Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 89
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0055
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
89

Μεγαρικοι σκύφοι Φ&ιωτίδων Θηβών υπό Α. Σ. Άρβανιτοποΰλλου.

90

Παραστάσεις δμοιαι της Καλυψοΰς και του ναυ-
αγίου είναι σπανιώταται' ό ΟνβΓββοΙί 1 γινώσκει
δυο μόνον μνημεία σχετικά, και ταΰτα μόνον εις
την έμφάνισιν της Λευκοθέας και εις τήν παραλα-
βήν τοϋ* κρηδέμνου ύπό του" Οδυσσέως αναφερό-
μενα.

Σημειωτέον ότι ό "ζωγράφος Νικίας είχε γράψει
μέγαν τινά πίνακα άναφεράμενον εις τήν Καλυψώ 2,
ού λεπτομέρειαι περί των παριστωμένων δεν λέ-
γονται δυστυχώς ύπό τών συγγραφέων. Ή άνω
είκών δηλοΐ δτι κατά το σύνηθες οί τάς καλάς πα-
ραστάσεις επί τών αγγείων τούτων σχεδιάζοντες
έστηρίζοντο εις αρχέτυπα μεγάλων ζωγράφων.

Η) Οδυσσέως σχεδία και μνηστηροψονία.

Έτερα θέματα εκ της Οδύσσειας επίσης παρί-
στανται επί τών θραυσμάτων τών έν πίν. 2 άρ. 3
άπεικονιζομένων.

Είναι δύο τμήματα αρμόζοντα άλλήλοις έκ κοι-
λίας όμοιου άγγείου ευτελεστέρας έσω ύιτομελαί-
νης γανώσεως, ούχί πανταχού έπιτυχούσης' έξω
φέρει στίλβωσιν άργυρόχρουν ύπομέλαιναν, ούχί
πανταχού σωθεϊσαν' ή παράστασις περιορίζεται
άνου μεν δι' ιχνών έκ κοκκιδίων τοϋ συνήθους πλο-
χμου, άτινα δεν διέκρινε και διά τοΰτο δεν άπέ-
δωκεν έν τώ πινάκι ό άντιγραφεύς, κάτω δε διά
γλωσσοείδών κοσμημάτων της εις κυκλοτερεΐς ζώ-
νας διηρημένης βάσεως. Ή τέχνη είναι μετρία.

Και ή παράστασις αύτη διαιρείται διά γραμμής
κυκλοτερους εις δύο ζώνας. Έπι της άνω διετη-
ρήθη ο Οδυσσεύς ούχί καλώ; άποτυπωθείς παν-
ταχού' παρίσταται κατά τον άριστερόν κρόταφον
καθήμενος έπι μακράς δοκοΟ, δηλούσης το έδαφος
της σχεδίας, ήν διατρυπά κατά τό άκρον, ή μάλ-
λον εφ' ής καθηλοΐ μεγάλην ξυλίνην σφήνα, ώς
γόμφον, ήν κρατεί διά της άριστερας κτύπων αυ-
τήν διά σφύρας, ήν ύψοΐ υπέρ τήν κεφαλήν διά
της δεξιάς. Φορεί χιτώνα ή έξωμίόα έζωσμένην
περί τήν όσ^Ον και πΐλον.

"Εμπροσθεν του Όδυσσέως υπάρχει τρισκελής

1 Βί1ά\νθΓΐίβ ζιιπι Ιΐιββ. ιιηά ΙγοΪ8ο1ι ΗβΙάβηΙίΓβϊβ σελ.754
χέ. Διά τα άπό τοϋ έργου τοϋ ΕοδβΓΐ, Ηοηΐ. ΒβοΙίβΓ δημοσιευ-
θέντα μέ/ρι τοϋ 1908 Ομοια «ΥΤ6Ϊ01 β*· τ°ν αυτόν έν ,ΐαΐΐΐ'βυοίΐ

XXII[ 1908 σελ. 184 χέ. Πρβ. χαί Κ6θ 1909, 304.

