Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1874

Seite: 484
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1874/0043
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
£8! ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ.

τοΰτο ύπερτεροΰντα των ξένων τά εαυτής Μουσεία· εκτενούς Γερμανιστί υπό των καθηγητών Α. Κιρ*

οιότι δίίάρχοοσιν όντως όχι μόνον έν Αθήναις, άλ- χοφφίού και Ε. Κουρτίου έν ταΤς Λ1)1ιαικ11ιΐη2;6η

>.ά και έν ταΐς έπαρχίαις πολλά άλλα έτι άξιό- ιίβι· 3Γ0Π. Αΐνίΐιίοππβ άοΓ ΤνίδδεηδοΙι&Πβη ΖΙΙ

λ-ογα αρχαιότατα έργα γλυπτικής, εξ ών τινα άλ- ΒβιΊϊη, 1873 τοΰ μηνός Δεκεμβρίου, όπερ βι-

λοτε έπιφυλαττόμεθα νά καταγράψωμεν ένταϋθα, βλίον ήλθεν εις Αθήνας μέσα Απριλίου, έκρίναμεν

ισως και νά άπεικονίσωμεν. δμως και ημείς πρέπον νά έκόώσωμεν πανομοιοτύ-

πως δια τούς Έλληνας ένταϋθα τα άξιόλογα

- ταύτα ευρήματα της ημετέρας Εταιρίας. Και οή εν

τω αύτω πίνακι 71 υπ1 άρ. Γ, α, καϊ Γ, β έξετυ-

Τά ανωτέρω ειχομεν γράψει τον Ίούνιον τοΰ πώθησαν τά άπεικάσματα των γλυπτών, εν οε τω

3 873, Ινα συνοόεύσωσι κυρίως δύο μόνον γλυπτά 72 πίνακι έξετυπώθη ως πιστότατα τό ένεπιγρα-

έργα, ών την έκοοσιν τότε ώς ταχίστην ήλπίζομεν. φον βάθρον της στήλης, σχεόιασθέν υπό τοΰ συμ-

'Επειόή δέ μέχρι σήμερον έβράδυνεν ή τύπωσις, βούλου της αρχαιολογικής Εταιρίας Ίω. Γ. ΙΙα-

έποιήσαμεν νΰν έν τω άρθρο) μικράς μεταβολάς παόάκη κατά τάς δύο όψεις του, την στενήν πλα-

περι λέξεις τινάς δηλωτικάς χρόνου καϊ είτι άλ- γι'αν, την έχουσαν τό επίγραμμα·

λο τοιούτο, καϊ τό έν άρνή 0ν ποτέ δύο μετε- , „ „ , Λ , ,

,, / , , , , , Σ-ηυ.οι πατ·>,ρ Κλε.6ουλος α-οφθιμενω ^ενοφαντω

τρεψαμεν εις τ ρ .α, αοοΰ απο^ασισαμεν να συνεκ- ι ' , , , _ ,

«, , , 2 ' > * ν~Γ;/.ζ τού αντ αρετής ηοε σααφροσυντ,ς.

οωσωμεν και τρίτον έργον άρ/αϊκον. Τέλη οηλ.

"Ιουλίου καϊ αρχάς Αυγούστου 1873 ευρέθησαν έν *«« την Χ**" ενώπιον πλατεΐαν, ένθα τά· (Ξενόοαν-

ταΤς περί τό Λίπυλον άνασκαφάϊς της άρχαιολο- τ°ζ η)ά Ρ 1 0 ζ ({*6τά *α~' έίκασίαν συμπλη-

γικής Εταιρίας, και όή έν τοις Οεμελίοις τοΰ εκεί ρώσεως έν ένΐ συμμέτρω στίχιυ), δηλοΰντα καθ' ή-

Οεμιστοκλείου περιβόλου, επιγραφή επιτύμβιος άρ- μ5? °7.Ε τ°ν τεχν'τΤ'> άλλά "°ν άπεικονισμένον

χαϊκή £ενοφάντου τινός καϊ δυο τεμάχια στήλης νεκρόν. Προσέτι άπεδόθη ε'ις μικροτέρας αναλογίας

