Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 293
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0157
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
293 Τό έν Βάσσαις άρχαιότερον ιερόν τον Απόλλωνος" υπό Κ. Κονροννιώτον. 294

κορινθιακού. Το γάνωμα είνε κακής ποιότητος, τά διάφορα χρονικώς στρώματα του άνασκαφέντος

άμαυρόν, και δεν είνε όμαλώς εφ' όλης της έπιφα- χώρου εν Σπάρτη, είνε τεκμήρια καθιστώντα πι-

νείας άληλιμμένον, παρουσιάζονται δ' ώς έκ τούτου θανωτάτην την γνώμην του ϋΐΌορ, άφοΟ και πρΌ

τραχύτητες τίνες έπΐ της επιφανείας των αγγείων της ευρέσεως κυρηναϊκών αγγείων έν Σπάρτη μό-

έξ άνισου έπιΟέσεως του γανώματος. νον έξ ένδείξεων παρεχομένων 6π αύτών τών άγ-

Αακωνικά αγγεία. Τά έν είκ. 12 δημοσιευό- γείων έξεφέρετο, άν και πάντοτε μετά δισταγμού,

μενα τεμάχια άγγείων άνήκουσι κατά την τεχνο- ή εικασία ότι ή Λακωνική ήτο ή πατρίς τών άγ-

τροπίαν εις τήν τάξιν τών κυρίως κνρηναϊκών λε- γείων τούτων.

γομένων άγγείων, δι' ά δ ϋτοορ 1 άπέδειξεν δτι Ή ΰπαρξις έν τή ορεινή Αρκαδική χώρα άγ-

είνε ορθότερος ο ορός Λακωνικά. Ή άφθονος εύ- γείων της αύτής τεχνοτροπίας έπιρρωννύει έ'τι μάλ-

ρεσιςτοιούτων άγγείων έν Σπάρτη και προπάντων λον τήν γνώμην δτι έν τή Κυρηναϊκή δεν κατε-

ή μεταξύ τών έκεΐ ευρεθέντων άγγείων παρατη- σκευάσθησαν τά αγγεία ταΰτα.

ρουμένη κανονική κατά περιόδους έξέλιξις του' ρυ- Τά ύφ' ημών δημοσιευόμενα τεμάχια συμφω-

θμοΰ τών άγγείων τούτων, ήτις παρατηρείται εϊς νουσι προς δύο περιόδους τών Λακωνικών άγγείων,

Εικων 12. Τεμάχια Λακωνικών άγγείων.

Ε&οοηϊ&η III καϊ Σι&οοηϊειη IV, ώς προς τήν φιαλών, τούτων δέ τά ένδεικτικοηερα δημοσιεύο-

χρήσιν τών κοσμημάτων, το έπίχρισμα και το γά- μεν έπϊ της εικόνος 12. Τό τεμάχιον Β (μετά του

νωμα, δ πηλός δμως αύτών δεν είνε δμοιος προς χείλους ΰψ. 0Ό6, μήκ. 0.09) φαίνεται δτι άνήκει

τον τών Λακωνικών άγγείων της Σπάρτης. Ένώ έν εις τήν τρίτην Λακωνικήν περίοδον (Γ,&οοηί&η III).

Σπάρτη δ πηλός είνε έρυθράς, δ πηλός τών ήμε- Τό χρίσμα υπάρχει πανταχού, έ'νθα δεν είνε το γά-

τέρων τεμαχίων έχει μάλλον κιτρίνην όψιν, λοιπόν νωμα, έχει ώραΐον κιτρινωπόν χρώμα, είνε στε-

δικαιουταί τις νά πιστεύη δτι κατά τήν τεχνοτρο- ρεώς προσκεκολλημένον έπι της έπιφανει'ας τοΟ άγ-

πίαν ταύτην κατεσ/.ευάζοντο άγγεΐα έν όιαφάροις γείου και δεν διαλύεται ευκόλως" το γάνωμα εινε

τόποις της Λακωνικής, ίσως δέ και έν Μεσσηνία, στιλπνόν αδιαφανές και εχει τό ώραΐον κυανόμελαν

δπόθεν προύμηθεύοντο πιθανώτατα τά πήλινα αύ- χρώμα. Γό κοινότατον εις τήν τάξιν τών άγγείων

τών οί Φιγαλεΐς, παρ' οΐς ήτο, ώς έκ της πετρώ- τούτων κόσμημα τών ροιών είνε δια γανώματος

δους φύσεως της χώρας , δύσκολον νά ύπάρχη γεγραμμένον, οί δέ φέροντες ταύτας καμπύλοι κλα-

•σπουδαϊον πηλοπλαστικόν έργαστήριον. δίσκοι δι' ήραιωμένου μέλανος, τών έκατέρωθεν

Εύρέθησαν όλίγα τεμάχια εξ οκτώ διαφόρων του κοσμήματος γραμμών ή μέν άνωθεν καϊ αί λε-

1 Β8Α XIII, 134 έξ. χαί XIV, 30 έξ. πτότεραι τών κάτω διά του αύτου ήραιωμένου μέ-
loading ...