Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1874

Seite: 464
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1874/0023
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
464

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ.

ήδη γνωστού και έκδεδομένοα ύπό Πιττάκη (Λπο. γνωστά, όταν ποτέ ό λίθος έξαχθή'μετά των άλ-

Α(,1ι. σελ. 390=Έ©ημ. Άρχ. Π. Α. άρ. 1143). λων εκ των παραστάόων άλλα μέρη τινά άσα-

Τούτων δέ τών τριών είς έν τω αύτω (8) της στή- ©ή της έμπροσθεν πλευράς Β είναι τόσον περίεργα

λης δόμω έντετε'.χισμένος έσωθεν τοϋ ναοϋ περιέχει και πρωτοφανή (πρβ. πίν. 69 Β στίχ. 23, 63),

ψήφισμα προξενικόν, οι δέ άλλοι δύο,έντετειχισμένοι ώστε ήξιζαν τον κο'πον, δ:ά κλίμακος ή και ίκριώ-

έν τω 14 δόμω δντες, ό μεν κείμενος προς δυσμάς ματος νά αναζήτηση τις αυτά και έξετάση έν τω

περιέχει άναθηματικήν έπιγραφήν Άλκιβιάδου τινός, λίθω, όπερ ημείς δέν ήδυνήθημεν νϋν νά πράξω-

ο δέ κείμενος προς ανατολάς έχει έγκώμιον περί μεν, παρεσκευάσαμεν δέ παρ1 αΰτον ικρίωμα στε-

φιλοσο'φου τίνος Λαίτου. Οι αϋτοί δέ κτίσται άνε- ρεόν. Τινά τών έκ της πλευράς ταύτης διασωθέν-

κάλυψαν καϊ έν τη βορεία τών παραστάδων έν μέν των δύνανται νά άντιπαραβληΟώσι προς τα χαλκά5

τω 10 δόμω έξωθεν τοϋ ναοϋ λίΟον έχοντα λείψανα σκεύη τά έν άλλαις άναγραφάίς υπάρχοντα, μά-

ψηφίσματος της προ Εύκλείοου γραφής, έν δέ τω λίστα δέ έν τη έκ 4 τεμαχίων ύπό Α. ΚΪΓΟίιΙιΟίΐ

14 δόμω τον λίθον, δςτις έοημοσιεύθη πέρυσιν έν συναρμολογηΟείση στήλη τη περϊ τών έν τη χαλ-

τη έφημερίδι ταύτη (αριθ. 425) ύπδ του καθηγητού κοΟήκη (δρα Ρ1ιϊ1ο1θ2;ΐί$ 1860 τόμ. 15 σελ. 402

'ΑΘ. 'Ρουσσοπούλου, έν δέ τω 16 δόμω ύπό τό καϊ ΜίοΜεΚδ &6γ Ρ.8.γ11ι. σελ. 297, 298, 306,

άνώφλιον της θύρας άλλον μέγαν ταμιακόν λίθον, 307, 312). Έν δέ τη πλευρά Α άναγινώσκονται

ου άντίγραφον δημοσιεύεται κατωτέρω έν τη έφη- μετ1 άλλων άγνωστων έν μέν τη I σελίδι (στίχ. 13)

μερίδι ταύτη (αριθ. 439). αι φιάλαι αϊ ΑϊΟιοπίδες (δρα Μίοΐιαοΐίδ (I. Ρατϋι.

