Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 17
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0019
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
17

Έπιγραφαϊ έκ τής έν Άϋήναις άγορας' υπό Γ. Π. Οικονόμου.

18

τώ κατωτάτω στρώματι της ανασκαφής πλησίον ούτε δ χρόνος της επιγραφής εκείνης είναι έμιΐό-
της επιγραφής I τη 21ϊ' Ιουνίου 1908. Ό λίθος διον τη συμπληρώσει.

πεντελήσιος. Ήτο δέ, ώς έκ της εργασίας της δε- Άντιψάτης είναι όνομα και εξ άλλων άττικών

ςΊάς ίδια πλευράς φαίνεται, άρ/ή6εν έμβεβλημέ- επιγραφών γνωστόν1, άλλ'είναι δυσχερές νά ταυ-
νος που, ίσως παρ' άλλο βάθρον. τισθη 6 Άντιφάτης ούτος προς τίνα τών παραδε-

Ή έπιγραφή ε/ει ώδε (Εΐκών 2)· δομένων.

"Οτι δ Άρμενος και δ πατήρ αΰτου Άντιφάτης
άνήκουσιν εις την οϊκογένειαν τοΟ έν ετει 297/6
επωνύμου άρχοντος Άντιφάτους ΙΟ I 8ΐιρρ1. ρ.
146, 298, δεν δύναται μεν νά πιστωθη δια μαρ-
τυρίων βέβαιων, δεν είναι δ'δ'μως και δ'λως άπίθα-
νον, έάν λάβωμεν υπ οψιν δ'τι και οί ιερείς, ώς και
οί άρχοντες δέν ελαμβάνοντο παρ' άσήμων οίκων,
άλλα προεκρίνοντο πάντοτε έν' τοις εύγενεστέροις.
Μηδείς δε νοήση στενώτατα τδ υπό τοΟ Ισοκρά-
τους προς Νικόδ. 6 λεγόμενον « ίερωσύνην παντός
άνδρδς είναι». Έν τω ίερω της Μητρός, έ'νθα ή
Είκ™ν 2. πόλις έφύλαττε τά δημόσια αυτής γράμματα, βε-

βαίως ούχί δ τυχών ήδύνατο νά είναι ίεοεύς 2. Ίε-
Ίερεύ; Μητρός Οεων "Αραενυς „ ~ μ * ~ ο ~ Τ ι' ηι ϊ"

1 ( Γ " ρεις τής Μητρός των Οεων είναι γνωστοί άλλοι ουο

Τ 1 ες επιγραφών μεταγενέστερων χρονών, ΚεΦαΛιων

κεν =π' Εύθυκρίτου άρχοντος. Ήρακλεώ'της (ΙΟ III 614, 28 τοΟ 283 π.Χ.) κα'ι

. ) Διονύσιος Καλλίππου Λαμπτρεΰς ρωμαϊκών χρό-

Ό ΕύΟύκριτος ήρςε τώ 328// π. Χ. , άλλ δ τττ \ Γ\αο ~ · ~ · ν

«,· ,. ,' , , νων ΙΌού, ων όμως ο πρότερος είναι ιερεύς

Άρμενος οέν είναι ήυ,ϊν γνωστός άλλοθεν, ουδέ ~ < τι ~· - ~ μ λ> α

<Γ , του εν ι^ειραιει ιερού τής Μητρός, καο οσον ή επι-

άπαντα. όλως τδ όνομα εν άττικαΐς έπιγοαοαΐς > , , « ,λ , „

" _ ' , ί ΤΡα?ή εκείνη ευρεϋη εκει.

πλην τής προκειμένης, έν ω έκτος τής Αττικής

δεν είναι άσύνηθες2. · ^

Έκ τής ημετέρας έπιγραφής ορμώμενος τις ίσως

θά ήδύνατο νά αναπλήρωση τδ όνομα και έν ΟΙ π, ,0 ~ 4ηητ τ ~ -ι <η »

1 ^^^, τττ λ„ Λυρεοη τω ινν/. Ιου λιϋου είναι αποκεκομ-

II δπρρί. /75& στήλη III στ. 28°.' : Κτησικλής , , -,, , . , «,> , ^

, , , , , , μενη στενή λωρις κατα το δεςιον, μικρόν οε τρι-

έα Πίευοαιεϊ οίκων Αποφυγών --ενον Παμβίωτά- , , <'&■>«· !»

™ ί * Τ ' , γωνικον τεμαχιον κατω αριστερά μεΰ οΛου σχεοον

δην). Ού'τε δ άοιΟμός τών ελλειπόντων γραμμάτων _ ,' , χ * -, \ > '' ~ ,

' ' > ™ 1Γ 1 1 του υπο το κειμενον κατάλογου των ονομάτων.

