Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 213
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0117
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
213

Μυκηναϊκοί τάφοι: β) εν Θήβαις· ύπ6 Ά. Α. Κεραμοποΰλλου.

214

χέως έξικνούμενος εις βάθος έν τω σώματι τοΟ λό- γων, οί'τινες κατέφευγαν ένταυθα διολισθάνοντες
φου. Αί πλευραΐ του δρόμου συνήθως συγκλίνουσι άνωθεν του υπέρθυρου (ή αριστερά παραστάς τε-
πρός τά άνω, ενίοτε δέ φαίνονται κάθετοι. Οταν θραυσμένη άνω ήτο λεία έκ της τριβής) και έ'τρω-
ό δρόμος προχωρήση ό'σον δει, τότε ό εις τό βάθος γον τό πενιχρόν γεΰμα αυτών ή τά κλοπιμαία ζψα,
κλείων αύτον πώρος εχει ΰψος συνήθως πολλώ άτινα παρεσκεύαζον επί πυράς.Όστά ιχθύων (μαι-
μεΐζον τοΟ άνθρωπίνου σώματος. ΈπΙ της έπιφα- νίδων) και παντοίων ζώων, κεραμίδες τών νΟν συ-
νείας, ήν παρέχει ό πώρος εις τό βάθος του δρό- νήθων και λαβή μαχαιριού έπιτραπεζίου τών και
μου, ανοίγεται ατόμων ήτοι πύλη, καταλειπομένης νΟν έν χρήσει με έπεισαν νά καταλίπω ημιτελή
εκατέρωθεν έκτάσεώς τίνος προς σχηματισμόν άνα- τήν κάθαρσιν τοΟ τάφου τούτου και νά έπιδοθώ εις
λόγων παραστάδων συγκλινουσών προς τά άνω, τήν άνασκαφήν τοΟ ετέρου. Προς συμπλήρωσιν τοΟ
ώστε ή πύλη νά εϊνε προς τήν βάσιν μεν εύρυ- διαγράμματος του πρώτου τούτου τάφου προσθέτω
τέρα, προς τήν όρι'ζόντιον δέ ΰπέρθυρον τομήν στε-
νοτέρα. Εύθύς ώς τό άνοιγμα της πύλης προχω-
ρήση εις τον βράχον τόσον,, ώστε νά λάβωσιν αί
παραστάδες τό προσήκον πάχος, εύρύνεται είτα τό

όρυγμα τούτο προς τά ένδότερα εκατέρωθεν και <Η'ίΐ!>-3 ^ | ^-^^'βχ

πέραν, σχηματιζομένου θαλάμου συνήθως τετρα- 0 '^ί^ίΨίΑ -?£>£ΐ>ϊ%}·\

γωνου, ούτινος αι οιαστασεις και ή μορφή εν ταις "ΤΙ / 1

λεπτομερείαις εϊνε εκάστοτε διάφοροι Χ.----^Τ^β^-^^ ' I *~Ηΰ~*

Σκοπός έμός δεν ήτο νά εξετάσω σεσυλημένους
τάφους, άλλά νά άνεύρω άσυλήτους. Διά δοκιμα-
στικών δέ σκαφών έπι αδιατάρακτου εδάφους άνεΟ-
οον κατά μήνα όκτώβριον τοΟ 1905 ουο προς με-
σημβρίαν τής νυν πόλεως κατά τήν θέσιν Αγία
"Αννα ή είδικώτερον Μικρό Κολωνάκι (= λοφί-
σκος), τον ένα βλέποντα προς άνατολάς τον δ' έτε-

ρον πλησίον *ατα τήν όυσμικήν κλιτυν του αυτού ι | ι ι ■ ' Μ"

λόφου βλέποντα προς δυσμάς.

Ή άνασκαφή τοΟ πρώτου τάφου (είκ.ΙΟα), κει-
μένου κατά τήν πλευράν τοΟ λόφου παραπλεύρως
τής αμαξιτού τής άγούσης νΟν έκ Θηβών εις Αθή-
νας δι' Ελευθερών, ήρξατο έκ του δρόμου. Τά πλη
ροΟντα τούτον χώματα περιειχον μόνον όλίγα θραύ- ό'τι πλάτος του δρόμου κατά τήν άνωτάτην σύγ-
σματα ύψιπόδων μυκηναϊκών κυλίκων και κατά κλισιν εϊνε 1" 30, ότι ΰψος τών παραστάδων έσώ-
πασαν πιθανότητα ήσαν εκπαλαι άδιατάρακτα.Ότε 'ζετο 1 '70 και ό'τι τό υψος τοΟ θαλάμου εξικνείται
όμως έφάνη τό στόμιον τοΟ τάφου και ήρξατο ή ίσως μέχρι 2-70μ.· τό βάθος αυτοί! προς τά εντός
κάθαρσις αύτοΟ, έβεβαιώθημεν, ό'τι ούτος ήτο ήδη του λόφου δεν έξηκριβώθη.

σεσυλημένος' διότι έλειπε πάσα άποτείχισις του Ο δεύτερος τάφος (εϊκ. 10β) κείμενος παρά τήν

στομίου, ή όροφή και τό ύπέρθυρον καταρρεύσαντα κορυφήν τοΟ λόφου ήνοίχθη έκ τών άνω του θαλά-
δέν ύπήρχον, εντός δέ έπι τοΟ δαπέδου ευρέθη- μου ήτοι έκ τής οροφής ουχί δ' έκ του δρόμου'
σαν τεκμήρια μαρτυροΰντα, ό'τι ό τάφος ού μόνον διότι τυχαίως εύρέθημεν έπι τούτου του σημείου
σεσυλημένος ήτο, άλλά και επί μακρόν έχρησίμευ- έν τή άρχή τής εργασίας, διότι προσέτι έβεβαιώθη
σεν ώς καταφύγιον ποιμένων ή άέργων και άστέ- ταχέως ότι ή όροφή είχε καταρρεύσει και διότι ή
,„-,„, ,„ ,000 ,,η ·ε <οο τ. ™ - κατάστασις του πρώτου, ευρεθέντος σεσυλημένου,

1 Πρβ. Τσουνταν, Αρχ Εφ. 1888 σ. 119 εξ. 128 εξ. Μνκηναι ' ~ 1 11

σ. 122, 133 1ξ. Στάψ, Αρχ. Έφ. 1895 σ. 214-5. δεν παρείχε πολλάς ελπίδας περί του δευτέρου,

.....Η|- 1-35

ΈΙκών 10. Κάτοψις μυκηναϊκών τάφων.
loading ...