Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 85
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0053
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
8ο

Μεγαρικοί σκύφοι Φ&ιωτίδων Θηβών νπο Α. Σ. Άρβανιτοπούλλου.

86

εις όνους και εις άλλα ζώα μετεβλήθησαν; επί δε
παραστάσεων ίκανώς παλαιών 1 άπαντώσι ποικι-
λώταται μεταμορφώσεις αυτών, κατά τάς κεφάλας
και την ούράν ιδίως.

Τά όνόματα τών εταίρων του Οδυσσέως Θέστωρ,
. . . εύς, Θεόφρων, Μάντιχος, ών τά δύο τελευταία
δεν ύπάρχουσι παρά Ρπρβ, δεν είναι γνωστά άλλο-
θεν 2, καίτοι ή παράστασις ήτο άγαπητή παρά τοις
άρχαίοις. Όνόματα μεταμορφωθέντων ούτω γινώ-
σκομεν το τοΰ Πολίτου, τοΰ Έλπήνορος καί τοΟ
ύπό το Ο Όβιδίου εισαχθέντος έςηγητοΟ 3.

Εις τον μΰθον της Κίρκης αναφέρεται και το έν
πίν. 2 ύπ' άριθ. 7 τμήμα, όπερ δεν ανήκει εις το
προηγούμενον άγγεΐον' διότι το έν λόγω φέρει έσω
βαφήν βαθέως ροοίνην, εξω δέ στίλβωσιν άργυρά-
χρουν σκοτεινήν, έν ώ ή εργασία τών ανάγλυφων
είναι μετρία.

Διετηρήθη δεξιά τω θεατή κεφάλι-] μετά τοΟ δε-
ξιού ώμου και της γυμνής ομωνύμου χειρός μορ-
φής, ίσως γυναικείας, ής ή κόμη είναι συνηγμένη
έπ'ι της κεφαλής είς ογκον, αϊ δέ λεπτομέρειαι τοΰ
προσώπου δέν έχουσι δηλωθή ευκρινώς και διά
τοΟτο ασαφώς διακρίνονται. Κρατεί τι έν τη πα-
λάμη της προεκτεινομένης χειρός έν είδει ποτηριού
ή ποπάνου ή ομοίου.

Ενώπιον αυτής παρίσταται είδάς τι τροπαίου 4
κατά τον δεξιον κρόταφον' το'κράνος μετά τοΟ λό-
φου, ή κυκλική ασπίς και ό θώραξ είναι ευδιάκριτα,
ύπ' αύτον δέ Φαίνονται λεπταί τίνες γραμμαί τοΰ
στελέχους ίσως, ένθα είχεν άρμοσθή το τρόπαιον,
καίτοι γραμμαί τίνες τεθλασμέναι ϋποδηλοΰσιν
ούχί τοΟτο. Πιθανώς πρόκειται περί μεγάλου πο-
λυτελούς ΰρόνου ή κλίνης5, μιμούμενων έν τή
κοσμήσει τών ξύλων τών όρθοστατών τρόπαια.

Υπέρ την μορφήν ύπάρχε: έπιγραφή ΚΙΡΚΗΙ,
εξ ής εμφαίνεται ότι προηγεϊτο ή είπετά τι, δι' οδ
άπετελεΐτο φράσις περιγράφουσα την παράστασιν,

1 Κθ8θ/ιβΓ ϊ. ά., ΒαιιιηβίβΙβΓ ϋβηίαιι. II σελ. 782 χΙ.

2 Αί παρά Κθ8ΰΗβΓ 'έ. ά. 1198 παραπομπαί είς μεν τό ΟΙΟ
6130 (61301) δέν υπάρξει) δεν δι'δουσιν ονόματα, άλλ' άπλώς λ εταί-
ροι τεθηριωμένοι», εις δε τον Εη§β1ηΐίΐηη υπήρξαν ήμΐν απρόσιτοι,
μή ευρεθέντος τοΰ βιδλίου αύτοϋ ΰφ' ημών έν Αθήναις.

3 Μεταμ. XIV 248-252.

