Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1874

Seite: 470
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1874/0029
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
|70 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΦΗΜΕΡΙΣ.

'Αρ-.Ο. 439.
("Ορα πίν. 70)

Έκ τοΰ 70 πίνακος λαμβάνομεν γνώσιν μερών τά γράμματα και των μέρων τούτων έκαλύφθη-

τινων της ταμιακής στήλης, περί ης είπομεν άνω- σαν νυν και δύνανται να άναγνωσθώσΐ μόνον άζδ

τέρω (αριθ. 438 σελ. 464), οτι είναι έντετειχι- των γύψινων αποτυπωμάτων. Τών δέ άποτυπωθέν-

σμένη έν τη βαρεία πλευρά τών βυζαντινών πα- των μερών της στήλης το μέ άνω έχε: μήκος 56

ραστάδων της θύρας τοΰ Παρθενώνος. 'Λντεγρά- έκατοστών, το δέ κάτω 63. Τό δέ έοΟαρμένον και

οησαν δέ καί άπεικονίσθησαν πανομσΐοτύπως έπι δ.πτ> του άνωφλίου καλυπτόμενον μέρος εχει μή-

τοΰ πίνακος τά μέρη και της στήλης ταύτης άπο -/0ς περίτου 82 εκατοστών ώστε το μέρος τοϋτο

τών γύψινων αποτυπωμάτων, άτίνα έ'λήοΟησαν είναι το μέγιστον καί, εάν ήν σώον, ήδύνατο νά

άπ' αύτής καί κείνται νυν έν Άκροπόλεί; περιέχη περίπου 60 εως 65 στίνους εξ εκάστης

Ή στήλη έντετείχίστοΚ έν τω άνωτάτω της πα- τών τριών σελίδων. Έπί δέ τοΰ πίνακος τοΰτο μέν

ραστάδος δόμω, εφ1 ου στηρίζεται τδ βυζαντινδν τδ μέρος παρεστάΟη δια της κατ' άριστεράν γραμ-

άνώ©λιον της Ούρας,εχουσα τήν άνω άκραν έξραμ- μής εϊς τδ */ι$§τοδ φυσικού μήκους, τά δ' αλλα

μένην προς δυσμάς. Είναι δέ λίθου πεντελικοΰ, δύο είς το 4^ περίπου τοΰ φυσικού.· μήκους καί

ενεΐ κατά τήν καταμέτρησιν, ήν τών τεκτόνων πλάτους.

τις παρέσνεν ήμΐν, πάχος μέν 22 έκατοστών, Ή κάτω πλευρά της στήλης ουδέν μέρος έχει

μήκος δέ 2 μέτρων γαλλικών καί πλάτος 62 έκα- καταφανές. "Οτι δέ καί αύτη είναι γεγραμμέν.η,

τοστών. Άλλ' ούτε τδ νϋν πλάτος ούτε τδ νΰν ήουνάμεθα νά εικάσωμεν έκ της έν τη μεσημβρινή

μήκος της στήλης είναι τδ άρχικόν, ίσως δ' ούτε παραστάδι έντετειχισμένης ταμιακής στήλης, άο'

τδ πάνος. 'Εκ τοΰ πλάτους τής στήλης είναι ά- ής δέν διαφέρει ούτε κατά τδ μέγεθος ούτε

ποκεκομμένον έκ τής οεξιας άκρας μέγα μέρος κατά τήν γραφήν ούτε κατά τήν έποχήν. Άλλ'

κα0' όλον τδ μήκος, ως βλέπομεν έκ τής άποκε- ί'ο-ω; ή στήλη αυτη άπεκόπη καί κατά τδ πάχος,:

κομμένης τρίτης σελίοος καί τής έπικεοαλίοος τής ίνα προςαρμοσΟή εις τον δο'μον τής παραστάδος,

αναγραφής. 'Αλλά καί έκ τοΰ μήκους τής στή- τούτου δέ ένεκα εχει αύτη μέν πάχος 22 εκείνη δέ

λης λείπει έκ τής κάτω άκρας, ήτις είναι ή προς 29 έκατοστών.

ανατολάς έστραμμένη, μέγα μέρος, ώς ε'ικάζομεν Τά έκ τής άνω πλευράς άποτυπωθέντα καϊ με-

ευχερώς έκ τής συνεχεία; τών 27 υδριών, εξ ών τενεχΟέντα είς τδν πίνακα δεικνύουσι λείψανα τριών

έν τή άρχή τής δευτέρας σελίδος άναγέγραπται σελίδων τής αναγραφής καί μέγα μέρος τής έπι-

ή πέμπτη καί δεκάτη ύδρία, λείπουσι δέ αί πρώ- κεφαλιοος αύτής. Τά γράμματα τής επικεφαλίδας

τα! 14, αίτινες ήσαν άναγεγραμμέναι έν τή τής εχουσιν ΰψος 10 χιλιοστών, τά δέ τής αναγραφής

πρώτης σελίδος κάτω άκρα. δ χιλιοστών-. Ή έπικεοαλίς έξετείνετο καΟ' άτταν

Τά γράμματα ύπάρχουσιν έν τή πλευρά τής τδ πλάτος τής στήλης. Έκ δέ τοΰ έκτου στίχου

στήλης τή έστραμμένη προς τά άνω· Ταύτης δέ αύτής, ού ή συμπλήρωσις κ παραλαβόντες παρά

τής πλευράς τδ μέρος τδ κατά τό μέσον καλύ- ταμιών τών τ|ής Οεοΰ ...» είναι αναμφισβήτητος,

ι καθ" ά~αν τδ πλάτος ύτδ τής άκρας τοΰ κατανοοΰμεν, οτι τδ πλάτος τής στήλης ήν περίπου

τα

επικειμένου βυζαντινού άνωώλίου, είναι δέ καί 1 μέτρου καί 10 εκατοστών διότι 26 γράμματα,

έψ'Οαρμένον. Τούτου ίνέκα άτετυπώΟησαν τής οσα απαιτούνται προς συμπλήρωσιν τοΰ έκτου

πλευράς μόνον τά εκατέρωθεν τοΰ άνωφλίου φαινο'- στίχιυ τής επικεφαλίοος, κατεχουσιν έν τή έπικε-

μενα καί σώα μέρη. Επειδή Βέ έγένετο ανάγκη έπί φαλίοι 48 εκατοστά τοΰ μέτρου. Έκ τοϋ πλάτους

τής πλευράς ταύτης νά στηριχΟή δ ποΰς τοΰ το- δέ τούτου τής στήλης δυνάμεθα νά συμπεράνω-

ξου, τοΰ έγερθέντος ύ::εράνω τής θύρας, ίνα ύπο- μεν, οτι έν τή πλευρά υπήρχε καί τετάρτη σε/,

βαστάζε τούς έπικρεμαμένους λίθους τοΰ τοίχου, (οοΐιπηηα)· διότι τό πλάτος από τής άρχης τής
loading ...