Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 149
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0085
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
149 Επιγραφή έξ Ολυμπίας· υπό Α. Ψ~ί11ιβΙηι. 150

έ'χοιεν τάς βοαΰοίας χρείαν οί μεταπεμψάμενοι τάν μακαρίτης ΡΥ. ΒΙ&δδ άνεγνώριζε τον τύπον ήμιτ-

βοάΰοιαν σημειωτέον δέ δ'τι καί έν τη έξ Όλυμ- &ον, πρβ. δοΐη. Βτ&ιΐδθ, Ι,αιιίΙβΙΐΓβ άβΓ ΙΐΓθίί-

πίας επιγραφή φαίνεται ότι άπαντα ό αύτός τύπος δοΐιβη ϋί&ΙθΙίΐΘ (Ηδΐΐθ 1909) σ. 25 και 146. Εύ-

βοάΰοια, εάν δρθώς μεταγράφω τά έν στ. 3. Έν 'ΐυχώς Ά λέξις αΰτη, ήτις το πρώτον κινδυνεύει νά

τω προτελευταία) στίχω ευκόλως αναγνωρίζεται έν άγη ημάς εϊς άπορίαν, δρθώς έννοουμένη παρέχει

~λΛΟ το όνομα των Αιτωλών, έν οέ τω πέμπτω ήμΐν την λύσιν δλου τοΟ προβλήματος, διότι άναμ-

δύναταί τις νά είκάση οτι αναφέρεται έπίσης κύριον φιβόλως κρύπτεται έν τοΐ'ς λειψάνοις του στίχου

όνομα, [Κορίν Φιος δηλαδή ή [Κορίνθιος. Δυσε- τούτου ή λέξις ήμιΦωράκιον, ήτις έν έπιγραφικώ

ξήγητα όμως εϊνε τά έν στ. 6 γεγραμμένα ΐΜΙΘ-η-1 . κειμένω έπαρουσιάσΟη πρώτην φοράν έν αυτή τή

Διότι πρωτοφανής θά ήτο, έάν δεν άπατώμαι, ή μεταξύ Αιτωλών καί Άκαρνάνων συνομολογηΟείση

γραφή ημιΦος άντι ήμισσος δια του θήτα, άν και συνθήκη τή εύρεθείση και κάλλιστα έρμηνευθείση

εν τινι Κρητική επιγραφή εκ Αεβήνος προερχο- υπό τοΟ κ. Γ. Σωτηριάδου.Έν τή συνθήκη ταύτη

μένη, Οπθο1ιι8ο1ιθ Οϊδίθΐίΐίηδοΐιπΐίβη 50871), ό άναγινώσκονται άπό του στ. 31 τά έξής'

Πεμπόντω δέ ταμ βοάθοιαν
εν μέν Ακαρνανίας οί στραταγοί των Άκαρνάνων καί οί σύνεδροι, έγ δέ Αιτωλίας
οί άρχοντες τών Αιτωλών σιταρχόντω δέ τους αποστελλόμενους στρατιώτ-
ας έκάτεροι τους αυτών άμεραν τριάκοντα1 εΐ δε πλείανχ χρόνον εχοιεν τας βοα-
35 θοί-χς χρείαν οί μεταπεμψάμενοι τάμ βοάθ·οιαΊ διδόντω τάς σιταρχία: έ'στε κα
έν οίκον αποστείλωντι τούς στρατιώτας· σιταρχία δ'έ'στω τοΟ πλείονος χρόν-
ου τώι μεν ίππεϊ στατήρ Κορίνθιος τας άμέρας έκ,άστας, τώι δέ τάμ πανοπλίαν έ'/ο-

ντι..............], τώι δε τό η/ίΐ^ωράκιον έννέ' δβολοί, ψιλώι επτ' όβολοί, άγείσθων

..........\!ΛΙθ.Αι,. . . Λ . ΕΝΔΕΑΚΑΡΝΑΝΙΑΝΑΚΑΡΝΑΝΕ[Σ]. . .ΟΙΔΕΜ

"Οπως βλέπει ο έξετάζων τά διά παχυτέρων εις όρθήν άνάγνωσιν τοΟ 39ου στίχου της έκ θέρ-