Και ή ύπέρ τδ κειμενον ανωμαλία της επιφανείας

1 Πρβλ. ΚΪΓοΙιηβι·, ΡΑ.—Ηιοΐϋδ-Ηΐΐΐ βΓββΐ!: Ηϊδί Ιιΐ80ΓΪ- ' ^ ρ ( '/ ·Τ

ρίΐοηδ σ. 323- Τό δέ Πάριο/ ΧΡον«όν ί'δ. νϋν πα?ά ρ. ^κο&υ, τοΟ λίθου ώς και ή καθ υψος πρδς τά οεςια προ-
Ώειβ Μ3ΠΤ10Γ Ρ&πιιηι (1904) σ. 21 -/.«ί 125, 7. έρχονται βεβαίως έκ σκόπιμου άπο/.οπής τοΟ έξέ-

2 Πρβλ. αύτό τε και συγγενείς τύπους παρά Ρ3ρβ-ΒβΙ18βΐΘΓ, , , , ., , .. ,

™- / \. χ. λ -ι, τ?;„„__· ι ·\ ι -λ .ι γοντος ποοτερον αετώματος, ου σώζεται το γεισον

\νθΓίβΓΐ)υθ1ΐ άβΐ* ^ΠβΟΠ. Εΐ^βΠΠ. εν λ. Αρμενα;, Λρρ-ενδας, Α. ' ι I ι ι ^ 1

Άρμένη - Άρμένη-Άρμήνη, "Αρρενος. Περί τοϋ οΐχιστοΰ της Αρ- κατά την άριστεράν πλευράν, ίνα ίσοπεδουμένης

μενίας Αρμενου Ί'δ. /.αί ΚΓβί8θ1ΐΓηβ1·, Είπίβϊΐΐΐη» ϊη άϊθ Οββοΐΐ.

<1θΓ §ΓΪβθ1ΐ. 8ρΓ3θ1ΐθ σ. 209. Πρόσθες δέ /.αί τον εξ Αίγοαθε'νων 1 Πρδλ. ΚΪΓβΙΐηβΓ, ΡΓΟΒΟρ. ΑίίΪ03. I π. 86 «ρ. 1253-1262.

"Αρμενον ΟοΙΙΐίΖ - Ββοΐΐΐθΐ 86ΌΙ 3100, 9. 'Αναμιριίσκω και τόν 2 Πρδλ. περί της ίερωσύνης καθόλου 8ί6Ι1£β1, ΚΐΐΙΙυβδΙίθΓΐϋ-

βυζαντίνον νομικόν 'Αρμενοπουλον. Τό όνομα δεν φαίνεται πρωτο'τυ- 1Τ18Γ2 30 κε.— 8θ1ΐ06ΐη3ηη και Ι,ϊρβϊΙΙΒ, 6Ηθθ1ΐ· ΑΙίβΓίίίπίβΓ4

πον, άλλ'έπίτυ.ητον έκ τοϋ δευτέρου ήμίσεος συνθέτων ονομάτων (1902) Π 419 κε. και ιδία 439. Περί τών έν Αθήναις νΟν και <Ι.

οιον τό Δαμάρμενος (ΣπάρτηςΓ ί'δε Ββοΐΐΐβΐ-Ρΐοΐί, ϋίβ §ΓΪβθ1ΐ. 8αΐ1(1\ν3]1, Ερϊ§Γαρ1ΐί8θ1ΐΘ ΒθίίΓα^β Ζ11Γ 80ΖΪΕΐ-ρθ1ΪΙΪ8θ1ΐβη

ΡβΓ80ηβηΠ3Π1βη (1894) σ. 22 και 70. Τω Δαμάομενος δύναται Οββοΐΐίβΐΐίβ Αίΐίβηβ (1906) σ. 48.— Περί δε τών έν Αίγύπτω έν

νά παραδληΟη τό κατ' άντίστροφ'ΐν σ/εδόν σύνθεσιν έσ)(ηματισμένον τοις μετ' 'Αλέξανδρον χοόνοις ί'δε ΟίΙΟ, ΡΓΪΘδΙβΓ 11. Τθΐΐΐρβί

Δελφικόν 'Αρμοδαμος (ΟοΙΙϊίζ-ΒβοΗΙθΙ 8001 1782, 45 1931, 2). Ϊ1Ώ ΙΐβΙΙβΠΪδί. Αβ§7ρίθΙ1 II κεφ. VII σελ. 167 κέ. ϋίβ δοζίαΐβ

Σημαίνουσι δέ ταύτα, νομίζω, ο,τι περίπου και τό Φιλόδημος. 8ίθ11πη§ άβΐ ΡηββίθΓ.

εφημεριε αρχαιολογικη 1910

2
loading ...