Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 225
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0123
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
225

Μυκηναϊκοί τάφοι: β) ίν Θήβαις' νπδ Α. Δ. Κεραμοπονλλον.

226

περί τον πυθμένα, ύπ' αυτόν δέ κύκλοι συγκεντρι-
κοί. 'Επί του ώμου φολιδωτόν κόσμημα εξ άπλών
γραμμών μετά μιας επιμήκους στιγμής έν έκαστη
φολίδι· πρβ. ΚΙ.. Χ, 62.

8) "Γψ. 0Ό9, πηλός ερυθρόλευκος, λαβαΐ ώς
τοΟ 1 και 2, βάσις πυθμένος εξέχουσα ώς κυμά-
τιον πέριξ περισσότερον ή έν τώ ύπ' άριθ. 5. Περί
τον πυθμένα μία ζώνη πλατεία, περί την κοιλίαν
δύο και περ'ι τον λαιμόν μία. Μεταξΰ τών λαβών
τρις κυκλοτερές κόσμημα (ούδαμοΰ έσώθη άρτιον)
πλήοες δια γραμμών άβακοειδώς διασταυρουμένων
και συνδεόμενον δια γραμμών ούτως, ώστε ύπομι-
μνήσκει τάς σπείρας τάς συνεχομένας δια γραμ-
μών σχηματιζουσών γωνίας παρεμβαλλομένας με-
ταξύ τών σπειρών ύφ' έκάστην λαβήν ασαφές κυ-
κλικόν ή ελικοειδές κόσμημα διπλοΟν 1.

Β'. Οινοχόη.

9) Πίν. 9,2, ύψ. 0-20, πηλός λευκοπράσινος,
στόμιον περιφερικόν μετά πρόχου ραμφώδους προσ-
κεκολλημένης εις το χείλος. Τό κόσμημα δμοιον
προς το τοΟ 2 έν μια ζώνη 2-

Γ'. Τρίωτα πυξιδοειδή («άρτοειδή») μεγάλης
διαμέτρου μετά καμπύλης και συμπεπιεσμέ-
νης της κοιλίας προς τον πυθμένα, όστις εϊνε
γραπτός ΰποκάτω' 10-17.

10) Πίν. 8, 2.Ύψ. 0,055, πηλός ώχρόλευκος,
έπϊ της κοιλίας τρία φύλλα κισσού (πρβ. αρ. 13)
μετά μακρού κυματοειδούς δίγραμμου μίσχου έκα-
στον μεταξύ τών λαβών περί της πλαγίας ανα-
πτύξεως του μίσχου ό'ρα άρ. 6. Υπό τον πυθμένα
κόσμημα ώς τό 14, εΐκ. 18, βΒ.

11) Είκών 17, α. 18,(5, ύψους 0Ό75, πηλός
ώχροπράσινος' έπ'ι του ώμου σπεΐραι συνεχόμεναι,
ΰπό την κοιλίαν κύκλω άμφιπελεκόμορφα κοσμή-
ματα, μεταξύ δέ κυματοειδείς γραμμαί. Πρβ. ΓΙ<,

XXVI, 193.

12) Είκών 17, ζ, ύψ. 0 08, πηλός ώχρέρυ-

1 Τά άβακοειδώς πληρούμενα φύλλα είνε συνήθη έν τω ποωίμω
μυκηναϊκώ χρόνω. ΜΪΪΙΙθΓ ε. α. σ. 314.

2 Όμοία περίπου οινοχόη ευρέθη έν ΙΙαλαικά^τρω της Κρη'της
Β8Α IX (1902-3) 285 (=Ηά\\ ε. ά'. 27, εΐκ. 39). Τ6 κόσμημα
όμοιον έν Βαφειώ. Άρχ.'Εφ 1889, 154, πίν. 7, 19. Τό σχήμα τοϋ
αγγείου διεφθάρη κατά τό τέλος του αιγαίου πολιτισμού, ώς δεικνύει
τό έν Φαιστω εϋρεθέν άγγεϊον Μοην,ίπ. αηί. 1904, 644 είκ. 112.
Κράμα της διακοσμήσεως του αγγείου 1 και της του 9 είνε ό κόσμος
του κρατήρος της Φαιστού ΜοηΗΙΠ. αηί. 1902, πίν. 8.

' Πρβ. παρόμοιον κόσμημα πυθμένος έν Β8Α XI, 275 είκ. 6 α.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ 1910.