Ή πληΟύς αυτη τών ένεπιγράφιυν λίθων και ή σελ. 304 XXV 185)), έν δέ τη Π σελίδι έν ίδίω
έκ τούτων έγερΟεΐσα υποψία, δτι καϊ τών λοιπών έδαφίω (στίχ. 7—25) ύδρίαι της Αθήνας της Πο-
πολλοϊ ένδέχεται νά ήναι ένεπίγραφοι κατά τάς λιάδος, αιτινες είναι βεβαίως αί πρώται 18 ύδρίαι
άφανεΐς πλευράς, παρέσχεν άφορμήν εϊς σκέψιν, έκ τών 27 υδριών τών γνωστών έξ άλλων άνα-
άν ήτο δυνατόν νά άντικατασταΟώσιν αί βυζαν- γραφών, έξ ων δύνανται νά συμπληρωΟώσιν ένταΰ-
τιναι παρασταοες της πύλης δι' άλλων νέων όρΟο- θα οί σταθμοί αυτών (δρα Έφ. 'Αρχ. Π. Β. αριθ.
στατών και έπ' αύτών νά στηριχθή τό τόξον, δπερ 429 στίχ. 22), έν δέ τη III σελίδι (στίχ. 17)
άπητέίτο, ίνα υποστήριξη τους άνωθεν έπικρεμα- ύπάρχουσι τά γνωστά έκ τών προ Εύκλείδου ανα-
μένους λίθους του τοίχου. 'Αλλ1 ή εργασία αύτη γραφών τών έν τω Παρθενώνι γοργόνειον, κάμπη
εκρίθη πάνυ έπικίνουνος. Τούτου ένεκα αι μέν πα- κ.τ.λ. (δρα δίδΐΐ. 2 β. σελ 152=(]ΙΑ τόμ. I σελ.
ραστάδες άφέθησαν, όπως είχον, έλήφθησαν δέ από 73) άναγεγραμμένα έν Ίδίω έδαφίω έχοντι την
τών έν αύτάίς ένεπιγράφων λίθων και τών λοι- έπιγραφήν Έκ του Παρθενώνος,
πών άγνώοτων και τών δύο πλευρών τοϋ προκει- Ή ορθογραφία της στήλης δέν είναι άνευ άνω-
μένου αποτυπώματα έπί γύψου, τά οποία κατετέ- μαλιών ή δίφθογγος ΟΥ γέγραπται κοινώς οιά
Οησαν έν τη έν 'Ακροπόλει συλλογή. τοϋ "Ο μικροΰ, άλλ' έν τη πλευρά Β κείται σαφώς
Έπϊ τών αποτυπωμάτων της στήλης ταύτης τά τρις ΟΥ (δρα στίχ. 54, 78, 79)· και ή δίφθογγος
πλείστα μέρη άναγινώσκονται άπροςκόπτως ή ΕΙ γέγραπται έν τη πλευρά ταύτη ενίοτε δια τοϋ
εξιχνιάζονται άνενδοιάστως |ξ άλλων γνωστών Έ ψιλοΰ (πρβ. στίχ. 11, 34, 46, 64).
ταμιακών άναγραφών άλλά μέρη τινά είναι τό- Ή της άναγραφής αρχή και ή έπικεφαλίς έν ού-
σον ασαφή και άμφίλογα, ώστε ή άνάγνωσις άπο- δεμια τών πλευρών έσώθη ούτε δύναται νά έξιννι-
βαίνει δυςχερεστάτη και πάνυ αμφίβολος. "Ισως ασθή έκ της νϋν καταστάσεως τοϋ λίθου, άν έν έκα-
έν τω λίθω τινά τών μερών τούτων δέν είναι τό- τέρα τών πλευρών ύπήρχεν αρχή Ιδία. 'Αλλ' δτι
σον άσαφή και ήδύναντο έν αύτω νά άναγνωσθώ- καϊ τά έντη πλευρά Α καϊ τά έν τη πλευρά Β άνα-
σιν ή νά έξιχνιασθώσιν ευχερώς. Και τά μέν ά©α- γεγραμμένα άνήκουσιν εις μίαν καϊ τήν αυτήν τα-
νή μέρη της στήλης καϊ άσαφή έκ της πλευράς Α μιακήνάναγραφήν, νομίζομεν άναμφίβολον, εϊ και
της πράς τον τοΐχον έστραμμένης θέλουσι γείνει μόνον έν τη πλευρά Β απαντάται ή ανωμαλία έν
loading ...