Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 21
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0021
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
21

' Επιγράφω, εκ της εν ΆΦήναις αγοράς" υπό Γ. Π. Οικονόμου.

22

σιών τώ'. Απόλλων, τωι Ποοστατηοίω: καί τοις άλλοις θεοϊς, οίς πάτ[ριον ην. έ'θ-
υσαν δέ και τά Στηνια παρ' ά[σ]τών τ ει Δημητρι και τ|ι Κόρηι υπέρ τ[ης βουλέ-
ς καΐ του δήμου, τύχηι άγα&ηι δεδόχθαι τώι δημωι- τά μέν [αγαθά δέ-
χεσθαι, ά φασιν γεγονέναι έν τοις ίεροϊς, ο?ς έ'θυον επί ύγιείχι και σω[τηρίαι τη-

10 ς βουλές και του δηαου του Αθηναίων και των άλλων απάντων, όσοι [είσίν εΰν-
ους τωι δημωι. Έπειδη δέ οί πρυτάνεις τάς τε θυσίας τάς καθηκούσας [Ιθυνα-
ν καλώς και φιλοτίμως και τών άλλων απάντων έπιμεμέλην[ται, ων αύτοϊς
οί τε νόμοι προσέταττον καί τά ψηφίσματα τοϋ δήμου, έπαινέσαι [του; πρυτ-
άνεις της Άντιογίδος καί στεφανώσαι χρυσώι στεφάνωι κατά τόν [νόμον εύσε-

15 βείας ένεκα τη*ς ποός τους θεούς καί φιλοτιμίας της προς τόν δ[ημον τόν

Αθηναίων. "Οπως άν δέ καί τά Χαλκεϊχ θυσωσιν τη Άθηναι τεϊ Αρχη[γέτιδι τ-
ης πόλεως καί έ'χει καλώς καί εύσεβώς τηι βουλεϊ καί τώ'. δημωι τά [πρός τους
θεούς] διαχειροτονη"σαι τόν δημον, όπόσον δεϊ αύτοΐς μερίσαι εις ττι[ν διοίκησ-
ιν της θυσίας.] δ τι δ' άν διαχειροτονουντι τωι δήμω·, δόξει, μερίσαι τό[ν ταμίκν τ-

20 ων στρατιωτικών] καί τούς επί τηι διοικήσει, πόρον δέ ύπάρχειν έ[κ τών εί; τ-
ά ψηφίσματα άναλισκ]ομένων ύπό της βουλής. Άναγράψαι δέ τάδε τ[ό ψηρισμα
τόν γραμματέα τόν κατά πρυτ]κνειαν εις στηλην λιθινην καί σ[τησα'. έν τώι
πρυταν=ικώι, είς δέ την άναγρα]φην της στήλης μερίσαι τούς έπ[ί τη"ι διοι-

24 κησει τό γενόμενον άνάλωμα]

-ρος Άπολλοδώρ(ου) Θουχάρης Καλ-
-ς Άλεξιάδου Φιλέας Φιλομβρό[του

27 -ους Λυσιφάνης Ίσο-

Το ψήφισμα έγένετο είς έπαινον τών πρυτάνεων
της Άντιο/ίδος φυλής τετάρτης πρυτανευσάσης
επί Γλαυκίππου άρχοντος. Έκ τών δύο γνωστών
αρχόντων Γλαυκίππων, τοΟ μέν άρξαντος τώ έτει
410/9 π. Χ. (ΙΟ I 58), του οέ άλλου εν τινι τών
ετών του πρώτου ήμίσεος τοΟ 3ου π. Χ. αί. (ΙΟ
II 305), μόνος ό ύστερος σχετίζεται προς το νέον
ψήφισμα, πρωτίστως μεν δια του γραμματέως,
άλλως δέ καί δια του" γραφικού χαρακτηρος . Ο
δεύτερος Γλαύκιππος, ού το όνομα κατά νυν κυ-
ρουμένην είκασίαν τών πρώτων Ελλήνων εκδο-
τών συνεπληρώθη έκ τών επί τοΟ λίθου II 305
σωζομένων γραμμάτων ΓΛΑ, έχωρίσθη ορθώς ήδη
ύπό τοΟ ΚοΜθΓ από τοΟ προτέρου ομωνύμου καί
ετέθη είς τι μεταξύ τοΟ 298 και 288 π. Χ. έτος.
Έκ τών μετέπειτα περί τούς Αθηναίους άρχοντας
τών ύστέρων χρόνων άσχοληθέντων ό μεν ΓβΓ^α-
8οη 2 ώρισεν ώς έ'τος της άρχης τοΟ Γλαυκίππου

