Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 287
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0154
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
287 Τό εν Βάσσαις άρχαιότερον ιερόν τον ^Απόλλωνος" νπό Κ. Κουρουνιώτου. 288

Ορου χρώματος δηλόΟντα
ίσως δτι ταΰτα ήσαν έρυ-
θρώς βεοαμμένα. Ό πη-
λός είνε ό των γνησίων
—ρ ου τ ο κ ο ρ ι ν 0ι α κ ώ ν ά γ γ ε ί-
ων, λεπτότατος, χρώμα-
τος λευκοκιτρίνου, ευκό-
λως καί άπαλώς τριβό-
μενος κατά τα μέρη,όπου
τό άγγεΐον είνε τεθραυ-
σμένον, όλίγω δε σκλη-
ρότερος 6'που ή επιφάνεια
είνε άθικτος, ήτις έχει
και έντονωτέραν κιτρίνην
χροιάν.

'Επί του σώματος του
άγγείου εικονίζεται Σφίγξ

ίί«ών 7. 2·<ραίρίκο; Κορινθιακοί άρύβαλλοι. π?°? άριστερά καθήμενη

έπι τών οπισθίων ποοών

εντός της έπιχώσεως του τεχνητού επιπέδου, έφ'ό'- και πληρούσα πλέον τοΟ ήμίσεος της επιφανείας
λων τών σημείων, έ'νθα έγένετο ή ανασκαφή. Εις αΰτοΟ' τό υπόλοιπον κατέχεται υπό πτηνού εχον-
έκατοντάδας ανέρχονται οί ευρεθέντες ήδη εντός τος άναπεπταμένας τάς πτέρυγας, ώς εικονίζεται
του σχετικώς μικράς εκτάσεως χώρου, δ'στις άνε- συνήθως επί αγγείων Κορινθιακών. Αί εικόνες
σκάφη μέχρι τοθδε. ε^χον σχεδιασθή κατά τό πλείστον δια λεπτοτά-

Ενώ ό τε πηλός και ή τεχνική εξεργασία τών των χαραγμάτων μετά μεγάλης τέχνης και εύ-
πρωτοκορινθιακών αγγείων και τίνων έκ τών Κοριν- σταθείας, εις τήν διατή-
θιακών άποδεικνύου σιν δ'τι ταϋ'τα είνε γνήσια προ- ρησιν οέ τών χαραγμά-
Ίοντα του τόπου, ές ου προέρχονται και τά συνή- των τούτων οφείλεται και
θως φέροντα τήν ονομασίαν ταύτην σχεδόν έν πά- τών εικόνων ή μερική δια-
σαις ταΐς Ελληνικαϊς χώραις εύρισκόμενα δ'μοια τήρησις. Το περίγραμμα
αγγεία, τουναντίον και ό πηλός και ή τεχνοτροπία τοΟ όπισθίου τήςΣφιγγός
τών άρυβάλλων μαρτυροΰσιν, δ'τι ούτοι εχουσι κα- δεν είχε δηλωθή δια χα-
τασκευασθή άλλαχοΰ κατά μίμησιν τών άλλων ράγματος, άλλ' ήτο μό-
γνησίων Κορινθιακών αγγείων. νον γεγραμμένον δι' έρυ-

ΕΙκ. 8. Πρωτοκορινθιακόν άλάβαστον υψ.0Ό65. θρου, ώς φαίνεται, χρώ-
Άνήκει εις τό είδος τών εξαίρετων πρωτοκορινθια- ματος, δια τούτο δε και
κών άλαβαστιδίων, περί ών έπραγματεύθη δ Κηγο έξηλείφθη φαινομένων μό-
έν 8ίΓβη& Ηβ11)Ϊ£Ϊ8.η& σελ. 147 είκ. 2. Εχει κά- νον άμυδρών ιχνών του
θετον, πλατεΐαν, τριγωνικήν άπό το0 χείλους άρ- νρώματος. Όαοίως έξη- Κκάν δ· Πρωτοχορ^αχον
χομένην λαοην, και χείλος άρκούντως παχύ, επί- λείφθη καί το πλείστον

πεδον άνω καί ελαφρώς καμπύλον κάτω.Έπί της τοΟ προσώπου τοΟ πτηνού, δ'περ δεν ήτο έγχάρα-
άνω επιφανείας της λαβής ύπήρχον παράλληλοι κτον. Έρυθρώς βεβαμμένον ήτο προσέτι τό στή-
μέλαιναι καί έρυθραί γραμμαί άπό του χείλους θος της Σφιγγός, ή βάσις της πτέρυγος αύτής καί
προς τήν βάσιν της λαβής. 'Επί τοϋ' χείλους καί ολίγα άλλα μέρη, ίσως δε καί τό πρόσωπον,
κάτωθεν της βάσεως φαίνονται άβέβαια ίχνη ίου- Ή Σφίγξ είνε ή συνήθης έπι τών αγγείων του

Έτνπ. 5.1.11.
loading ...