2 ΡΗη. Ν. Η. 35, 132.

άρμος της πρώρας, περαιτέρω το πηδάλιον, της
σχεδίας και κατόπιν ίχνη μικρα.ς κλίμακος χρησί-
μου τοις ναυτικοΐς διά τά ιστία, συνήθως έκ σχοι-
νιού ποιουμένης' όπισθεν δέ αύτοΰ διατηροΟνται
ορθά τινα ξύλα ή ϊκρια της πρύμνης ή του ίστοΟ,
και περαιτέρω το άπό τών μηρών κάτω ήμισυ γυ-
ναικός ορθής ιστάμενης, φορούσης ποδήρη χιτώνα
και καμπτούσης ήπίως το δεξιον γόνυ' ίσως αύτη
είναι ή Καλυψώ. Μετ'αύτήν υπάρχουσιν ίχνη τών
σκελών άπό του μέσου τών κνημών ομοίως ένδε-
δυμένης γυναικός, πιθανώς δμωής τίνος της Κα-
λυψους.

Και ή παράστασις αύτη είναι είλημμένη έκ της
περιγραφής του Όμήρου ϊ:

τόφρα δ' ενείχε τέρετρα Καλυψώ δια θεάΜν'
τέτρηνεν δ'άρα πάντα και ηρμοαεν άλληλοισιν,
γόμφοιοιν δ' άρα την γε και άρμονί^σιν άρασσεν.
δσσον τις τ' έδαφος νηό; τορνώσεται άνήρ
φορτίδος εύρείης, έύ ειδώς τεχτοσυνάων,
το'σσον έπ' ενρεϊαν οχεδίην ποιήσατ' "Οδυσσεύς.
ΐκρια δέ στη'σας, άραρών Οααέσι σταμίνεσσιν ,
ποιεί" ατάρ μαχρίριν έπηγκενίδεσσι τελεύτα.
έν δ' ϊοτον ποίει και έπίχριον άρμενον αΰτω'
προς δ' άρα πηδάλιον ποιηΌατο, όφρ' ίθύνοι.

Ή παρουσία της Καλυψους βεβαιουται και άλ-
λως και έκ του στίχου: 2

τόφρα δέ φάρε ενείχε Καλυψώ δια θεάων
ίοτία ποιησασθαι.

Ή ναυπηγία αύτη παρίσταται λίαν άτελώς και
έπιπολαίως έπί λίθων έγγεγλυμμένων 3.

'Επί δέ της ύποκάτω ζώνης παρίστανται δύο
σκηναί έκ της Όουσσείας έπίσης" αριστεροί τω
θεατή διετηρήθη πους ϋρόνου τετορευμένος έντέ-
χνως, έφ'ού θά έκάθητο ή Πηνελόπη, ώς συμπε-
ραίνομεν έκ της ύπερκειμένης τω θρίνω επιγραφής
..ΝΕΛΟΠΗ, ήτοι Πηλνελόπη· περαιτέρω πα-
ρίστανται δύο κλΐναι ύπεστρωμέναι, έφ' ών είναι
κατακεκλιμένοι άνά τρεις μνηστήρας, ών ό πρώτος
πίνει έκ μεγάλου κανθάρου ή δέπαος, οία ευρέθησαν
έν Μυκηναία και ό δεύτεοος μαίνεται ό'τι κοατεΐ
όμοιον ποτήριον' έμπροσθεν της δευτέρας κλίνης
παρίσταται παις τραπεζοκόμος γυμνός" παρεστάθη-
σαν δ' οί κατακεκλιμένοι κατά τον άριστερόν κρό-
ταφον πλήν τοΰ πρώτου της δευτέρας, ό'στις στρέφει

1 ε 246 χέ.
1 ε 258.

3 ΟνθΐΊ)βθ1ί ε. ά. σελ. 753-754.
loading ...