άναγλύπτου ωσαύτως αρχαϊκής, των οποίων τό και τό όλον βάθρον οΰτως, ώστε νά οαίνηται ή

μεγαλήτερον, έφ' ου κεφαλή νέου άγενείου δίσκο- «νω επιμήκης καϊ ανώμαλος κοιλότης, ή διά την

οοροΰντος εφάνη εις πάντας όσοι τό είδαν τέχνης έ'νθεσιν τής ανηκούσης αύτω στήλης. Ό λίθος τοΰ

έξαισίας και εκδόσεως άξια. Την έπιγραοήν έξε- τε βάθρου καϊ των γλυπτών είναι λευκός, άλλ' άν

δώκαμεν εύθύς τότε (τη 10 Αυγούστου) έν Άθη- του αύτοΰ λατομείου ή όχι, έπέχομεν.
?αίου έτ. Β'. τεύχ. Β'. σελ. 136 κ. εξ. μικροΐς μέν Διά τ7£ οΰτω γενομένης ολοσχερούς εκδόσεως

,φάμμασιν έν συνόλω, προσθέντες δέ διά ξυλογρα- "ων τριών σωζομένων τεμαχίων τοΰ ενός καθ' ή»

φίας και ένδεκα τά μάλλον παραλλάσσοντα της μνημείου ήθελήσαμεν νά παράσχωμεν ε'ις τούς

συνήθους γραφής γράμματα. Είπομεν δέ τότε βρα- φ'-λαρχαίους πάντα τά στοιχεία τά απαιτούμενα

χέως και τά άναγκαιότατα περί τών γλυπτών τε- τΨ ορθήν αύτοΰ έκδοχήν και έρμηνείαν. Συν-

μαχίων (*) και συνεσχετίσαμεν αύτά μετά της έπι- τε'·νε' δε πΡ°* τουτο νά ειπωμεν έτι καϊ τό ποϋ

γραφής. Σήμερον δέ, ε'ι και έξεδόθη προ μικοοΰ «κΡίβώς έκαστον τών τριών αύτοΰ συστατικών τε-

άπεικόνισμα τών ούο τούτων νλυπτών τεμανίων μαχίων ευρέθη, διότι ήμαρτημένως έν τη Γέρμα-

ώς και ή έπιγραφή πανομοιοτύπως μετά έραηνείας νν/·Τι εκ°°σει λέγεται έν σελ. 1 56, οτι τ ά 2 ανά-

,_. γλυπ τ α τεμάχ ι α ευρέθησαν τη 2ί· Ιουλίου 1873

Λ 'ΧνβΜΐίΑ». ί..τ^ · ' ' ' < - » α έν τώ βορείω της πόλεως περιβάλω· και έν σελ.

(, ) Α,νεχοινωθη ημιν κατ αοτας παρα του φ;λου ΑΟ. Δη- ' " " ' ' Γ '

μτίτοίάίοο, ότι Ιν τω το3 ΒβροΧινείοο Μουσείου άγγείω το3 'Ε- ^61> °τι τ° ένεπίγραφον βάθρον ευρέθη 30 περί-

ττ-.κτητου (άρ. 1607 τοΰ καταλόγου το3 0<;ι·ΐΓϋΓ(1) όμοίως κρα- που μέτρα από τοΰ άναγλύφ ο υ, 4-5 δέ μέτρΐί

«Ι τρ αρύτερα νεανίας τάν ίίακον, «εράνων τηνστ^μήν άπό του (( · υ τοΰ Κεραμεΐκοΰ I — Τό δέ όρθόν 1

χχθ ν μέλλει μεταλαβων αύτον ε1ς τήν ίε,^άν και σάματι- „ » \, , 1 ΓοίΛ Λ , -

=θε!ς ως ίέϊ, να τον Ίίε τήν είκόνα το3 Έπίκτήτ,υ άγ- ε7.ε' 0υτω" τ0 ενεπ;γραφον βαΟρον εξήχθη εκ ΤΟ»

γείου πάρα Γαιιοίΐίη, ΟίΙίΙϋΓ ααΐϊ^ιι Ι^εηβ, Π. 2. προς βορράν τοίχου τοΰ περιβόλου 23 μέτρα κα'-
loading ...