Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 9
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0015
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
9

Β Π1ΓΡΑΦΑ1 ΕΚ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΓΟΡΑΣ

10

ται δέ δτι ελαβεν έκτακτα μέτρα έν τη δικαιοδο-
δοσία αύτοΟ ύπέρ της πόλεως (πρβλ. το ψήφισμα
αύτό), ώστε ή δρασις αύτοΟ κρίνεται ώς πράτυ-
πον. Ή παράθεσις δέ των λ. «εις τον αιώνα» δή-
λοι, 6'πως και άλλως εκ τοΟ όλου ύφους εϊναι φα-
νερόν, οτι ή λ. νομοθέτης είνε έπι το εΐκονικώτερον
είρηαένη. Ωσαύτως έν στενωτέρα έννοια κείται το
νομοϋετεϊν εν τινι ψηφίσματι τών'Αντιγονέων (Μαν-
τινείας) εις έ'παινον τοΟ Ευφρόσυνου (2ου αί. π.Χ.)
έν ΒΟΗ XX 1890. 124, όστις κατά παραπλήσιο*
και ό Νείκασις τρόπον έςησφάλισεν εις εαυτόν την
εύγνωμοσύνην τών συμπολιτών αϋτοΟ «την γάρ
πρόσοοον της /ώρας εϊς εύθηνίαν σιτωνίας ένομο-
'&έτησε, το άνενδεές της τροφής αίωνίω παραθέμε-
νος απολαύσει ».Την έπωνυμίαν τοΟ νομοθέτου φέ-
ρει έν αναθηματική επιγραφή τοΟ έτους 138 μ.Χ.
Ιβ.νΐΙ 70 (Μεγαριοος) και ο αύτοκράτωρ'Αδριανός
«τον δις αυτοκράτορα Καίσαρα ΤραϊανΌν Αδριανον
Όλύυ,πιον ΠύΟιον τον εαυτών κτίστην κα'ι νομο-
θέτην » 1.

Έν τέλει μνημονεύο.) και το παρά την Τέων εύ-
ρεθέν ψήφισμα του κοινού τών Άτταλιστών, τών
/ρόνων Άτταλου Β' του Φιλαδέλφου (150-138
π. Χ.) 2, ενθα φέρεται οτι ο ιερεύς της συνόδου
Κράτων Ό Ζωτί/ου άποΟανών καταλείπει εις τούς
Άτταλιστάς νόμον ίερόν « άνατι'Οησιν δε και καθιε-
ροΤ τη συνόδω και αργυρίου Άλεξανδρείου δρα/-
μάς μυρίας και πεντακόσιας καθώς αύτός εν τ0
νομοθεσία περ'ι εκάστων διατέτα/εν ». Ή λέξις νο-
μοθεσία αναφερομένη εις την διάΟεσιν της κατα-
λειποαένης πεοιουσι^ είναι ποο^ανώ; ϊσοδύναυ,ο:
τή λ. οιαθήκη.

Ό νυν προστιθέμενος νέος νόμος τθ0 4ου αιώνος
είναι και ώς προς την διατύ-ωσιν αύτοΰ' άςιος
προσο/ής. "Ηδη πρότερον έκ τοΟ αόνου σωζομένου
νόμου του 4"" αιώνος 1611 ί£. Ά στ. 14 παρετη-
ρήθη 3 ότι ή διατύπωσις τών νόμων έν τω 4 ν αΐ.

1 Πεοί της νοαοθετικής έργασίας του αϋτοχράτορος τούτου "δε
Χίρτσβεργ-Καρολίδου, Ίστορίαν της Ελλάδος, τ. Β' σ. 376-386 x1.

Δεν είναι βεβαίως άπλοϋς τίτλο; ό έν επιγραφή Ι,βΒ^β-^ν&ά-
άίη^ίΟΠ 15223. άπαντών νομοθέτης της οτρατηγίας. όστις έσχετίσθη
πρός τούς έν Άφροδισιάδι /.αί Άντάνδρω ΰπάρ·/οντας νομοΟέτας
(πρβλ. Ι,ΐβββηΕΠΙ 288). Εικάζω δε οτι ή νομο&εαία αύ'τη της οτρα-
τηγίας θά ήτο ανάλογος προς τδ παρά 'Ρωμαίοις διάγραμμα τοϋ χατά
ϊήν πόλιν στρατηγού βάίοίυΐΐΐ ρΓ8βΐ0ΓΪ3 11ΐΊ>3ΠΪ, περί ού ϊδε
Βάσην έν 'Ρωμ Πολιτεία 310.

