Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 63
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0042
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
63 Ίανίσκος και Ασκληπιός παϊς' ύπδ .ΛΛ Σβορώνον. 64

Ασκληπιού. Ή παρά τον Άσκληπιδν και την ημών έδικαιώθησαν πληρέστατα, δ'περ αποδείκνυε».,

Ιγίειαν άπεικόνισις αύτοΟ ϊτά των νομισμάτων νομίζω, δ'τι έργάζομαι κατά μέθοδον ύγια. Και δη

απαγορεύει πάσαν ώς προς τοΟτο άντίρρησιν. ύπενθυμίζω δ'τι δεινώς έχλευαζόμην έπι ετη, ώς

Έν τη αύτη μελέτη ημών Ιζητήσαμεν νά άπο- ύποστηρίξας την γνώμην δτι δ έκ Δελφών χαλκούς

δείξωμεν δτι και ή έτέρα σειρά τών έκ διαφόρων ηνίοχος εινε τδ ανάθημα του Άρκεσίλα, μέχρι ου"

Ασκληπιείων προερχομένων μικρών,γυμνών,ίστα- ή άνάγνωσις της επιγραφής τοΰ βάθρου ήνάγκασε

μένων ή καθημένων παιδιών μετά κυναρίων ή ο- τοΰς κρατίστους τών άρ/αιολόγων νά παραδε/θώσι

φεων ανήκει επίσης εϊς την αύτήν θρησκευτικήν τά- τδ ορθόν τής γνώμης ήμών ταύτης. Όμοίως δεινώς

ξιν, εϊκονίζουσι ο' αύτδν τδν Άσκληπιδν ώς παιδίον. έχλευαζόμην, δτε κατά πάντων ύπεστήριζον δ'τι τδ

Τδ δρθδν τής γνώμης ταύτης δεικνύουσι νΰν άλλα ναυάγιον τών Αντικυθήρων οΰδεμίαν σχέσιν έ'χει

νομίσματα κοπέντα έν Σαρδική έπι Καρακάλλου πρδς τδ περ'ι τά Κύθηρα ναυαγήσαν πλοΐον του

(Ρίοΐί, Ζθϊί. ί. Ναπι. XXIII, 68., 23, πίν. III. ο. Σύλλα, μέχρι οδ τδ ύπδ τοΟ 'Ρέμ άναγνωσθέν έν

— λΥΓΟίη, Ναιη. ΟηΓοη. 1882, 301. — 8&11θί: τώ αστρολάβο» του* ναυαγίου ό'νομα τοΟ Αίγυπτια-
Ζθίί. ίϋΓ Νυπι. IX σ.140.— Ο&ί. ΒθγΙ. I, 234, 9. κοΟ μηνδς Πά/ωνος κατέδειξε λαμπρώς το έσφαλ-

— Εοΐίΐιβΐ, Οαίειί. 61, 19 = Μϊοηηβί, 8υρρ1θΐη. μένον τής γνώμης, ήν έπολέμησα, και ήγαγεν ημάς
II, 490, 1691 —Είκών 9), εϊκονίζοντα δέ τδν προς την νεωτέραν έποχήν, ήν εϊχον ήδη παραδεχθή

Απόλλωνα Ιατρόν ώς Άσκληπιδν , έχοντα πα- ώς χρόνον τής ναυαγίας. Έχλευάσθην ομοίως ύπδ

ρ'αύτώ γυμνδν παιδίον, προφανώς τδν την ώς ία- τών αύτών προσώπων, δτε κατά πάντων ύπεστήρι

τροΟ ιδιότητα αύτού άναδείξαντα υίον αύτού και ζον δτι ή άκρα τών εξ Επιδαύρου μετοπών εικονίζει

τής Κορωνίδος Άσκληπιδν, καθ' ά ήδη δ Ρΐοΐν τδν Δία και ούχ'ι τον Άσκληπιδν, άλλά και πάλιν

και οί λοιποί νομισματικοί δρθώς ανεγνώρισαν. ή εσχάτως άνακαλυφθεΐσα κεφαλή τοΟ ύπ'αριθ.

Ομοίως δ Παυσανίας (Η', 32, 3) αναφέρει την εν 1425 πανομοιοτύπουΈπιδαυρίου ανάγλυφου κατέ

Μεγαλοπόλει. ΰπαρξιν ναού Ασκληπιού Παιδός, δείξε λαμπρώς το δρθδν τής γνώμης μου ταύτης,

έν ώ παρά τον έπι θρόνου καθήμενον Απόλλωνα και ούτω καθεξής, δεκάκις έ'τι τουλάχιστον, μέ-

ί'στατο άγαλμα «πηχυάϊον μάλιστα^ τοΰ παιδός χρι τοΰ νΰν δημοσιευομένου νέου παραδείγματος

αύτοΰ Ασκληπιού. έπικυρώσεω; τής γνώμης μου, όμοίως πολεμηθεί-

Ουτω και πάλιν έπι βεβαιούνται ύπδ τών πραγ- σης ύπό τίνων,
μάτων τά συμπεράσματα μιας τών μελετών μου Ταύτα πάντα τά παραοείγματα μοι έπιτρέπουσι,

εκείνων, ών τδ σύστημα ύπδ πολλών επιστημόνων νομίζω, νά παρέλθω μειδιών τους εμπαθείς χλευα-

δημοσία έπαινεθέν, έπιδοκιμασθέν ή και άπλώς σμούς τής γνωστής μειοψηφίας τών κριτών μου,

παραθαρρυνθέν , εύρε κα'ι μικρόν τινα κύκλον οίτινες, αντί ούτως άποαθεγματικώς νά κρίνωσι και

έπικριτών, έν οίς τελευταίος και σφοδρότατος δ εΐρωνεύωνται την έργασίαν μου, ίσους κάλλιον θά

έν Έρλάγγη κ. Ε. ΟαΓίίϋδ. Διά την εις άκρον επραττον συμμορφούμενοι πρδς το σταθερον σύ-

χλευαστικήν γλώσσαν, μεθ'ής ούτος έμπαθώς και στημα τής έργασίας έκεϊνο, δ'περ ακολουθώ, καθ'ά

ώς άπδ τρίποδος κρίνει την έργασίαν μου έπι αό- έςέθηκα πρδ ετών έν τώ βιβλίω μου « Τά κειμήλια

νης τής δήθεν αύθεντίας αύτού καϊ έπ'ούδενος έπι- τον Μουσείου μας» σελ. 9. Ούτως ύπάρ-/ει έλπίς,

χειρήματος στηριζόμενος, εδόθη ήδη ή άνάλογος νομίζω, ού μόνον νά έννοήσωσι νά μνημεία τήςΈλ-

άπάντησις (Διεθνής'Εφημ. τής Νομισμ.'Αρχ τόμ. ληνικής τέχνης, άλλά και νά δώσωσί ποτε γνώμην

ΙΒ' σελ. 19δ-208).Έπιτραπήτω μοι δμως νά ση- τινά ίκανώς έπικυρουμένην ύπδ τών πραγμάτων και

μειώσω ένθάδε άπλώς, δτι πανταχού ενθα αί μετά ούχί ύπδ μόνης τής ίδιας αύτών αύταρεσκείας.
τά: μελέτας μου άρχαιολογικα'ι ανακαλύψεις έ'δοσαν Έν Αθήναις, 1η ίουνίου 1910.

ήμΐν την λύσιν τών προβλημάτων, άτινα έτυχε νά

πραγματευθώμεν, τά συμπεράσματα τών μελετών Ιωάννης Ν. Σβορώνος.

Έτνπ. 30.6.10
loading ...