Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 141
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0081
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
141

Κεραμεικοϋ άνασκαφαί· υπό Λ. Βηιββίΰηβν.

142

των χρόνων εκείνων πιθανώς δε και άρχαίαις νομι- αλαβάστρων. Αγγεία τοΟ είδους τούτου ήσαν έν'ι-

καΐς διατάξεσι. Πολλοί και θά Οαυμάσωσιν ότι καϊ δρυμένα και προ τών επιτύμβιων μνημείων έν τοις

αυτά τα πήλινα κτερίσματα δεν είναι ή τοΟ άπλου- βάθροις αυτών συνελέγησαν δέ πολλά τεμάχια έν

στατου ειοους. ϋκ τούτου τα ευρήματα κυρουσι τ-/] περις /ωρα.

τήν γενικώς κρατοΟσαν γνώμην περί της καταπτώ- Ή έξέτασις άλλου τινός γενικωτέρου ζητήματος,

σεο)ς της αγγειογραφίας έν τω δευτέρω ήμίσει της προς ό παρέχουσιν άφορμήν τά ευρήματα, τίνα

τετάρτης έκατονταετηρίδος.Ό,τι δέ άλλο λείψανον .δηλ. σχέσιν έχουσι προς άλλήλας ή έν ταΐς σαρ-

ζωγραφικης άνεφάνη έκ τών εντός τοΟ περιβόλου κοφάγοις ταφή και ή έκ παραλλήλου προς αυτήν

τούτου χωμάτων περιορίζεται εις εύάριΟμά τινα αναφαινομένη καυ'σις τών νεκρών, φαίνεται πρόω-

οστρακα παναθηναϊκών αμφορέων άρχα'ίζοντος όυ- ρος πριν έξετασθώσι και άλλαι περιπτώσεις έν τώ

θμου'. Τά συνηθέστατα πήλινα άγγεϊα έλαίου, οΐαι νεκοοταφείω. Τούτο μόνον είναι σαφές, ό'τι ή έν

π. χ. αί λευκαί λήκυθοι, είναι πλέον άχρηστα, άν- σαρκοφάγοις ταφή έπεφυλάχθη εις τά κύρια πρόσ-

τικατασταθέντα αποκλειστικώς υπό τών ωραίων ωπα της οικογενείας. Έκ τούτου είναι πρόχειρον

Εικών 24. Πυρά 7 (εις αε?.. 140).

το συμπέρασμα ό'τι αί πυραί, ών το είδος επέτρεπε τον τάφον αυτής. Άντ' αύτου ή μεν Κοράλλιον

τήν έκ νέου χρησιμοποίησιν του' εδάφους, άνή- κείται όπισθεν της στήλης, τό δέ εις αυτήν μνη-

κουσιν εις τους οίκέτας. Ότι δέ καϊ μετά θάνατον μείον ίσταται ύπέρ τήν σαρκοφάγον ανδρός. Έκ

ήσαν ούτοι τοις δεσπόταις όμόταφοι, έξάγεται καϊ τούτου καταφαίνεται ότι δέν έτηρήθη ή αυστηρά

\\ άλλων μέν ένδείςεων, μάλιστα δέ έκ τών έν τω αντιστοιχία μνημείου και τάφου εντός τοΟ οίκογε-

περιβόλω τών Μεσσηνίων πραγμάτων (Επβάΐιοί νειακου κοινοταφίου, είναι δέ προς τούτοις δήλον,

Β. Επά. σ. 100 β. £. £.). τίνες άσάφειαι ήδύναντο έκ τούτου νά γεννηθώσι

Έν τέλει πρέπει νά ύποδηλωθή διά βραχέων και πώς άνεπτύχθη ή ανάγκη αύστηροτέρας τά-

και ή ιδιόρρυθμος σνέσις τών μνημείων προς τους ϊεως. Διά τούτου δέ καθίσταται εύνάητος και ό νό-

όπισθεν αυτών τάφους.Ύπό τον ναίσκον του' Άγά- μος του Δημητρίου τοΟ Φαληρέως ο διατάξας ίνα

θωνος, τό νεώτατον μνημεΐον της σειράς, κρύπτε- το έπιτύμβιον τίθηται αμέσως ύπεράνω του τάφου,

ται ό αρχαιότατος τάφος τοΟ περιβόλου. Όπισθεν 8υρβΓ ίβιταβ ίιιιηιιΐιιπι (Οίο. 1θ§'ϊΙ)ΐΐ8 2, 66)·

της στήλης τών άνδρών προσδοκά τις νά ευρη τά- διά τοΟτο δέ και οί έκτοτε έν χρήσει κιονίσκοι,

φον άνδράς, όπισθεν τοΟ άναγλύφου της Κοραλλιού όλως άντιθέτως προς πολλά αρχαιότερα οίκογε-
loading ...