- ϋϊΙΙθΠΐΐβΓ^βΓ, Οπθπί §Γ3Θ0. ΪΙ180Γ. ά?. 326.

3 δοΐιοβίΐ 120.- 8\νοΙ>οά3 ΟπθοΙι. Υοΐΐίβΐιβδοΐιΐϋββθ 238.

δεν διαφέρει της τών ψηφισμάτων, οτι δε ή έργα-
σία τών νομοθετών δηλου'ται άπλώς διά της έκ
συμπληρώσεως του δοΐιοβίΐ άναγνωσθείσης λ. νο-
μο[θέται 1. Η προκειμένη επιγραφή διά τών έν τοις
στίχοις τούτοις γενομένων συμπληρώσεων άποκα-
σταθεϊσα, ώς πιστεύω, εις τό άρχικον αύτής κεί-
μενον διδάσκει οτι κα'ι άλλη διατύπωσις έχώρει έν
τω 4* αϊώνι και αύτη όμως όλως τη τών ψηφι-
σμάτων φράσει σύμφωνος, ίσως δε μάλλον της
προτέρας 2.

Στ. 8. Χαιρηαονίδο =ου. Περί τοϋ" ορθογραφι-
κοί) σάλου έτι και έν τω 4'ί" και 3^ αϊώνι πρβλ.
ΜβϊδίθΓΐι&ηδ-8ο1ι\νγζβΓ ΟΓ&ηιπι&ίϊΙί σ. 6 $ 8.

Εις τήν συμπλήρωσιν τών στ. 10°" κ. έ. συν-
τρέχει ή μνημονευθείσα έπιγραφή περί της απαρ-
χής ( = ΕΑ) στ. 9 κέ.

Στ. 13-14. Μετ\ά Θονδημον αρ\χοντα\. Ό
χρονολογ^^ ούτος ορισμός της έπιγραφής δεν δύ-
ναται νά εχη μηδεμίαν σημασίαν εϊς τήν έςακρί-
βωσιν της πρυτανείας, ώς ήθελέ τις τυχόν ύπολά-
βει, και τήν προτίμησιν ίσως της δεκάτης τοιαύτης.

Αί άπαρ/αί έπέμποντο εις Ελευσίνα έν τοις
Αλωοις, ώς μαρτυρεί ό λεξικογράφος Παυσανίας
παρά τω Εύσταθίω έν ΙΙαρεκβολαϊς εις Όμηρον
σ. 772, 26 εις Ίλιάδ. I, 334. «'ΕπΊ συγκοαιδή
καρπών, έφ'ή καϊ τά θαλύσια έθύετο, εορτή ήγετο
Δήμητρος και Διονύσου κατά Παυσανίαν Αλώα
καλουμένη διά τό ταΐς άπαρ/αΐς και μάλιστα έν
Αθήναις άπό της άλω τότε κατα^ρασθαι φέρον-
τας εις Ελευσίνα » — Τά Αλώα έτελοϋντο έν μηνϊ
Ποσειδεώνι 3. Κατά τε τον Γουο&Γί, τελευταϊον
και έν Οαΐίβ άβ ϋίοηγδθ8 βη Αΐίϊοιαθ σ. 30 και
τον Οπιρρβ, Οπβοΐι. ΜγΠΊθ1θ£Ϊθ 11,1 149 σημ 2'
πρβλ. Μοιπηίδθΐι, Ρθδίβ σ. 360, ή εορτή έχει τό
όνομα άπο της έν 'Ελευσϊνι ίερας άλω. Ό Παυ-
σανίας έν τούτοις δεν φαίνεται τοιουτό τι έχων έν
νώ έν τώ παρ' Εύσταθίω λόγω, διότι πρώτον μεν
άναφέρει ότι επί συγκομιδή καρπών ήγετο ή έορτή,
ειτα δε παραβάλλει αύτην προς τά θαλύσια, άτινα

1 Πρβλ. τόν παρ' Αίσ/ίνη κατά Κτησιφ. 39 νόμον περί συγκλή-
σεο>ς «νομοθετικής» έκκλησίας «τούς δέ πρυτάνεις ποιεϊν έκκλησίαν
επιγράψαντας νομο&έται'ζ, τόν δέ έπισ:άτην κατε ».

2 Περί νομών καθ' δλου ϊδε Ε&ΓίθΙά, Η&πάβΐΐοΐΐ άβΓ £Γ. Ερϊ-
§Γβρ1ΐΠί I 4511 περί δε τών αττικών Π 596.

3 Πρβλ. ιδία τό υπό Κοίΐάβ, Κΐΐθίη Μΐ18. XXV έκδεδομένον
σ/όλιον εις Λουκιανο'ν.
loading ...