Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1874

Seite: 463
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1874/0022
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΈΡΙΣ.

ράδην διασωθέντα ταΰτα γράμματα εθεωρήσαμεν σιν άπ' αλλήλων 5 εως 7 χιλιοστά. Παρατηροϋ-,
μάταιον νά συλλέξωμεν είς τον πίνακα. Φαίνεται δέ, μεν δε, δτι τά της αναγραφής μέρη έν τη πλευρά
δτι τά μέρη κατεξέσθησαν επίτηδες, ίνα το χρίσμα ταύτη ύποδιηροΰντο εις εδάφια, διαστελλόμενα
προςκολληθή ςερεώτερον εις τόν λίθον. Έκ οέ τοΰ άπ'αλλήλων δίά κενών διαστημάτων (δρα σελ. II
κατ' άριςεράν της διασωθείσης σελίδος υπάρχοντος στίχ. 6/^, σελ. III στίχ.. 16/17) ενός ή δύο στίχων,
νυν κενοΰ μέρους της στήλης κατανοοϋμεν, οτι το Ή έμπροσθεν πλευρά του λίθου δτι ην ένεπί-
νΰν πλάτος της στήλης δεν είναι τό άρχικον. Διότι γράφος δεν ήτον άγνωστον. Ό μακαρίτης Πιττά-
βεβαίώς ή ενταύθα κειμένη σελίς δεν ήδύνατο νά κης έν τω συγγράμματι αύτοΰ τω έπιγραφομένω
έ'χη πλάτος μόνον 150 χιλιοστών, δσον είναι νΰν Γ αηοίοηΐΐο Αί]ΐθηβδ (σελ. 381) λέγων α 1β§
τδ διάστημα άπδ της νΰν γωνίας της στήλης μέχρι οΙΐΓβίίεηδ Οΐΐί; ρΐ&οό δΐΐΓ Ια 0,1'αΐκΐβ ροτίβ (Ια
της διασωθείσης σελίδος, ενώ τδ πλάτος της όιασω- Ρ&ΓΐΙίβηοη Πΐΐε ρΐοιτε ροΐΐαΐΐΐ; 11116 Ιοη^ΙΙβ 111-
Οείσης σελίδος είναι 300 χιλιοστών. Αείπουσι οέ ΟΓΪρϋοη ςιιί οδί; ιιη ΟίΐΙαΙο^ΐΐβ (Ιβδ ΐΓβδΟΓδ άπ
τουλάχιστον 22ο χιλιοστά έκ τοΰ αρχικού πλά- ΙοίΤίρΙο » έαιοεν άφορμήν είς άναζήτησιν τοΰ λι-
τούς της στήλης. Τά γράμματα έχουσιν ΰψος 5 θου και ένομίζετο, δτι τον λίθον τοΰτον νοεί, ον-
χιλιοστών, οι δέ στίχοι άπέχουσιν άπ' αλλήλων τα καταφανή καί όρατόν είς τούς γυμνούς όξυ-
5 έως 7 χιλιοστά, είναι δέ άνισοι τδ μήκος, ώς έν τέρους οφθαλμούς, ιδών και άναγνώσας τά έπ' αύ-
τώ πίνακι φαίνονται. 'οΰ κάτωθεν δρώμενα, εί καί νΰν, δτε ευρέθη καί
Της προς τον το'ίχον έστραμμένης πλευράς μέ- έν τή βόρεια των βυζαντινών παραστάδων της πύ-"
ρος είναι τά έπί του πίνακος 69 Α άντιγεγραμ- Λης εντετειχισμένος ύπδ τό άνώφλίον μέγας τα-
μένα. Είναι δέ δρατδν νΰν τδ μέρος τοΰτο καί εύ- μιακός λίθος, άμφίβολον καθίσταται, τίνα τών λί-
χερώς άπετυπώθη επί γύψου, διότι λείπει έξ άνα- ένόει. Ό οέ καθηγητής Άθ. 'Ρουσσόπολος
τολών έκ τοΰ τοίχου της παραστάδος δ λίθος, δςτις καί έδοκιμασέ ποτε άπδ κλίμακος νά άντιγράψη
έκάλυπτεν αυτό. Είναι δέ, ώς δ πίνας" δεικνύει, λεί- την έμπροσθεν πλευράν της στήλης, άλλα δέν ή-
ψανα τριών σελίδων. Τούτων δέ τδ πλάτος δμοΰ Ουνήθη, λέγει, ένεκα τοΰ ανέμου (δρα Άρχ. Έφημ.