θρος' επί της κοιλίας σύστημα έκ γραμμών κυμα-
τοειδών από τοϋ λαιμού κατερχομένων άνά δύο.
Μεταξύ τών δυάδων ομοίως κυματοειδής γραμμή
στικτή. Ύπό τήν κοιλίαν κόσμημα είκ. 18, γ.

13) Είκ. 17, β, ύψ. 0Ό75, πηλός ώχρέρυ-
θρος. 'Επί της κοιλίας τρία φύλλα κισσού ώς το
10, ύποκατω κόσμημα ώς τό του 14 (=είκ.18,/?).

14) Είκών 17, γ, ύψ. 0Ό6, πηλός ώ/ρέρυ-
θρος. 'Επί της κοιλίας τό γνωστόν κυματοειδές κό-
σμημα περιβαλλομενον ύπό στικτής γραμμής, ύπό
τήν κοιλίαν τό κόσμημα είκ. 18, β.

15) Ύψ. 0-135, πηλό ς και διακόσμησις όμοια
προς τό προηγούμενον' πρόσθετοι ένταΟθα' μεταξύ
τού κυματοειδούς κοσμήματος στικτοί ρόδακες.

16) Ύψ. ΟΊΟ ομοιον τώ προηγουμένω έλλιπές.

17) Λίαν έλλιπές ό'μοιον.

Τά του σχήματος τούτου — μεγάλα τά πολλά
μορφής συνήθους κυκλικού άρτου — άγγεΐα δέν
εύρέθησαν έν τοις τάφοις της Ελλάδος, τοις άντι-
προσωπεύουσι τήν έσχάτην μυκηναϊκήν περίοδον,
έν ·?) άφθονουσιν οί έτερόστομοι άμφορίσκοι 1. Τά
τής εσχάτης μυκηναϊκής περιόδου πυξιδοειδή άγ-
γεΐα (πρβ. τούς τάφους τής Αίγίνης ανωτέρω) δέν
εχουσι τήν κοιλίαν ούτω καταπεπιεσμένην. Είνε
δ'μως συγγενέστατα και άποτελοΟσι συνέχειαν πα-
ραδόσεως τοΟ αύτοΟ σχήματος.

Δ'. Τρίωτα πυξιδοειδή μετά καθέτου τής κοι-
λιακής πλευράς 18-21.

18) Πίν. 7,2, ύψ. Ο-135, πηλός ώχρέρυθρος.
'Επί τοΟ ώμου τό κυματοειδές κόσμημα όπερ και
εις τά 14-17, άλλ' άποκολλώμενον έκ τής κατά
τήν βάσιν αύτοΟ ταινίας ώς όρος, έντεΰθεν και εκεί-
θεν τοΟ όποιου είνε «πεδιάς» διά στικτών γραμμών
πεπληρωμένη. Ύφ' έκάστην λαβήν ανηρτημένη
σπειροειδής γραμμή (ελιξ).Έπί τής καθέτου πλευ-
ράς τής κοιλίας ζώνη κυματοειδών γραμμών ώς

1 Παραπλη'σιον κατά τό σγήμα και τον κόσμον άγγεϊον ευρέθη με-
θ' ένός φέροντος παράστασιν συγγενή πρός τό ανωτέρω ΰπ' άριθ. 6
άγγεϊον έν τω θολωτω τάφω τοΰ Βόλου, άλλά δέν έόημοσιευθη, άτε
κακώς διατηρούμενον (Κουρουνιοίτης Άρχ.Έφ. 1906, 238). Επί-
σης έν τώ Β θολωτω τάφω του Θτρικοΰ ευρέθησαν μετά του αγγείου
Αρχ. Έφ. 1895. πίν. 11,1 δύο όμοια τώ περί οΰ ό λόγος αγγεία
άποκείμενα έν τή μυκηναϊκή συλλογή τοΰ Εθνικού μουσείου υπ' άριθ.
3690-1 έν τή θήκη 75 (813Ϊ8 ΟθΙΙ- ΐηρββη 134)· πρβ. και τό
έκ τής νεκροπόλεως τής Φαιστού έν ΜοίΙ. αηί. 1904, 563, ένεκα
τοΰ οποίου τινά ευρήματα σχετικά θά έπρεπε νά άνάγωνται ούχϊ εις
τήν τελευταίαν μυκηναϊκήν περίοδον, άλλά πρότερον.

15
loading ...