Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 45
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0033
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
4ο Τό έν Ααφνίω ιερόν της Αφροδίτης· υπό 8. ΐνίάβ. 46

και 1329 αναθήματα τοΰ Έθνικοΰ Μουσείου και πόμενος Έρως μετεωρίζεται υπέρ τον Μενέλαον,
το έκ Ραμνοΰντος νυν έν τή Γλυπτοθήκη του Μο- καθ' ομοιον τρόπον οπως επί έρυθρομάρφου άττικοΟ
ναν/ου υπ άρ. 198. αγγείου του Μαββο (τΓθ^οπ&ηο Είπίδοο έν τω
Άριστερόθεν της θεας ταύτης ί'σταται άλλη γυ- Βατικανώ, απεικονιζόμενου έν Β&υιηβΐθΙβΓ'δ ϋβη1<-
ναικεία μορφή, ομοίως έπι τοΟ δεςιοΰ ποοος βαί- πιαί. I σελ. 746 είκ. 798 καΐ έν ΚοδοΙιβΓ'β Μέ-
νουσα και τον άριστερον άνέ/ουσα' ή κεφαλή και Ιΐιοΐο^. Ι,βχϊΐίοη I 1946.Άμφότεραι αί παραστά-
τό άνω του κορμού λείπουσι. Φέρει '/ιτώνα ίωνικον σεις αύται, ή τε πλαστική και ή γραπτή, άνάγον-
έζωσμένον, μέ/ρι των ποδών καταπίπτοντα εις λε- ται πιθανώς εις μεγαλειτέραν τινά τοιχογραφίαν.
πτάς πτυχάς. Περιβάλλεται ίμάτιον, τοΰ όποιου ή Έν τούτοις τοις μνημείοις ο Έρως αίοηοεΐται άπο-
μία άκρα κυματίζει κατά τήν άριστεράν πλευράν. μακρυνόμενος της Αφροδίτης, άλλ' έν τω ήμετέρω
Ο δεξιός βραχίων λείπει, διά της τεταμένης όέ άρι- φέρεται προς αύτήν. Όμοια δε ή παράστασις εύρί-
στεροίς υποστηρίζει μικράν άνδρικήν μορφήν, πτε- σκεται πάλιν έν άρ/αιοτέροις άττικοΐς έρυθρομόρ-
ρωτήν, μετεωριζομένην, ές ής λείπουσιν ή κεφαλή φοις άγγείοις, οίον έπι της γνωστής φιάλης τοΰ
και Ό κορμός ό'λως, Ιέρωνος έν \νϊ&-
φαίνεται δι μόνη ή ΗΒ ΒΒΗί-^| Η π<μ· Υοι·1θ£θΙ>1ίί1Ι;.
αριστερά πτέρυξ. Ι^^ΒΒΒΒ^βΙίΙιΤ *Λ^ί Α Τδί. ί), ένθα τέσ-
Η γυναικεία αυ- Η Ρ^^'Ι&Βλ^ΙηΙ^Βηι^/· Βκ'4 τΒΐ σαρεςΈρωτες οίονει

τη μορφή άναμφι- ηκμ^ραΛ]ΗπβΗΗ|Β«./ ■■ΚΙ κολυμβώντες μετε-

βόλως εϊνε ή Αφρο- I ΗΗμ^ ψβΐχ ■Ηκ&ΝνΪΝ «11 Ι ωρίζονταί ~ε?- "v

δίτη, Έρως ή ΚΐΪΗ&^β ΗΒΒκΕ' ~'μν .1Ιββ1ιΙ3Ιβ'ΑΙίΒ 41 έαυτών δέσποιναν .