1 Τά γράμματα της επιγραφής 16 II 305 εΐνε μεν στοιχηδόν δια-
τεταγμένα καί μετά μείζονος επιμελείας κεχαραγμένα, άλλ' άντ(κουσιν
«ίς τους αυτούς χρόνους καί ή νέα έπιγραφή.

2 ΑΙΙιβηϊαη ΑΓοΙιοηδ σ. 34 I 27. — Τίιβ ΡηβδίΒ ο£ Αδίίΐβ-
ρΐοδ (1907) 133. 155 σημ. 53.

τούτου πρώτον μεν τό 240/1, έπειτα δέ τό 245/4,
ό δέ Κίΐ'οΙιηβΓ 1 έδέξατό τι περί τό 265 έτος, τέλος
οέ ό Κοίββ νεωστί2 καταλείπει την έκλογήν με-
ταξύ 257/6, 245/4 καί 233/2, προτιμών αύτός
μετά τοΟ ΓβΓ§α8οη τό έτος 245/4. Τό ήμέτερον
ψήφισμα δις μνημονευον (στ. 20 καί 23) πλείονας
έπι τγι διοικήσει άρχοντας παρέχει, νομίζω, ση-
μεΐόν τι επί πλέον προς χρονολόγησιν του έπωνύ-
μου μετά μείζονος προσεγγίσεως 3, διότι δια τού-
του περιορίζονται εις δύο τά δυνατά χρονικά ση-
μεία της έπιγραφής, ήτοι είς τόν χρόνον όλίγων
έτών μετά το 283 καί τόν περί τά τέλη του 3ου
αιώνος π. Χ. ί.

1 αδ11πΐ£. ΟβΙβΙΐΓΐ. Αηζ8ΐ£βη 1900 σ. 445 § 27.—Ργοβο-
ρθ£Γ3ρ!ΐϊβ ΆΪΙΪΟΆ I σελ. 195.

2 ϋϊθ αίϋδοΐιβη Αι·ο1ιοηίβη νοιι 293/2-31/0 ν. ΟΙιγ. (1908)
2. 58.

3 Ώς έχ περισσού αναφέρω, δτι μετά την ρητήν μαρτυρίας του
νέου ψηφίσματος ουδείς πλέον δύναται νά γίνη λόγος περί της εικασίας
τοϋ ΚοβΙΐΙβΓ έν ΙΟ II 305, χαΟ' ί)ν έν τί; επιγραφή εκείνη είς έμνη-
μονεύετο έν τη διοικήσει άρ/ων.

4 Ώς είναι ή'δη γνωστόν, ό περί τά τέλη τοϋ 4ου αί. π.Χ. κατα-
σταθείς έν 'ΑΟη'ναι; οικονομικός άοχων Ιπί τ# διοικήσει, 6 τοτε
υπουργός επί τών Οικονομικών (03Ϊ11βΠ1ΘΓ έν ϋαΓβΠΐΙ)θγ§-83-
§1ίθ, ϋϊθΙίοηΠ3ΪΓβ II, 1, 225), δεν έμεινε πάντοτε εις. Οΰτω
loading ...