είναι 940 χιλιοστών, δσον είναι περίπου τδ νΰν Π. Β. αρ. 42ο. σελ. 409). "Ισως άλλος τις δοκιμά-
πλάτος της στήλης. "Ωστε δέν δύναται νά υπάρχη σας ήθελε προςθέσει, δτι καί έν &φα νηνεμία δύς-
καί άλλη σελίς έν τή πλευρά ταύτη, καί, έάν ύπήρ- κόλον ήτον νά αντιγραφή άπδ κλίμακος λίθος άσα-
χεν,ούδέν έξ αΰτής νΰν σώζεται. Τδ μήκος τοΰ άπο- φής και πλαγίως έντετειχισμένος.
τυπωθέντος μέρους της πλευράς είναι 540 χιλιο- Τήν έμπροσθεν πλευράν της στήλης δτι ην ένε-
στών. "Ωστε τρία τέταρτα περίπου τοΰ νΰν μήκους πίγραφος καί άλλοι τινές ίσως παρετήρησαν είτε
της στήλης κρύπτονται ύπό τον το'ίχον, τά δποΤα κατά τύχην είτε έκ περιέργειας, αλλά τήν πρδς
ίσως σώζουσι τήν κατωτέρω συνέχειαν τών σελί- τον τοΤχον έστραμμένην πλευράν δτι είναι ένεπί-
δων. Άλλα καί τών νΰν φαινομένων μερών τών γράφος άνεκάλυψαν ήμΤν τω 1.372 οι κτίσται οί
σελίδων τά μέν άνω πάντα 260 χιλιοστών περι- κτίσαντες τδ τόξον επί τών βυζαντινών παραστά-
που τδ μήκος είναι τόσον έοθαρμένα, ώστε μόλις αων της πύλης τδ ύποστηρίζον τούς λίθους τοΰ
δρώνται σποράδην τινά γράμματα, έξ ών συνε- τοίχου τοΰ Παρθενώνος τούς άνωθεν τοΰ διαρρα-
λέχθησάν τινα είς τόν πίνακα· της δέ πρώτης σε- γέντος βυζαντινού άνωφλίου υπάρχοντας. Οι κτί-
λίδος ή άριστερά άκρα κρύπτεται ύπό τον τοΐχον, σται ούτοι διαταχθέντες, ίνα άπδ τών Ίκριωμά-
τής δέ δευτέρας τά μέσα είναι έφθαρμένα, της δέ των, τών έγερθέντων δια τήν ο.ικοδομήν τοΰ, τό-
τριτης ή δεξιά άκρα λείπει. Τά γράμματα καί έν τή ξου, καθαρίσωσι και έξετάσωσι τούς λίθους άπαν-.
πλευρα ταύτη εχουσιν υψος 5 χιλιοστών, πάντα τας τών βυζαντινών παραστάδων της πύλης, άνε-
οέ ίσον έχουσι μέγεθος καί αΰτά τά έκ τοΰ άνω- κάλυψαν καί τήν πλευράν ταύτην της στήλης καί
τάτου σ:;χου, οςνις απέχει τοΰ νΰν άκρου τής άλλους τρεις ενεπίγραφους λίθους έν τη αύτη πα-
στή/ ης 2, χιλιο-τά περίπου. Οι στίχο: άπέχου- ραστάδι έντετειχισμένους έκτδς τοΰ πρό πολλού
loading ...