πτερωτή ανδρική ■ ΕΒΒΒ?«Βϊ>}^ΐΙ ΒΡΒΒκ «Βη1ηΒιΙΙ1β\ ■Η'' Β Πιθανώς παραστά-

Γό ήμέτερον σύμ- ΒΒΒ^μ* ν·^1 ΒΗΒΒ™» ^ΒΒΚιΙμΒΕ. 'ΙιΓ'- Η Τείς Αφροδίτης και

πλέγμα ενθυμίζει ΚίΜ^^,ΒκΜί,Ι^ ^ΒΒβΒΙΚΙΜΚ τΒ£· ."«ΒηΙβΒ» 1μΓ> ΒΒΒ έρωτος ώς αί του

τον άναθηματικον Ι Β'/ΡΒ» | ΒβΗΙη»ϋ Η I I ημετέρου άναγλύ-

πίνακα τον έκ Εο- ΒκΙΒμΒι ' Ι^'"'"' ?ου κα' αι το° πϊ]~

83.γπο της Καλα- ηβ ΗπΓ||ιΒΒΓ^|ίΒ^ 3»* · Β λίνου πίνακος τον

βριας, νυν εν τω Αη Β^ΗΒΗΙΙ^ΗΒΜι^^^ ™Λΐ*" ^*^^Β»^" ■ •Κθ8&1'ηο «νατρε-

Ιΐφΐηηιιιη τοΟ Μ ο- Κ1Β3 ' ' '·"*^^··^τΐΒΒΒΒΒΒΒΒΒ^^^^^^'·· I Ζ.ουσ'·ν ε'·ί ά?'/αιό-

νάχου , άπεικονι- * ■ τερον πίνακα της

σθέντα ΑηΠδΙΪ Η ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΗΒΒΒΗΗΒΗΒίΒΗ^ μεγάλης ή μικρα.ς
άβ1ΓΙη8ΐϊΙυίο,1867, £■&«»,. 5. ζωγραφικής.

93 Τειν. Ό και έν Άριστερόθεν της

Εο8ο1ιθγ'8 Μγί1ιο1ο^. Εβχϊΐϊοη 1,1351 έ.'Η'Αϊρο- Αφροδίτης εγείρεται βωμός, έκ τών έλίκων τοΟ
δίτη παρίσταται έν αύτώ κρατοΰσα έπι τοΰ τετα- οποίου-διακρίνεται ή δεξιά. Άριστερόθεν πάλιν αύ-
μένου δεξιοΰ βραχίονας γυμνον πτερωτόν Έρωτα. τοΰ ί'σταται ανδρική μορφή χλαμυδοφόρος έν στά-
Ό ΡΊιιΊ;\ν&ησ1βΓ έν Κο8ο1ιθγ'8 Μγ11ιο1. Εβχίΐίοη σει προσφέροντος λατρείαν. Ή θέσις αύτοΰ έν τω
αυτόθι τίθησι τον πίνακα εις τά 450-440 π. Χ., μέσω τών σεβιζομένων θεοτήτων — διότι και ή δπι-
άλλ' αί μορφαι αύτοΰ είνε σκληρότεραι και δεν σθεν αύτοΰ ιστάμενη μορφή εϊνε ώς φαίνεται θεά
άπέβαλον εισέτι έντελώς τον άρ'/αϊσμόν. Ο έν τώ τις —είνέτι σπάνιον έν άναθηματικοΐς άναγλύφοις,
άέρι αιωρούμενος Έρως σπανίως αναφαίνεται έν έπειδή συνήθως έν αύτοΐς παριστάνονται οί σεβί-
άναγλύφοις του πέμπτου αιώνος, εις ού τήν τελευ- ζοντες τους θεούς κατά τό έν μέρος τοΰ άναγλύφου
ταίαν δεκαετίαν άνήκει το ήμέτερον άνάγλυφον. καταντικρύ τών σεβιζομένων θεών. Πρβ. ομως καϊ
Εϊνε γνωστή ή τοιαύτη αύτοΰ παράστασις έπι με- τό Λακρατίδειον άνάγλυφον της Έλευσΐνος.
τόπης τοΰ Παρθενώνος (ΜιοΙι&θΗβ, Ρ&ΐ'ίΐιβηοη, Άριστερόθεν και τοΰ ανδρός ί'σταται, καθώς εί-

πίν. 4, 24. 25), όπου δ ύπο της Αφροδίτης πεμ- πομεν, γυναικεία μορφή, θεά και αυτη ώς δήλον
loading ...