, είς ας άγει ή περί της θέσεως αυ-
τής οπίσθιας πλευράς της πρώτης στήλης, ούτω τών εικασία του Κϊιχίιΐιοίΐ, άλλα οέν είναι εύκο-
7.7.1 τό τεμάχιον τοϋτο (πίν. 68 437) δέν είναι έκ λον και νά είπωμεν, ότι τά τεμάχια άνήκουσιν εις
της οπίσθιας πλευράς της δευτέρας στήλης. Άλλά τήν αυτήν στήλην καί ότι τό μέν νυν έκδιδόμενον
τούτου ένεκα δέν δύναται τις νά μεταβάλη τήν περί ώς άρχαιότερον είναι έκ της έμπροσθεν πλευράς της
τοϋ έτους εικασίαν, εις ό τό τεμάχιον κατετάχΟη. στήλης έκεΐνο όέ έκ της όπισθεν. Πάσα οέ εικασία
Διότι έόείχθη άλλαχοϋ (όρα Άρχ. Έφημ. Π. Β. περί τούτου νΰν γενομένη ήΟελεν είναι έπισφαλής.
άριθ. 427), ότι καί της πεντετν;ρίόος Όλ. 91 3-— "Ισως έν τω μέλλοντι εύρεΟώσι που έν Άκροπόλει
Όλ. 92 2 τό τέταρτον έτος τών έν τω Παρθε- άλλα τεμάχια της στήλης καί όδηγήσωσιν είς εί-
νώνι άναθημάτων οέν ήν, ώς είκάζετο, μετά τών κασίας άσφαλέίς.

Άριθ. 4-38.

(!Όρα πίν. 69 Α καί 69 Β)

Τά επί τών πινάκων 09 Α καί 69 Β λείψανα σκονται από τά κάτω προς τά άνω. "Ωστε ή αρχή

ταμιακής στήλης είναι μέρη τών δύο άντιΟέτων της στήλης είναι έστραμμένη προς άνατολάς.

πλευρών μιας καί της αύτής στήλης, ήτις είναι έν- Τά επί του πίνακος 09 Β άντιγεγραμμένα διε-

τετειχισμένη έν τη μεσημβρινή τών βυζαντινών σώθησαν έν τή έμπροσθεν πλευρά της στήλης. Ει-

παραστάδων της πύλης του Παρθενώνος. Άντε- ναι δέ μέρος μιας τών σελίδων, αίτινες ύπήρχον

-/ράφησαν δέ καί άπεικονίσθησαν έπι τών πινάκων έν τή πλευρά ταύτη της στήλης. Τό μέγιστον

άπό γυψίνων άποτυπωμάτων, τά οποία άποτυπω- πλάτος της σελίδος είτε τό μήκος του μεγίστου έν

θέντα από τών δύο πλευρών της στήλης ύπάρχουσι αύτη στίχου (78) είναι 360 χιλιοστών. Τό δέ μή-

νϋν έν Άκροπόλει. · κος τοϋ διασωθέντος μέρους της σελίδος είναι 870

Ή στήλη είναι λίθου πεντελικοΰ, κατέχει δέ έν χιλιοστών περίπου. "Εκ τών παρακειμένων σελί-

τή παραστάδ; τον όγδοον έκ τών 16 δόμων άριθ- δων ύπάρχουσι σποράδην τινά γράμματα καί κατ"

μουμένων άπό του έοάφους προς τά άνω. Έχει δέ άριστεράν της διασωθείσης σελίδος, ήτις άπέχει άπό

κατά τήν καταμέτρησιν, ήν τών τεκτόνων τις πα- της κατ' άριστεράν γωνίας 1 50 χιλιοστά, καί κατά

ρέσχεν ήμΐν, πάχος μέν 29 εκατοστών τοϋ γαλ- δεξιάν, ένθα ή σελίς άπέχει άπό της δεξιάς γω-

λικού μέτρου, μήκος δέ 2 μέτρων καί πλάτος 1 νίας υπέρ τά οΟΟ χιλιοστά, ό δέ πρώτος στίχος

μέτρου. Έκ δέ της προς άνατολάς έστραμμένης αύτής άπό της άνω άκρας 270 χιλιοστά. Κάτω-

άκρας είναι άποκεκομμένη ή κάτω γωνία. θεν δέ του τελευταίου στίχου τής σελίοος, όςτις

Ή στήλη είναι πλαγίως έντετειχισμένη έν τή άπέχει άπό τής κάτω άκρας τής στήλης 860 χι-

πχραστάόι. Τά δέ γράμματα ύπάρχουσιν έν τή έμ- λιοστά, οέν ήδυνήθημεν νά άνακαλύψωμεν γράμ-

προσθεν πλευρά αυτής καί έν τή προς τον τοίχον ματα καί φαίνεται, ότι αί σελίδες δέν προέβαινον

^στραμμένη. Έν τή έμπροσθεν πλευρά άναγινώ- κατώτερο). Τά έκ τών παρακειμένων σελίδων σπο-
loading ...