Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 301
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0161
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
301

Το έν Βάσσαις άρχαιότερον ιερόν τον "Απόλλωνος· υπό Κ. Κουροννιώτον.

μετάλλου ευρέθησαν και άρκετά σιδηρά και έλά- λουτο ή μικρά

νιστα αργυρά και μολύβδινα πράγματα. πλινθίς έπΐ έτέ-

Μορφαι άνϋρώπων και ζώων. Τό σπουδαιάτε- ρα^ δλίγω μεγα-

ρθν εύρημα είνε αναμφιβόλως το έπί τοΟ πίνακος 12 λειτέρας βάσεως,

δημοσιευόμενον χαλκοϋν άγαλμάτιον 1. Ο χαρα- ήτις ήδύνατο νά

κτηριστιχος σχηματισμός του προσώπου αυτού είνε διαφοοοτρό-

μετά της τραχείας και δ'λως αδέξιου παραστάσεως πως έσχηματι-

τών διαφόρου αύτου μερών σαφώς μαρτυρεί δτι σμένη, είνε δέ

και τούτο άνήκει εις την τάξιν τών αρκαδικών χαλ- κάτωθεν πάντοτε

κών αγαλματίων, ών δείγματα μετά την πρώτην μικράς έξονάς ,

περί αύτών μελέτην του ΓυΓίν^&η^ΙθΓ (8ίίζυη£8- σπειροειδείς κρί-

1)θΓ. ά. 1υ&ίι·. Αΐν. 1899 II σ. 570) έδημοσίευσεν ό /.ους ώςτο έν είκ.

8ΐυάηίοζ1ί& (ΑΜ'1905 σ.65 έξ.), ό ΡβΓάπζβΙ (ΒΟΗ 19 άγαλμάτιον

1903 σ. 300) και εγώ (ΑΕ 1904 σ. 179 έξ.). Το (πρβ. ΑΖ§.1881

άγαλμάτιον εικονίζει άνδρα τελείως γυμνόν ορθιον πίν. 2), ή πόδας

και πατουντα ομοίως και επί τών δυο ποδών, ών ό (ΑΕ 1904σ.213

αριστερός μετά του σκέλους είνε δλίγω τινί μαλ- είκ. 29). Ή με-

λον το) οεςιου' προβεβλημένος. Τά σκέλη εινε άμ- γαλειτέρα βάσις

φότερα ελαφρώς κεκαμμένα κατά το γόνυ, προσ- ένετίθετο εντός

δίοεται ο ούτω άστάθειά τις, ακουσία βεβαίως, εις κοιλώματος 6-

τήν στάσιν του αγαλματίου. Εϊνε δέ το άγαλμά- πάονοντος επί

τιον συμφυές λεπτή πλινθίδι έχούση δύο οπάς, μίαν της κορυφής μι-

προ τών ποδών και έτέραν όπισθεν αύτών. Ή μικρά κροΟ βαθριδίου,

αύ'τη πλινΟΊς άπαντώσα και έπί αγαλματίων έξ όμοιου ποος το έν

άλλης προελεύσεως (01γιηρΪ3. IV άρ. 42. Εουϊΐ- ε"ίκ. 20, έν τώ Είχών 19· Αγαλμάτι<

1ΰ3 άβ ϋβίρΐιββ 5 σελ. 39 είκ. 121) ιδιάζει έπ'ι ναώ του Πανός

τών αρκαδικών2. Ό τρόπος δΓού ίδρύοντο τά μι- έν Μπέρεκλα εύρεθέν και έ-

κρά ταϋτα άγαλμάτια μετά της πλινθίδος καταφαί- στερεώνετο διά μολύβδου,όσ-

νεται έκ της παρατιΟεμένης ενταύθα εικόνος 19 τις χυνάμενος διά τών σπει-

άγαλματίου Απόλλωνος (ΆΟ. μουσ. άρ. 13056), ροειδών κρίκων ή έπιτών καμ-

ήν άποσπώμεν έκ της μελλούσης δημοσιεύσεως πών τών ποδών της βάσεως

τών παρά τον ναόν τοΟ Πανός έν Μπέρεκλα ευ- συνεκράτει άσφαλέστερον το

ρεθέντων άγαλματίων 3. Διά δύο ήλων προση- άγαλμάτιον. Προς τον αύτόν

σκοπόν της άσφαλεστέρας ί-

1 "Ομοιον θά ήτο χαί τό άγαλμάτιον, δπιρ αναφέρει δτι εΟρέθη δούσεως Χ.αί δΐά μολύβδου

*αιά την πρώτην άνασχαοήν ό 8ί3θ1ίβ1ΐ5βΓ§ I. δ. σ. 18. ΑυβδβΓ- συγκοατήσεως έπί τοΟ βαθρι-

άβηι ΛνυΓάβη ΙιίβΓ "ννοΐιΐβι-ΐιαίίβηβ ΕΒηζβηΒρίΙζβη νοη άθΓ /■ \ » ?> ·'» ·

Ροηη άβΓ ΟΙίνβηΜαΙίβΓ ^βίυηάβη, ίβι-ηβΓ Κββίβ βι-οηζβ- φέρουσι τα άρχαοικα κ-

ηβΓ υηά δΠββπιβί' νβββη, βίη ηοοίι βιΊιβΙίβηβΒ Μβϊηβδ γαλμάτια διαφόρων σνημά-

ΒΓοηζβ§βί388, βίτιβ Μϋηζβ, βϊηθ Ιίΐβίηβ ΒβϊηβοΙιϊβηΘ 3ΐΐ8 „ ,* , , _λ" ,

ΒΓοηζβ (^ΙίΓδΛβίηϋοΙι βίη ΕχνοΙο), βϊη νβ^οΐάβΐ ιηβ- συμφυεις εςο/ας υπο τους

1&1]βηθ8 Ι,οΐ'&βθΐ-1)1311 3ΐΐ8 άβΐΏ Κτβηζβ άββ ϊιη Τβιηρβί νβΓ- ποοας (ΑΕΙ 904 σελ. 181 είκ.

βΙΐΓίβη 6οΙΙβ8, βίηβ Μβϊηβ 8ίβίΐβ Βτοηζβίίριιτ άβ$$βΙδβ?ι 8-10 και 1903 σ 173 είκ 8 1

ίτη αΙΙβη βοηνβηίίοηβΙΙ τβίίι/ίδδβη 8ΗΙ. „ , ,

2 Ί» τά αγαλμάτια ΑΜ 1905 σ. 65, ΒΟΗ 1903, πίν. νΐ-ΙΧ. το έκ του Κωτιλου άγαλμα-

Καί τά πλείστα δέ τών ίιτ.' έμοΰ ευρεθέντων παρά τον ναον τοΰ Πα- τΐον, ένθα έσφαλμένως ΰπέθε-

νος έν Μπε'ρεχλα άγαλαατιων 'έ'/ουσι ταύτην την πλινΟίδα. „ , , , , λ

3 Μιχραί είχόνες Ινίων έχ τούτων έδημοσιευΟησαν παρά 8ί3Ϊ8 σα ενικά νης υ ι.Ο „θυ._ ^ -ν
Μιΐ8. Ν3ΐ. Μ3ΐΊ)ΐ·β3 βί 1»Γθηζβ8 σελ. 311 έξ. Είχών 20
loading ...