Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 107
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0064
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
107

Κεραμεικον ανάσκαψαν νπό Α. Βηιββίαιβν.

108

μήθη 30 ετη μετά τον περίβολον I. λήν στήλην ήδη μετά τοΰ II 1.

Ή έπισκόπησις των σωζόμενων μνημείων το.Ο Αλλά το χρονικώς έπόμενον μνημεΐον, δ παρά

περιβ. II διδάσκει έπΐ πλέον ότι το τμήμα II 1 την άριστεράν γωνίαν κατεστραμμένος ναΐσκος, έξ-

ήτο ήδη ιδιοκτησία των έξ Ηράκλειας αδελφών. έρχεται των ορίων τοΟ II1, προϋποτίθησιν άρα

Ή έν τω μέσω υψηλή στήλη φέρει τάς συγχοό- τήν διασκευήν II ~, ήτις ώς και ή ταύτην προ-

νως χαραχθείσας έπιγραφάς' Άγάϋ·(ον | ΆγαΦο- καλέσασα άνύψωσις της δδοΰ οφείλει νά χρονολο-

κλέους | Ήρακλεώτης. \ Σωσικράτης \ Άγαϋοκλε- γηθη' εις τον μεταξύ του αρχαιοτάτου και του δευ-

ους | Ηρακλεώτης, έν ώ δ ναΐσκος δεξιά ήτο άφιε- τέρου μνημείου τής οικογενείας τών Ήρακλεωτών

ρωμένος εις μόνον τον ΆγάΦωνα \ ΆγαΦοκλείους | χρόνον. Κατά ταύτα ή άνύψωσις τής δδοΰ πρέπει

Ήρακλειώτην. Έκ τής εξεργασίας τών βάθρων και νά τεθή μετά τδ 364, τδ έ'τος δηλαδή τής έποι-

τών θεμελίων αμφοτέρων τών μνημείων είναι βέ- κήσεως τών Ήρακλεωτών προσφύγων , ούχί δέ

βαιον, δ'τι ή στήλη είναι άρχαιοτέρα τοΰ ναΐσκου' και πολλώ βραδύτερον, ώστε περ'ι τδ 350, πρδς δ

ήδη δέ έν τω Ρπβιΐΐιοί άυά Επά^ποδ εξετέθη μετά συυ-φωνεΐ και ή έκ τοΟ βίου του ιδιοκτήτου του III

τών σχετικών αποδείξεων ή χρονική ακολουθία πάν- περιβόλου γνωστή χρονολογία τής ταμιείας αύτοΰ