γραμμάτων τετυπωμε'να, έν άναλάγω θέσει άπαν- μου στήλης, όν ό έκδοτης άφήκεν άσυμπλήρωτον

τώσιν έν τώ κειμένω της έκ θερμού συνθήκης τά άναγινώσκων έν αύτώ μόνον τά έξής'

έν τή Όλυμπική έπιγραφή γεγραμμένα. Ή σύμ- ...........ΙΛΙΟ . Αι ι — Λ. ΕΝΔΕΑΚΑΡΝΑΝΙΑΝ

πτωσις αΰτη ρεβαίως οέν δύναται να εϊνε τυχαία, ΑΚΑΡΝΑΝΕ[Σ] ΟΙΔΕΜ
άλλ' εϊνε άπάδειξις οτι τό μικρόν έξ Όλυμπίας

χαλκοΰν τεμάχιον εϊνε μέρος άλλου αντιγράφου Πε?1 τ^ έννοί'α? τ^ διατάξεως ουδεμία αμφιβολία

της μεταξύ Αιτωλών καί Άκαρνάνων συνομολο- δύναται νά ύπάρχη. Διότι καί έν άλλαις συνθήκαις

γηθείσης συνθήκης καί συμμαχίας. Τώ οντι δέ ή Ρ' α™βίζθ1, Όθ Ρ30«οηαηι ΐηίθΓ ^Γδβοαβ

έκ Θέρμου στήλη περιέχει έν στ. 11 τή'ν έπομένην οίνΐί&ίβδ ΐαοίαπιπι ζά βθΐΐιιπι ραοβπκραθ ρβΠΐ-

<·> ' , ηβηίίαιη Είρρθίΐ&ίϊοηϊβιΐδ ίοπηιιΐϊδ ΓΒίίοηβ, έν
οιαταγην' ..... __ „..

Ανάγραψαν- ΡίδδβΓί&ίίοηθδ ρΜΙοΙο^ίοειβ Η&ίβηδθδ VII σ. 64)

τω δέ ταΰτα έν στάλαις χαλκέαις έπ' 'Ακτίωι μεν οί ορίζεται όπως έν περιπτώσει κοινής εκστρατείας

άρχοντες τών Άκαρνάνων, έν δέ Θέρμ- έ'χη έν τή έαυτου' χώρα τήν ήγεμονίαν έκάτερος

ωι τοί άρχοντες τών Αιτωλών, έν Όλνμπίαι δέ καί τών συντιθεμένων" πρβ. θουκυδ. Ε' 47, 7, Ξενοφ.

έν Δελφοϊς καί έν Δωδώναι κοιναι έχάτ- Ελλ. Ζ' 5, 3, ΙΟ II 112 (ϋίΙίθη^ΘΓ^βΓ, 8γ1-

εΡ01· 1θ£β 105 και II ρ. 810), καί Ρ. Ρουο&Γί έν Κθ-

'Αναμφιβάλως λοιπόν τό έξ Όλυμπίας τεμάχιον νιιβ &Γθ1ιβο1ο§ϊθ[ΐιβ 1898 II ρ. 313 έξ., όμοίαν

ανήκει εις αυτήν τήν στήλην τήν κοινή εντολή τών δέ διάταξιν κατ' εΐκασίαν είσήγαγον καί εις συνθή-

Αίτωλών καί Άκαρνάνων έν 'Ολυμπία ίδρυθεΐσαν. κην συνομολογηθεΐσαν μεταξύ Τερμησσέων τών

Όσον δέ μικρόν καί άν εϊνε τό τεμάχιον τοΟτο, μειζόνων καί ΑΔΑΔΕΩΝ (ούχί, ό'πως δ δημοσιεύ-

δμως παρέχει ήμΐν συμβολήν ούκ εύκαταφρόνητον σας τήν έπιγραφήν έν ΒΟΗ XXIII 287 ύπέθεσεν.
loading ...