* Έπί ομοίου αγγείου τρόπαιον βλ. παρά \¥αίζίη</β?' Αΐΐίθη.
ΜϊΜ. XXVI 1901 σελ. 62 άριθ. 4.

5 Πρβ. χ 480 οαύτάρ έγώ Κίρκης έπιβάς περικαλλέος εννής κτλ.

ως καί έπί άλλων αγγείων όμοιων συμβαίνει , πε-
ρίπου α [Όδυσσεύς παρά] Κίρκη» ή « Κίρκη (πα
ραμένει, ομιλεί κττ.) Όδυσσεύς».

Ή μορφή είναι άβέβαιον άν παριστά τήν Κίρ-
κην αυτήν, δίδουσαν έδεσμά τί ή το χρύσεον δέ-
πας μετά ποτοΟ περιέχοντος το ούλόμενον φάρμα^
κον, ή θεράπαινάν τινα αύτής' τό δεύτερον τοΰτο
φαίνεται μοι πιθανώτερον, ώς καί τό ό'τι παρίστα-
ται ένταΰθα ή αίθουσα της Κίρκης' έν γένει ή πα-
ράστασις είναι ελλιπής καί ματαία πασα εικασία
περαιτέρω.

2) 'Οδυσσέως απόπλους και ναυαγία.

Πίναξ 2 άριθ. 2. Τρία αρμόζοντα άλλήλοις
τμήματα αγγείου όμοιοτάτου κατά πάντα τω προ-
ηγούμενα», πλήν της τέχνης ού'σης ούχί τοσοΰτον
λεπτής, ώς είναι έν έκείνω. Ή έσω επιφάνεια αυ-
τού εν ει βαφή καστανόχρους. Ή παράστασις περι-
κλείεται άνωθεν μέν ύπό τοΰ συνήθους ανάγλυφου
πλοχμοΰ, κάτωθεν δ' ύπό τίνος ακτινωτού κοσμή-
ματος, ό'περ φαίνεται άνήκον μάλλον τή σχεδία
τοΰ Όδυσσέως, ήττον δέ τή κοσμήσει τοΰ πυθμέ-
νος τοΰ άγγείου.

Διαιρείται δ' ή παράστασις είς δύο τμήματα,
χωριζόμενα άπ'άλλήλων διά λεπτής έκτύπου γραμ-
μής, δηλούσης τό έπίπεδον τής γης.

'Επ'ι τοΰ άνω ήμίσεος παρίσταται άριστερα τώ
θεατή γυνή, ή Καλυψώ βεβαίως, ής διετηρήθη
ίχνος τής κνήμης μετά τοΰ άκρου ποδός έν ποδήρει
χιτώνι ή άκρα δεξιά, ήν εμβάλλει τή τοΰ Όδυσ-
σέως προς άποχαιρετισμόν, καί ή γυμνή άριστερά
προ τοΰ άγκώνος, ήν έκτείνει ύπό τήν σιαγόνα τοΰ
ήρωος 2, ίνα οίκείως θωπεύση αυτόν άναχωροΰντα,
κατά χαρίεν και ώραΐον σχήμα, όπερ άπαντα καί
έν άλλοις έ'ργοις, ιδίως έπιτυμβίοις άναγλύφοις3.

Ύπέρκειται ίχνος γράμματος.....I, ήτοι «Κα-

λυψ .ώ » 4.

αύτήν παρίσταται άνήρ, ό 'Οδνσσεύς, όρ-

1 ΒοϋβνΙ ΗοιηβπδοΗβ ΒβοΙιβΓ (50°3 \νϊπο1ί.-Ρι·ο§Γ.) σελ.

27, 33, 47, ^9 χλ.

2 Έν τή ε'κόνι δέν άπεδόθη τό σχήμα τοΰτο έν πάση άκριβεία υπό
τοΰ άντιγράψαντος.

8 Θεσσαλικά Μνημεία I σελ. 394.

4 Περί τής Καλυψοϋς έν γένει βλ ΒΟΒΟΐΐβν ί,βΧ. 11 1, 940 χέ·
(Ιππηίβοϊι).
loading ...