των τών μνημείων του περιβόλου. έν Σάμω τω 346/5, δστις είχεν αρχίσει νά κτίζη

1) Ή στήλη και τδ ζεύγος τών ληκύθων, αί'τι- δ'τε ή δδδς ήτο χθαμαλωτέρα, άπέλαβε δέ τδ έπι-
νες έχρησίμευον ώς ακρωτήρια. 2) Ό κατεστραμ- τάφιον αύτοΰ μνημεΐον μετά τήν άνύψωσιν τής
μένος ναΐσκος αριστερά. 3) Τδ άνάγλυφον τής Κα- όοοΰ.Ό καθορισμός δ'τι μετά 40 περίπου έτη, από
ραλλίου. 4) Ό ναΐσκος του Αγάθωνος* μεταξύ αύ- τοΟ 394 μέχρι περίπου του 350, το επιπεοον της
του και τής δεξιάς γωνίας ύπήρξε πιθανώς μικρός όοοΰ ύψώθη κατά 0 60 είναι σπουδαίος δια τήν
τις ναΐσκος, εις όν ανήκει βάθρον ούχΙ κατά γώ- ίστορίαν τής έπιχώσεως του τόπου τούτου" διότι
ραν εύρισκόμενον, Ρπθάΐιοί εϊκ. 40. Άλλ' εάν παρέχει τδ μέτρον πρδς χρονικδν καθορισμδν τών
τον ναΐσκον μετά τής μεγάλης ζωγραφιάς τοΟ μεταγενεστέρων ανυψώσεων τοΰ εδάφους.
Αγάθωνος όφείλωμεν ν> θεωρήσωμεν ώ; έπιτάφιον Πρδ τοΰ πέρατος τών έν τω νεκροταφεία) και τή
μνημεΐον άνεγερθέν αυτώ μετά θάνατον, γεννάται κοιλάδι τοΟ Ηριδανού εργασιών θά ήτο πράωρον
τότε τδ ζήτημα προς τίνα σκοπδν έ/ρησίμευε πρό- νά έκθεση τις τους λόγους τής άνυψώσεως τής
τερον ή στήλη ή φέρουσα το όνομα αύτοΟ. "Αλλη δδοΟ. Έπι τοΟ παρόντος δφείλομεν νά άρκεσθώμεν
λύσις δεν θά είναι δυνατή ή δ'τι αύτη ίδρύθη ήδη εις τδ πράγμα αύτδ καθ' εαυτό και εις τά έπακο-
ζώντος αύτοΰ, ίνα διαπίστωση τό δίκαιον τής ίδιο- λουθήματα αύτοΰ.Ήσαν δέ ταΰτα, δ'σον άφορα εις
κτησίας τοΟ κοινή ύπδ τών δύο άδελφών άγορα- τά άνδηρα τών τάφων, μετατοπίσεις τών δρίων και
σθέντος τόπου. Ή άνακοίνωσις τής έν τοις θεμε- διασκευαι τών κτισμάτων. Ότι πρόωρος μεταβολή
λίοις έρεύνης ήμών θά έπιβεβαιώση κατωτέρω τδ του σχεδίου άπαξ ίδρυθέντος οικογενειακοί τίνος
πράγμα ότι ή στήλη είναι τδ άρχαιότατον τών τάφου κα'ι άλλοος συ/νά άπαντα έν τω νεκροτα-
μνημείων τούτων. Ή θέσις αύτής είναι προς του- φείω, δύνανται νά δείξωσιν αί παρατηρήσεις ήμών
τοις σπουδαία διά τήν σνέσιν του II' προς τδ II *. έν τοις περιβ. I, II και III, αί διασκευαι τοΰ πε-
Προτοΰ άκόμη άποκαλυφθώσ; τά κατώτερα στρώ- ριβ. XII (Παμφίλης και Δημητρίας) και τοΰ XX
ματα τοΟ II ', ήτο εύλογον νά φανή παράδοξον ότι (τοΰ έκ πλίνθων περιβόλου πρδς βορράν τής κυ-
ή στήλη, μολονότι είχεν αναμφιβόλως τεθή ώς με- ρίας δδοΰ). Άνύψωσίς τις τοΰ εδάφους ούχ'ι μόνον
σαΐον κόσμημα τής προόψεως, ί'στατο δ'μως ύπερ- έτάρασσε τά άνω τοΰ κτίσματος και καθίστα άναπο-
άνω τοΰ κονιάματος άπομακρυνομένη τοΰ μέσου ψεύκτους τάς μεταβολάς, άλλ όπου π. χ. υπήρχε
πρδς τά άριστερά 0'25. Νΰν είναι πλέον φανε- πρότερον πλινθόκτιστόν τι τείχος έπέφερε κατ'άνάγ-
ρδν ότι ό άξων τής στήλης συμπίπτει μετά τοΟ κην άνύψωσιν αύτοΰ και μετ αύτής τοΰ όλου κτί-
μέσου τών ορθοστατών τοΰ II1 μετά τίνος άση- σματος.

μάντου λάθους αποκλίσεως πρδς τά δεξιά 0Ό7. Έν τω περιβ. II ό στερεοβάτης τών πρώτων

Διά τοΰτο άνάγκη πάσα νά συνδέσωμεν τήν ύψη- κτισμάτων είχε κατασκευασθή έκ δύο δόμων τε-
loading ...